Врядування

Положення

про учнівське самоврядування

Основні положення

1.1 Учнівське самоврядування створюється з метою забезпечення виконання учнями своїх обов’язків, захисту їх прав, сприяння гармонійного розвитку особистості учнів, формування у них навичок майбутніх організаторів, керівників.

1.2 У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються Конституцією України та Чинним Законодавством та Положенням про учнівське самоврядування.

1.3 Органи учнівського самоврядування сприяють організації навчальної, наукової, культурно – просвітницької, спортивно – масової, волонтерської, правозахисної, екологічної, історико-пошукової та ін. діяльності за участю учнів школи, за тісної співпраці з адміністрацією школи, громадськістю, а також молодіжними службами та організаціями.

Шкільний парламент

2.1 Головним органом учнівського самоврядування є Шкільний Парламент (далі ШП) на чолі з президентом. Члени ШП обираються на пропорційній основі (по 2 учні від класу 5 – 9 класів). Делегати до ШП обираються голосуванням у кожному класі . Вибори проводяться до 15 вересня кожного року.

2.2 ШП поділяється на міністерства за напрямками роботи.

2.3 На чолі Учнівської республіки стоїть Президент.

2.4 Президент республіки обирається з числа членів ШП за результатами загально -шкільних виборів.

2.5 Контроль за діяльністю органів учнівського самоврядування (президента, ШП республіки) здійснюється Наглядовою Радою на чолі з Куратором .

Основні функції та напрямки

роботи учнівського самоврядування
3.1 Головними напрямками роботи органів учнівського самоврядування мають бути:
• сприяння навчально – виховній роботі;
• сприяння науковій роботі;
• сприяння культурно – освітній роботі;
• сприяння спортивно – масовій роботі;
• проведення якісного дозвілля;
• підвищення ініціативності;
• правозахисна діяльність;
• дисциплінарний контроль;
• екологічна діяльність;
• волонтерська діяльність;
• історико –пошукова діяльність.

3.2 Основними завданнями органів учнівського самоврядування є:
• координація дій органів шкільного самоврядування;
• забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності учнів;
• сприяння у створенні необхідних умов для відпочинку і розвитку учнів;
• розгляд скарг, пропозицій та побажань;
• внесення пропозицій;
• вирішення важливих проблем найрізноманітніших спрямувань;
• всебічна підтримка талановитих учнів;
• підтримка належної дисципліни, контроль відвідування;
• контроль та корекція навчально-виховного процесу;
• активізація учнівської ініціативи;
• підвищення рейтингу навчального закладу;
• психологічна підтримка.

3.3 Функції та напрямки роботи можуть змінюватись або доповнюватись згідно потреб, конкретних ситуацій та пропозицій під час роботи учнівського самоврядування.

Режим роботи

4.1 Загальні Збори ШП проводяться обов’язково раз на місяць, де обговорюється план роботи на місяць, пріоритетні напрямки діяльності, розглядаються скарги, прохання, побажання та ін.

4.2 Робочі збори членів учнівського самоврядування проводяться раз на тиждень або частіше.

4.3 Рішенням ШП або Президента може бути призначене термінове або позачергове засідання ШП за необхідністю.

4.4 Засідання може вважатись правомірним за умови реєстрації 90% членів ШП.

4.5 Рішення приймаються більшістю голосів, відкритим голосуванням. Зміни та доповнення до Положення приймаються за умови, якщо за них проголосує не менше 2/3 депутатів ШП.

4.6 У виключних випадках, за відсутності кворуму, або нагальної потреби вирішення питання ,президент має право одноосібно приймати рішення і несе за нього повну відповідальність.

Положення про

Президента школи

1. Загальні положення

1. Президент школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

2. Президент школи обирається учнями та вчителями школи на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом голосування строком на 4 роки.

3. Голосування на виборах є таємним.

4. Президентом школи може бути обраний учень, якому на день виборів виповнилось 10 років і який є учнем школи, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки з навчальних предметів (не нижче 7 балів).

5. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом.

6. Право висування кандидата у Президенти школи має кожен класний колектив. Клас може висунути кількох кандидатів у Президенти.

7. Вибори Президента школи є загальними: право обирати мають учні 5-9 класів.

8. Вибори Президента школи є рівними: кожен виборець має 1 голос.

9. Посаду віце-президента обіймає кандидат, який за результатами виборів зайняв друге місце.

