Методична робота

 

ШКІЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 1. Загальні положення

Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти є шкільний методичний кабінет. Очолює його завідувач, якого обирають терміном на 2 роки з числа досвідчених  працівників ( вчитель-методист, старший учитель) Він працює на громадських засадах.

Методичний кабінет діє під керівництвом заступника директора школи та методичної ради, яка спрямовує і координує всі напрями його діяльності.

Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для вчителів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.

Згідно з чинними нормативними документами, педагогічна рада школи періодично заслуховує на своїх засіданнях звіти про роботу методичного кабінету.

 1. Завдання діяльності методичного кабінету
 • Забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби школи.
 • Створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації.
 • Надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам.
 • Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності й вдосконалення фахової підготовки вчителів.
 • Задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації.
 • Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

 

 1. Основні напрями роботи методичного кабінету
 • Створення умов для індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом постійного забезпечення їх науково-методичною літературою.
 • Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам у науковій організації праці та розвитку педагогічної творчості.
 • Організація консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів.
 • Організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією.
 • Участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів ( науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок, презентація кращого досвіду роботи вчителів школи, здійснення наставництва, стажування молодих учителів, сприяння участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі).
 • Впровадження в практику роботи кращого педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.
 1. Перелік матеріалів, які зберігаються в методичному кабінеті

У методичному кабінеті закладу мають бути такі матеріали:

а) нормативно-правові документи:

– Конституція України, закони України про освіту, урядові документи з питань освіти, накази та інші інструктивно-нормативні документи МОН України, обласного управління освіти;

– документи з питань педагогіки та психології;

– положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи;

– інформаційні збірники МОН України, ЗОІППО, районного відділу освіти.

б) шкільна документація

– наказ про організацію методичної роботи в поточному навчальному році;

– навчальний план школи;

– перспективний та річний плани роботи школи;

– контрольні примірники всієї чинної навчально-методичної документації ( навчальні програми);

– графіки проведення контрольних робіт;

– розклад навчальних занять, індивідуальних занять, занять з учнями вдома;

– документація з питань атестації педагогів;

– матеріали роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.

в) програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

– документація методичної ради школи ( план, протоколи, рішення, довідки про виконання рішень методичної ради);

– документація ШМО ( окрема папка на кожне методичне об’єднання): план роботи, протоколи засідань, методичні розробки;

– матеріали діяльності інших методичних підструктур ( творчих груп, семінарів-практикумів, проблемних семінарів), творчих звітів вчителів тощо;

– документація школи молодого вчителя;

– матеріали вивчення, узагальнення та поширення ППД;

– тематичні папки ( « Профільне навчання», « Інноваційні педагогічні технології», « Технології проектної діяльності», з організації виховної роботи, загальної методики викладання, зразки оформлення шкільної документації, методичні рекомендації РМК, рекомендації ЗОІППО);

– робота профільних класів ( положення про профільні класи, заяви батьків, накази про відкриття класів, списки учнів, моніторинги навчальних досягнень учнів тощо);

– банк даних ( картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій.

г) основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів:

– аналітичні матеріали шкільного моніторингу з кожного навчального предмету( результати оцінювання знань, семестрових та річних контрольних робіт, ДПА);

– матеріали для організації контролю знань;

– матеріали роботи з обдарованими дітьми ( план роботи з обдарованими дітьми, результати участі учнів в І,ІІ,ІІІ етапах олімпіад, МАН тощо);

– інформація з навчально-методичного забезпечення кожного предмета;

– анкети, схеми аналізу уроків ( картки для аналізу, карти-схеми самоаналізу);

– тексти контрольних робіт, зразки завдань до ДПА;

– зразки поурочних планів;

– методичні розробки вчителів;

– рекомендації для вчителів щодо єдиних вимог до викладання навчальних предметів та основних напрямів діяльності;

-критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з різних навчальних предметів;

– наказ про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі;

– методичні рекомендації стосовно ведення тематичного обліку знань учнів;

– зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями;

– матеріали проведення шкільних предметних тижнів;

– матеріали для оформлення шкільних предметних кабінетів.

д)діагностичні матеріали:

–  результати діагностики педагогічного колективу ( анкетування, діагностика рівня професійних утруднень тощо);

– моніторинг педагогічної діяльності вчителів ( анкетування, результати самоаналізу уроків та аналізу уроків своїх колег);

– матеріали атестації вчителів, роботи з молодими спеціалістами.

