Критерії оцінювання професійної діяльності вихователя, який підлягає атестації

Чер 8, 2015

Укладачі:

Т.К. Шахно – заступник директора з навчально-виховної роботи

Н.Ф. Хацьола – заступник директора з виховної роботи

В.В. Ольшевський – вихователь – методист

 ЗАВАНТАЖИТИ  МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Сучасна система освіти вимагає від вихователів не стільки подачі невідомого дітям матеріалу, скільки розвитку їх як особистостей, які мають індивідуальні здібності та потребують диференційованого підходу. Для ефективної організації навчально-виховного процесу у спеціальній загальноосвітній школі вихователі повинні знати психофізичні можливості дітей, їх можливості щодо активності і самостійності у навчально-виховному процесі, здобутті нових вмінь та навичок, інноваційні методи, форми і прийоми роботи з дітьми що мають порушення в  інтелектуальному розвитку.

При підбитті підсумків вивчення професійної діяльності вихователя у міжатестаційний період  члени атестаційної комісії визначаються з критеріями оцінки, розкриваючи суть кожного компонента зазначеного в протоколі системи оцінювання.

 

    У психолого педагогічній літературі поняття „критерій” розглядається як:

−  набір  якісних  характеристик,  які  використовуються  для  винесення судження щодо виконання, продукту виконання або як інструмент оцінювання;

−  ознака, на підставі якої дається оцінка якого-небудь явища, дії; ознака, взята за основу класифікації;

−  ознака,  завдяки  якій відбувається оцінка, визначення або класифікація явища чи процесу.

Отже, критерій виражає сутнісну ознаку, на основі якої здійснюють аналіз, оцінювання та порівняння реальних педагогічних явищ, при цьому рівень вияву певного критерію виражається в конкретних показниках, які характеризуються, у свою чергу, кількома ознаками. У педагогічній літературі поняття „критерій” тісно пов’язане із поняттям „показник”, який розуміють як комплекс властивостей і характеристик, які описують найбільш значні особливості  об’єкта або процесу. При цьому розрізняють: якісні показники, які фіксують наявність чи відсутність якої-небудь властивості, та кількісні показники, які фіксують міру вираженості, розвитку властивості. Іноді під показниками розуміють якісні або кількісні характеристики сформованості того або іншого критерію.

Перш ніж перейти до визначення сутності кожного із критеріїв, розглянемо визначення поняття „професійна компетентність”. Професійна компетентність вихователя формулюється в довідковій літературі наступним чином: „володіння вихователем необхідною кількістю знань, вмінь і навичок, що визначають сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування і особистості вихователя як носія певних цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості”.

 

 

 

Методичний посібник може стати у нагоді членам атестаційної комісії при проведенні оцінювання професійної діяльності вихователів у міжатестаційний період.

Залишити відповідь