СТАТУТ ЧЛЕНА ПРОФСПІЛКИ

Гру 14, 2014

Члени профспілки, їх права та обов’язки

3.1 Членство у Профспілці є добровільним. Вступ у члени Профспілки провадиться в індивідуальному порядку за особистою заявою того, хто вступає до Профспілки відповідно до Інструкції Профспілки «Про порядок прийому в члени Профспілки та вибуття з членів Профспілки, облік членів Профспілки, збереження та видачу профспілкових квитків».

 

3.2 Рішення про прийняття або відмову у прийнятті в члени Профспілки приймається не пізніше ніж за місяць від дня поданої заяви на засіданні профкому (цехкому, профбюро тощо), а в профорганізаціях, де профком не обирався і діє профорганізатор, – на загальних зборах. Членство у Профспілці набувається від дня прийняття позитивного рішення. Цього ж дня член Профспілки подає в бухгалтерію підприємства, організації заяву про утримання та безготівкове перерахування профвнесків.

 

3.3 Члени Профспілки перебувають на обліку в профспілковій організації за місцем основної роботи або навчання. Порядок перебування на обліку непрацюючих членів Профспілки визначається профкомом відповідної первинної профспілкової організації.

 

3.4 Член Профспілки за особистою письмовою заявою має право вільного виходу із Профспілки. Розгляд колективних заяв не допускається.

 

3.5 Вибулий за власним бажанням або виключений з Профспілки має право повторного вступу до Профспілки на загальних підставах не раніше ніж через рік після припинення його членства.

 

3.6 Працівники, які зайняті на сезонних роботах, зберігають профспілкове членство, якщо вони поновлюють роботу в наступному сезоні.

 

3.7 Члену Профспілки після строкової служби у Збройних силах України, інших діючих на підставі законодавства України військових формуваннях відновлюється профспілкове членство за його особистою заявою.

 

3.8 Члени Профспілки, які втратили роботу у зв’язку зі скороченням чисельності та штатів, ліквідацією підприємства, продовжують бути членами Профспілки на період отримання допомоги по безробіттю за умови виконання вимог Статуту.

 

3.9 Членство у Профспілці зберігається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною на весь період.

 

3.10 Членство у Профспілці зберігається особам, звільненим за ініціативою роботодавця, на весь період вирішення трудового спору про поновлення працівника на роботі.

 

3.11 До Профспілки можуть прийматися члени сімей загиблих на виробництві членів Профспілки, якщо вони були на їх утриманні.

 

3.12 Усі члени Профспілки мають рівні права.

 

3.13 Член Профспілки має право:

 

3.13.1 на захист та представництво його прав та інтересів, звернення з цією метою до будь-якого профспілкового органу по допомогу, із запитаннями, заявами, пропозиціями; вимагати аргументованої відповіді по суті свого звернення;

 

3.13.2 обирати і бути обраним до складу профспілкових органів, делегатом з’їздів та конференцій, членом комісій і робочих груп, висувати кандидатури, у тому числі свою, для обрання до профспілкових органів та на посаду їх керівників;

 

3.13.3 вільно обговорювати на профспілкових зборах, конференціях, з’їздах, на засіданнях профспілкових органів і в засобах масової інформації всі питання профспілкової роботи, вносити пропозиції, висловлювати і відстоювати свою думку, виступати з критикою, брати участь у підготовці та прийнятті рішень;

 

3.13.4 особисто брати участь у роботі профспілкових зборів;

 

3.13.5 ознайомлюватися з інформацією про роботу профспілкових органів, прийняті ними рішення та про використання профспілкових коштів;

 

3.13.6 отримувати від Профспілки безплатну правову допомогу;

 

3.13.7 на заохочення за рішенням профспілкового органу за активну участь у діяльності профспілки;

 

3.13.8 на солідарну підтримку та захист з боку Профспілки у разі порушення його прав;

 

3.13.9 отримувати матеріальну допомогу та інші виплати за рахунок профспілкового бюджету.

 

3.14 Члени Профспілки, які обрані до профспілкових органів, мають додаткові гарантії своєї діяльності, передбачені колективними договорами, угодами та законодавством України.

 

3.15 Член Профспілки зобов’язаний:

 

3.15.1 визнавати і виконувати Статут Профспілки, сприяти реалізації рішень профспілкових органів, виконувати покладені на нього профспілкові обов’язки і доручення;

 

3.15.2 в установленому розмірі та порядку сплачувати Профспілці членські внески;

 

3.15.3 сприяти профспілковим органам у їхній статутній діяльності;

 

3.15.4 діяти в інтересах зміцнення єдності та цілісності Профспілки і досягнення статутної мети та завдань;

 

3.15.5 не допускати дій, які спрямовані на розкол Профспілки чи її організаційних ланок або завдають шкоди авторитету профспілки;

 

3.15.6 дотримуватися внутрішньоспілкової дисципліни, виконувати прийняті рішення;

 

3.15.7 брати участь у колективних діях Профспілки, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав членів Профспілки.

 

3.16 Активна робота у Профспілці заохочується морально і матеріально в порядку, встановленому профспілковими органами.

 

3.17 За невиконання статутних обов’язків до члена Профспілки може бути застосовано заходи стягнення:

– догана;

– виключення з членів Профспілки.

 

3.18 За незначні проступки відповідний профспілковий орган чи профорганізація може обмежитись заходами впливу у вигляді зауваження чи попередження.

 

3.19 Питання про притягнення до відповідальності члена Профспілки розглядається відповідними організаційними ланками первинної профспілкової організації та вирішується профкомом первинної профспілкової організації або вищестоящим виборним органом відповідно до їх повноважень.

 

3.20 Рішення про виключення із Профспілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин членів виборного органу, який приймає рішення про виключення.

 

3.21 У разі оголошення догани або виключення із Профспілки про це інформується відповідна організаційна ланка первинної профорганізації.

 

3.22 Рішення про накладення стягнення на члена Профспілки приймається у його присутності. У разі відсутності члена Профспілки на засіданні профоргану без поважних причин ці питання можуть вирішуватися без нього.

 

3.23 Рішення про притягнення до відповідальності членів виборних профспілкових органів приймається профспілковим органом відповідного рівня та набуває чинності після його затвердження вищестоящим профспілковим органом.

 

3.24 Член Профспілки має право у двомісячний термін оскаржити рішення про накладення стягнення до вищестоящих органів профспілки. Заява розглядається в термін не більше одного місяця від дня надходження.

 

3.25 Вибулий або виключений із Профспілки не має права на профспілкове майно, сума сплачених членських внесків йому не повертається.

 

3.26 Питання про дострокове зняття з члена Профспілки стягнення може розглядатися відповідним профспілковим органом не раніше ніж через шість місяців. Стягнення втрачає силу через 12 (дванадцять) місяців.

 

3.27 Членство у Профспілці припиняється без прийняття рішення (автоматично):

 

3.27.1 при виході з Профспілки шляхом подання письмової заяви;

 

3.27.2 при засудженні до позбавлення волі без відстрочки відбуття покарання;

 

3.27.3 у разі смерті;

 

3.27.4 при несплаті членських внесків Профспілці без поважних причин упродовж трьох місяців;

 

3.27.5 осіб, які звільнилися з підприємства, організації та впродовж двох місяців не заявили у профком про збереження свого членства у Профспілці;

 

3.27.6 при заснуванні членом Профспілки іншої профспілки (профорганізації) або вступу до неї.

Залишити відповідь