е) матеріали з позакласної роботи:

– плани робот предметних гуртків, факультативів;

– орієнтовна тематика наукових учнівських робіт та вимоги до їх оформлення;

– матеріали з організації позакласної роботи з навчальних предметів;

-матеріали для роботи з батьками;

-матеріали на допомогу класним керівникам , вихователям ГПД.

є) папки з матеріалами науково-практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів ( шкільних, районних, обласних):

Наприклад, шкільні та міські педагогічні читання « Педагогічна спадщина Софії Русової та сучана школа».

ж) картотеки:

– статей періодичної преси на педагогічні теми;

– публікацій у фаховій періодиці та методичній літературі ( з кожного предмету);

– обліку ППД.

 1. Бібліотека методичного кабінету (предметно-тематичний розподіл)

– Підшивки загальнопедагогічних газет і журналів .

– Підшивки фахових журналів і газет.

– Спеціальна , загальнопедагоігчна література.

 

До обладнання методичного кабінету належать узагальнені матеріали з досвіду роботи вчителів ( портфоліо),  система постійних та динамічних стендів:

 • Державна підсумкова атестація
 • Від атестації до атестації
 • Інноваційні педагогічні технології
 • Обдаровані діти
 • На допомогу класному керівникові
 • На допомогу молодому вчителеві

 

                                       Орієнтовний перелік заходів

з методичного забезпечення навчального процесу в школі

Заходи Періодичність проведення Максимальна кількість питань,які мають розглядатися
1 Засідання методичної ради Раз на 2 місяці 2-3
2 Конференції Раз на 2-3 роки 2-3
3 Конкурси педагогічної майстерності Раз на рік —–
4 Конкурс на кращий комплект дидактичних матеріалів Раз на рік ——
5 Конкурс на кращий навчальний кабінет, класну кімнату Наприкінці навчального року —–
6 Оперативні наради 2 рази на місяць 2-3
7 Засідання ШМО, проблемних семінарів, творчих груп тощо 4-5 разів на рік 2-3
8 Установча методична нарада На початку навчального року 3-4
9 Наради ШМО У разі потреби 2-3
10 Відкриті й показові уроки заняття За планами ШМО 2-4 уроки на семестр
11 Методичний тиждень Раз на рік 5-6
12 Предметні тижні 1-2рази на місяць —-
13 Відвідування уроків, співбесіди з вчителями-предметниками, консультації За графіком ВШК  
14 Школа молодого вчителя Раз на місяць 1-2
15 Школа педагогічної майстерності Раз на місяць 1-2

 

ОРІЄНТОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Про проблемну групу вчителів

 1. Загальні положення:
 • проблемна група об’єднує вчителів, котрі цікавляться якоюсь фаховою професійною методичною проблемою та бажають вивчити її глибше;
 • проблемна група є самостійною ланкою методичної роботи і суб’єктом внутрішньошкільного управління.
 1. Завдання проблемної групи:
 • вивчення відповідної проблеми з метою підвищення професійної компетентності вчителів.
 1. Організація роботи:
 • проблемну групу очолює вчитель, добре обізнаний з даною темою;
 • проблемна група працює за планом;
 • засідання проводяться раз на 2 місяці.
 1. Документація і звітність:
 • план роботи групи фіксується в окремому журналі;
 • засідання протоколюються;
 • аналіз про діяльність групи подається методичній раді наприкінці навчального року.

 

 

Про творчі групи

Творчі групи вчителів – це групи педагогів, різних за фахом, які займаються вивченням, освоєнням, упровадженням якоїсь однієї загальної проблеми колег-однодумців.

Мета створення: об’єднання педагогів-дослідників.

Зміст :

 • вивчення відповідної проблеми, висунення гіпотези;
 • апробування ідеї у практичній діяльності.

Щоденник експерименту, інновації:

 • запис результатів, аналізів контрольних, перевірних зрізів;
 • порівняння знань і вмінь з попередніми, з вимогами програми, із тими, що очікуються за гіпотезою;
 • параметри, за якими фіксуються зміни в учнів.

Напрями роботи

 1. Навчальна робота:
 • реалізація системного підходу до навчання;
 • створення психолого-педагогічних конструкцій навчального процесу ( мета, типи зв’язків, результат, прогнозування і конструювання навчального процесу).
 1. Методична робота :
 • консультації за розробленою тематикою;
 • розробка методичної документації ( програм, конспектів уроків, занять, навчальних посібників, рекомендацій тощо);
 • розробка і практичне використання в навчальному процесі активних форм навчання, тренінгів, мозкових штурмів, дискусій, дебатів тощо;
 • організація реферативно-дослідницької роботи вчителів ( вивчення, аналіз психолого-педагогічної літератури).