10. Посади міністрів обійматимуть кандидати у Президенти школи, що брали участь у виборах.

Повноваження

Президента школи

1. Президент школи:

1. Виносить на розгляд Президентської Ради питання, що турбують учнів школи.

2. Має право брати участь у роботі педагогічних рад.

3. Має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів.

4. Має право голосу при вирішенні питання подальшого перебування учнів у школі.

5. Скликає чергові засідання Президентської Ради.

6. Не має права передавати свої повноваження іншим особам.

7. Має право „Вето” щодо рішень Президентської Ради.

8. Координує діяльність міністерств шкільного самоврядування.

9. Рішення Президента незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського самоврядування.

Повноваження Президента школи припиняються у разі:

1. Відставки.

2. Неможливості виконування своїх повноважень за станом здоров’я.

3. Усунення з поста в порядку імпічменту.

4. Закінчення школи.

5. Президент може бути усунений у порядку імпічменту. Питання про усунення Президента школи з поста ініціюється більшістю (50%+1 голос) Президентської ради. Рішення про усунення Президента школи з поста в порядку імпічменту приймається Президентською Радою, не менш як 3 ⁄ 4 від складу Ради.

Присяга

Я, ________________________________, обраний учнями “Школи радості” Президентом, заступаючи на цей великий пост, урочисто присягаю і зобов’язуюся всіма справами сприяти розвитку учнівського самоврядування, відстоювати та захищати права учнів, сприяти зміцненню доброзичливих, дружніх стосунків між учителями та учнями школи. Виконувати свої обов’язки в інтересах шкільного колективу.

Положення про

Віце – президента школи

Віце-Президентом школи обирається кандидатура, що балотувалась на посаду Президента школи, та за результатами голосування посіла друге місце за рейтингом.

Віце-Президент перебуває на посаді 2 роки.

Віце-Президент є заступником Президента школи, виступає від його імені, є гарантом додержання Конституції учнівської Республіки, прав і свобод учнів школи.

Повноваження Віце-Президента починаються з моменту складання присяги, але не пізніше, ніж через 7 днів після оголошення результатів виборів.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ

Віце-президента:

§ Співпрацює з адміністрацією школи згідно Статуту;

§ Має право складати річний план роботи школи;

§ Має право брати участь у роботі педагогічних рад, виступати на захист учнів школи;

§ Має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;

§ Виносить на розгляд ради питання, що турбують учнів школи;

§ Вносить пропозиції Президенту, адміністрації школи та педагогічному колективу щодо змін розпорядку школи, навчання, позаурочних заходів на основі вимог учнів;

§ Має право голосу при вирішенні питання подальшого перебування учнів у школі;

§ Приймає звіти від Міністрів про проведену роботу;

§ Звітує про проведену роботу;

§ Скликає чергові засідання Республіки;

§ Немає права передати свої повноваження іншим особам;

§ Виконує обов’язки Президента школи за його відсутності;

§ Поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Повноваження Віце-Президента школи припиняються у разі:

– Відставки;

– Неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я;

– Усунення з поста в порядку імпічменту;

– Закінчення школи.

Віце-Президент може бути усунений з поста у порядку імпічменту. Питання про усунення Віце-Президента школи з поста ініціюється більшістю (50%+1) учнівської Республіки. Рішення про усунення Віце-Президента приймається учнівською Республікою (не менш як ¾ від складу).

Положення про

Президентську Раду

1. Загальні положення

1. Президентська Рада – найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідальності до задоволення своїх потреб та інтересів.

2. Президент школи є головою учнівської Президентської Ради.

3. Президентська Рада складається з представників кожного класу, обраних на загальних зборах класу на альтернативній основі звичайною більшістю голосів; по 2-4 представники з класу.

4. З членів Президентської Ради обираються голови міністерств – на організаційному засіданні прямим відкритим чи таємним голосуванням. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосувало простою більшістю голосів. (Перевага надається кандидатам у Президенти, що брали участь у виборах).

5. Президентська Рада включає в себе такі міністерства:

· Міністерство внутрішнього правопорядку, Суд Честі .

· Міністерство культури.

· Міністерство праці.

· Міністерство освіти і науки.

· Міністерство спорту та охорони здоров’я .

Повноваження членів

Президентської Ради

1. Президент здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу міністерств, проводить лінійки і засідання Президентської Ради.