 

 

ЯК ПІДГОТУВАТИ НАКАЗИ ПРО ПІДСУМКИ ТА   ОРГАНІЗАЦІЮ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

Підсумки

У вступній частині наказу слід здійснити аналіз методичної роботи за попередній навчальний рік, а саме:

– дати перелік та стисло охарактеризувати проблемні питання, над розв’язанням яких працював педагогічний колектив минулого навчального року;

– вказати зростання педагогічної майстерності вчителів школи за результатами атестації, участі в конкурсі « Учитель року», навчання у вищих педагогічних закладах, аспірантурі тощо;

–      описати елементи інноваційних педагогічних технологій, ППД, які були апробовані, освоєні та впроваджені в практику роботи окремих вчителів школи;

– стисло охарактеризувати проведені протягом навчального року методичні заходи та проаналізувати їх ефективність;

–    дати стислий аналіз роботи ШМО, творчих та проблемних груп.

У наказовій частині :

– відзначити роботу окремих вчителів, ШМО тощо;

– вказати керівникам ШМО, вчителям, наставникам на виявлені недоліки в організації та проведенні методичної роботи тощо.

– відмінити дію наказу « Про організацію методичної роботи в минулому навчальному році.

 

 

Організація

У вступній частині вказати завдання  ( сформулювати назву колективної теми, проблеми), над розв’язанням яких працюватиме педагогічний колектив, виходячи із аналізу навчально-виховного процесу та діагностики педагогічних працівників; визначити проблемні питання.

У наказовій частині слід визначити форми внутрішкільної методичної роботи. Для прикладу:

 1. Для керівництва та координування методичної роботи в школі створити методичну раду у складі 3-7-х осіб ( відповідно до потреби).
 2. Визначити доцільність роботи творчої групи вчителів того чи іншого навчального предмета, школи педагогічної майстерності, передового досвіду з конкретної теми, впровадження елементів ППД, роботи опорної школи.
 3. Визначити проходження курсової перепідготовки вчителями школи.
 4. Забезпечити активну участь педагогічних працівників у роботі, міжшкільних методичних об’єднань, міста, семінарів-практикумів, постійно діючих семінарів, шкіл педагогічної майстерності, школи молодого вчителя згідно з наказом відділу освіти.
 5. Організувати роботу міжшкільних методичних об*єднань на базі школи, визначити керівників та періодичність засідань ( згідно з наказом відділу освіти).
 6. Організувати роботу ШМО. Визначити керівників та періодичність засідань.
 7. Визначити форми роботи з молодими вчителями ( школа молодого вчителя, наставництво, стажування).
 8. Визначити індивідуальні форми методичної роботи в школі, їх тематику і періодичність ( консультації, співбесіди, взаємовідвідування уроків, допомога вчителям, які отримали рекомендації за результатами атестації, які навчаються заочно), створити сприятливі умови для самоосвіти та ін.
 9. На основі діагностичного аналізу та аналізу навчально-виховного процесу визначити форми, тематику, терміни, відповідальних за колективні форми методичної роботи:

– семінари-практикуми;

– психолого-педагогічні семінари;

– предметні тижні, дні відкритих дверей тощо;

-педагогічні читання, конференції, диспути;

– педагогічні виставки, огляд методичної літератури;

– конкурси, творчі звіти вчителів та інші традиційні та нетрадиційні форми роботи.

 1. Визначити форми роботи з вивчення та впровадження в практику роботи вчителя досягнень психолого-педагогічної науки, кращого досвіду роботи, впровадження нових технологій, узагальнення досвіду роботи кращих вчителів із конкретно визначеного питання ( теми, проблеми).
 2. Затвердити графік проведення інструктивно-методичних нарад.
 3. Затвердити зведений графік методичної роботи.
 4. Організувати роботу методичного кабінету ( підготовка та систематизація матеріалів, поповнення картотеки, організація виставок, випуск методичного бюлетеню тощо).
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на ( вказати посаду та прізвище).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗРАЗОК НАКАЗІВ

 

Про підсумки методичної роботи в

200_/200_ навчальному році

 

У ____ навчальному році методична робота в школі була спрямована   на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів. У результаті такої роботи підвищилась якість підготовки до проведення уроків у більшості вчителів, значно розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання, що використовувалися. У вчителів підвищився інтерес до самоосвіти. Уроки стали більш чіткими, організованими. Посилилася їхня практична спрямованість, більш гнучкою, рухливою стала структура уроків. Учителі хімії, фізики, праці успішніше розкривають перед учнями технологічне застосування законів наук у виробництві, навколишньому житті.

Чітка система відкритих уроків ( за рік відвідано понад —–уроків) забезпечила прискорене, послідовне впровадження в практику роботи вчителів психолого-педагогічної науки. Уроки вчителів, членів творчої групи (…….) відрізнялися високою методичною культурою і результативністю праці педагогів і учнів. Результати річних  контрольних робіт підтверджують це.

Розвиткові творчої активності вчителів сприяло і застосування активних методів і форм роботи: обговорення статей, книг, практичні завдання, методичні дні, огляд-конкурс « Нестандартний урок», місячник ініціативи і творчості молодих вчителів.

У результаті вчителі  частіше стали включати дидактичні ігри у навчальний процес, ширше використовувати в роботі зі старшокласниками заліки, практикуми, консультації, конференції. Активні форми навчання ( лекції, семінари) спочатку показали більш досвідчені вчителі (…….), далі в цю роботу включилися інші вчителі, і складана методична проблема здобула повне розв’язання. Створення колективом практики застосування нестандартних методів, прийомів навчання і виховання школярів позитивно позначилося на рівні знань учнів, розвитку їхнього творчого мислення.

Робота динамічних груп дозволила вчасно надати практичну адресну  допомогу вчителям ______у плануванні російської мови, вчителям______ у здійсненні міжпредметних зв’язків і профорієнтації , учителям_____ у підвищенні рівня орфографічної та пунктуаційної грамотності.

У результаті роботи над проблемною темою «____________» накопичений позитивний досвід, що допомагає перебудувати педагогічний процес відповідно до вимог Базового компоненту. Вчителями (……) розроблено систему самостійних робіт з кожної теми. Удосконалювання контролю знань  через систему короткочасних самостійних робіт, домашніх самостійних робіт творчого характеру здійснювала……. Педагоги (…..) та інші вчителі більше часу стали відводити на самостійну роботу творчого характеру.

Збільшилася частка самостійних робіт  на уроках в старших класах, урізноманітнилися  прийоми роботи з підручником, книгою. Таким чином, учні стають активною силою на уроці, не тільки об’єктом впливу вчителя, але й суб’єктом, особисто зацікавленим у здобутті міцних і глибоких знань. Учні _______ класів показали глибокі знання на олімпіадах, а учні початкових класів – під час участі в______.

Методичне навчання вчителів поєднується із здійсненням контролю за їхньою працею, причому перевага, як правило, надавалася попереджувальному контролю, що дозволяє запобігти теоретичним та методичним прорахункам.

Результати перевірок дають підставу відзначити зростання рівня знань і вихованості учнів як результат цілеспрямованої діяльності  педагогічного колективу.

Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяє проведена у встановленому порядку атестація вчителів. Гласна, об’єктивна і кваліфікована оцінка діяльності, заохочення кращих (……) підвищує персональну відповідальність за якість педагогічної праці, стимулює удосконалення методичної майстерності і розвиток творчої ініціативи.

Вчителі _____ прийняли участь в конкурсах професійної майстерності.

Протягом навчального року ___вчителів пройшли курсову перепідготовку при ЗОІППО. Вчителі_______є активними учасниками районних та обласних творчих груп, постійнодючих семінарів, засідань школи молодого вчителя тощо.

Протягом навчального року вчителями______були розроблені програми_____, методичні рекомендації______. Педагоги школи (,,,,,,) надрукували свої наробки в фахових журналах, а ____педагогів пройшли навчання за програмою Інтел та ІКТ в освіті.

Сформована система методичної роботи в школі передбачає не тільки професійну, але й загальнокультурну, методологічну, правову підготовку вчителів. Це навчання також сприяло удосконаленню навчально-виховного    процесу, підвищенню особистої відповідальності вчителів за виховання школярів, стимулювало суспільно-політичну активність педагогів.

Відбулися позитивні зміни в організації позакласної роботи з ________. Розвитку інтересу до предмета сприяло проведення таких заходів_______.

ШМО класних керівників працювало над проблемою  «  Виховання свідомої дисципліни учнів через самоврядування». Прижилися в школі « великі ради», на яких учні самі давали оцінку своїй роботі, що сприяло виробленню моральних цінностей, створювало здорову громадську думку. Намітилося зближення вчительського та учнівського колективів. Вперше в практиці школи був проведений______, що допомогло розкрити творчі можливості учнів. Нестандартні форми роботи активізували роботу учнівських організацій.