2. Віце-президент здійснює роботу з активізації діяльності міністерств, контролює виконання рішень і засідань Президентської Ради. У разі відсутності Президента виконує його обов’язки.

3. Міністр звітує не рідше одного разу в місяць на засіданні Президентської Ради. Систематично проводить роботу і подає Президенту інформацію про її виконання. Здійснює облік, контроль міністерства у спеціальних зошитах. Планує щоденну, щотижневу роботу центру.

· Міністерство внутрішніх справ. Здійснює контроль за відвідуваннями учнями уроків, дотриманням Статутних вимог у школі та по за її межами, профілактичну роз’яснювальну роботу, організовує чергування у школі та на культурних заходах. Забезпечує культуру поведінки та взаємин в класах, допомагає у вирішенні конфліктних ситуацій.

· Міністерство культури. Організовує дозвілля учнів через колективні творчі справи, співпрацює з гуртками школи. Залучає учнів до проведення різноманітних свят та заходів серед учнів школи, ініціює і реалізовує ідеї учнів щодо цих заходів. Організовує проведення благодійних акцій.

· Міністерство освіти і науки. Організовує забезпечення взаємодопомоги в навчанні, консультаційну допомогу. Організовує роботу штабу «Живи книго» та забезпечує профілактичну роботу із збереження шкільного майна. Координує проведення конкурсу «Кращий учень року», участь у предметних тижнях, олімпіадах.

· Міністерство спорту та здоров’я. Організовує проведення спортивних змагань, туристичних походів серед учнів школи, ініціює проведення спортивних заходів самими учнями. Пропагує здоровий спосіб життя, залучає учнів до участі у походах, екскурсіях та заходах. Організовує проведення благодійних акцій.

· Міністерство праці. Відповідає за облік та розподіл коштів з Президентської каси. Ініціює проведення «Шкільного ярмарку». Залучає учнів до збору коштів у президентську касу.

4. Міністр має право залучати будь-якого учня школи для виконання поставленої задачі.

5. Обов’язки кожного члена Президентської Ради включають в себе основні положення Статуту школи.

Перевибори і позбавлення

членства у Президентській Раді

1. У випадку несистематичного виконання членами Президентської Ради своїх обов’язків і не реагування на зауваження інших членів, щодо покращення своєї роботи.

2. У випадку, коли член Президентської Ради порушує правила учня школи і не реагує на зауваження.

3. У разі переїзду до іншого міста чи переходу до іншої школи.

4. Згідно пунктів ΙΙ.3.1 – ΙΙ.3.3 учні класу повинні обрати нового члена Президентської Ради не пізніше одного місяця з часу виключення.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Вибори президента шкільного самоврядування ” Школа радості” – ДНЗ” принципом загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2. Право висувати кандидата в Президенти має кожен класний колектив 7 -9 класів.

3. Право брати участь у голосуванні мають учні 5- 9 класів.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ

1. Для проведення голосування створюється виборча комісія.

2. Виборча комісія:

• Складає списки виборців.

• Встановлює форму виборчого бюлетня.

• Проводить реєстрацію кандидатів у Президенти.

• Встановлює результат виборів і оголошує його.

ПЕРЕДВИБОРЧА АГІТАЦІЯ

1. Учень, який зареєстрований кандидатом в Президенти, має право вести передвиборну агітацію.

2. Кандидат за допомогою ініціативної групи повинен підготувати передвиборчу програму.

3. Якщо два і більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, проводяться повторні вибори.

4. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість учнів, які взяли участь у голосуванні.

5. Президент обирається на термін до 4 років.

Наглядова рада
1. Наглядова рада складається з директора школи, заступників директора школи та представників батьківського комітету школи.

2. Наглядова рада може накласти вето на рішення ШП або Президента, але воно може бути подолане загальношкільним референдумом.

3. Шкільним куратором учнівського самоврядування призначається заступник директора з Виховної роботи, або , за бажанням членів ШП та Президента будь-хто з педагогічних працівників школи.

4 .Наглядова рада не втручається в діяльність учнівського самоврядування, веде тільки нагляд та координацію, надає всебічну допомогу та підтримку.

Забезпечення діяльності органів

учнівського самоврядування
1. Фінансування здійснюється за рахунок спонсорської допомоги, допомоги школи та ін.

2. Можливий пошук додаткових джерел фінансування.

3 .Учнівське самоврядування використовує матеріально-технічну базу школи з дозволу дирекції.

Залишити відповідь