Разом з тим вимагає принципового рішення питання про відповідальність і сумлінне ставлення класних керівників до своїх обов’язків, про більш глибоке вивчення особистості школяра. Наявність 2 і більш невстигаючих за підсумками року в ________ класах свідчить про недостатню роботу класних керівників з виховання почуття відповідальності в учнів за результатами навчальної діяльності.

З позицій попередніх традицій і методик продовжують працювати окремі вчителі (…….). Навчання ж вимагає нового дидактичного підходу. На уроках ________ в старших класах живе слово письменника не знаходить емоційного відгуків учнів.  Учителі ______ не виступали з відкритими заходами з предмету. Не здійснюють диференційований підхід до слабовстигаючих та здібних учнів(_____), слабко проводиться цілеспрямована робота з ліквідації прогалин у знаннях, не відпрацьовуються належним чином домашні завдання.

Окремі вчителі(_________) епізодично працювали над підвищенням свого науково-теоретичного рівня та методичної майстерності. Звідси слабка практична спрямованість навчання, одноманітність прийомів і методів навчання, переважаюча форма роботи на уроці – фронтальна. Особливо це притаманне вчителям з невеликим педагогічним стажем

 

Виходячи із вище зазначеного,

 

Наказую :

 

 1. Відзначити сумлінну роботу керівників ШМО, творчих груп тощо (_____).
 2. Забезпечити цілеспрямоване і безперервне підвищення науково-методичної і професійної майстерності кожного вчителя, надавати дієву допомогу педагогам, що відчувають утруднення в організації НВП.З цією метою підсилити творче використання сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, ППД, інформаційну насиченість методичних заходів.

Постійно__________, завучі.

 1. Удосконалити організацію самоосвіти вчителів, скоординувати її з колективними формами методичної роботи.

До ______, завучі.

 1. Надавати систематичну допомогу класним керівникам у вивченні особистості школяра.

Постійно, шкільний психолог.

 1. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступника____.
 2. Контроль залишаю за собою.

 

 

  

 

 

 

 

 Про організацію методичної роботи в

_______навчальному році

 

Виходячи з результатів аналізу навчально-виховного процесу, діагностики педагогічних працівників школи і відповідно до річного плану роботи школи

 

Наказую:

 1. Основними задачами методичної роботи на _____навчальний рік вважати:
 • розвиток ініціативи і творчості педагогічного колективу в процесі роботи над проблемною темою «________»;
 • організацію діяльності вчителів, що працюють у пошуковому режимі;
 • впровадження в практику роботи ідей____,
 1. Спрямувати методичну роботу з педагогічними кадрами на вирішення таких проблем:
 • формування глибоких і міцних знань учнів на основі ______;
 • розвиток учнівського самоврядування.
 1. Забезпечити ефективну діяльність наступних форм методичної роботи:
  • творчих груп з упровадження_______( керівники……..);
  • динамічних груп з таких проблем:
 • диференціація навчання ( керівник…..);
 • організація роботи з батьками ( керівник……);
 • удосконалення практичної спрямованості навчання( керівник……);
  • шкільних методичних об’єднань:
 • учителів початкових класів ( керівник…..);
 • учителів _____( керівник…..).
  • Постійно діючого семінару з проблеми «________» ( керівник….., 4 засідання на рік )
  • Школи ППД на базі досвіду вчителя——- ( щомісяця).
  • Семінару-практикуму за темою « Удосконалення сучасного уроку» ( березень).
  • Загальношкільної конференції на тему_____ ( травень).
  • Клубу « Педагогічні роздуми»( 1 засідання на чверть).
 1. Провести творчі звіти вчителів, що підлягають атестації, членів творчих і динамічних груп ( за окремим графіком).
 2. З метою забезпечення наступності вчителів початкових класів і основної школи провести засідання « круглого столу» на тему_____               ( вересень)
 3. Для надання допомоги молодим вчителям визначити наставників :

________ та організувати роботу « Школи педагогічної майстерності»                ( керівник ……).

 1. Заступнику директора ______ забезпечити проведення індивідуальних і групових консультацій для вчителів і класних керівників у методичному кабінеті у визначені дні тижня.
 2. Направити на курси підвищення кваліфікації таких вчителів:_______.
 3. Провести огляд-конкурс « Нестандартний урок» ( грудень).
 4. Заступнику директора _____ проводити методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, ППД, з новинками методичної і педагогічної літератури ( 1 раз на місяць).
 5. Контроль буду здійснювати особисто.

 

Залишити відповідь