Критерії оцінювання професійної діяльності вихователя

Гру 9, 2014

Укладачі:

Т.К. Шахно – заступник директора з навчально-виховної роботи

Н.Ф. Хацьола – заступник директора з виховної роботи

В.В. Ольшевський – вихователь – методист

Сучасна система освіти вимагає від вихователів не стільки подачі невідомого дітям матеріалу, скільки розвитку їх як особистостей, які мають індивідуальні здібності та потребують диференційованого підходу. Для ефективної організації навчально-виховного процесу у спеціальній загальноосвітній школі вихователі повинні знати психофізичні можливості дітей, їх можливості щодо активності і самостійності у навчально-виховному процесі, здобутті нових вмінь та навичок, інноваційні методи, форми і прийоми роботи з дітьми що мають порушення в інтелектуальному розвитку.

При підбитті підсумків вивчення професійної діяльності вихователя у міжатестаційний період члени атестаційної комісії визначаються з критеріями оцінки, розкриваючи суть кожного компонента зазначеного в протоколі системи оцінювання.

У психолого педагогічній літературі поняття „критерій” розглядається як:

− набір якісних характеристик, які використовуються для винесення судження щодо виконання, продукту виконання або як інструмент оцінювання;

− ознака, на підставі якої дається оцінка якого-небудь явища, дії; ознака, взята за основу класифікації;

− ознака, завдяки якій відбувається оцінка, визначення або класифікація явища чи процесу.

Отже, критерій виражає сутнісну ознаку, на основі якої здійснюють аналіз, оцінювання та порівняння реальних педагогічних явищ, при цьому рівень вияву певного критерію виражається в конкретних показниках, які характеризуються, у свою чергу, кількома ознаками. У педагогічній літературі поняття „критерій” тісно пов’язане із поняттям „показник”, який розуміють як комплекс властивостей і характеристик, які описують найбільш значні особливості об’єкта або процесу. При цьому розрізняють: якісні показники, які фіксують наявність чи відсутність якої-небудь властивості, та кількісні показники, які фіксують міру вираженості, розвитку властивості. Іноді під показниками розуміють якісні або кількісні характеристики сформованості того або іншого критерію.

Перш ніж перейти до визначення сутності кожного із критеріїв, розглянемо визначення поняття „професійна компетентність”. Професійна компетентність вихователя формулюється в довідковій літературі наступним чином: „володіння вихователем необхідною кількістю знань, вмінь і навичок, що визначають сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування і особистості вихователя як носія певних цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості”.

Методичний посібник може стати у нагоді членам атестаційної комісії при проведенні оцінювання професійної діяльності вихователів у міжатестаційний період.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 1. Планування виховної роботи

Критерії оцінювання

Оцінка

Критерії

4 бали Має здатність визначати цілі (стратегічні, тактичні, оперативні), планувати процеси для досягнення бажаних результатів. Планує, організовує, проводить виховну роботу, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості дитини; здійснює виховний, розвиваючий педагогічний процес відповідно до програм, що реалізуються в даному типі спеціального загальноосвітнього навчального закладу. Переосмислює процес планування, вносить корективи для покращення результатів. Вміє планувати, організовувати і проводити корекційну і оздоровчу роботу по забезпеченню відповідного фізичного і психічного розвитку дітей на основі вивчення особливостей, інтересів та здібностей.
3 бали Планує, організовує, проводить педагогічну роботу, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості дитини; здійснює корекційний, виховний, розвиваючий педагогічний процес відповідно до програм, що реалізуються в даному типі спеціального загальноосвітнього навчального закладу. Вміє планувати, організовувати і проводити корекційну і оздоровчу роботу по забезпеченню відповідного фізичного і психічного розвитку дітей на основі вивчення особливостей, інтересів та здібностей. Ставить конкретні цілі, у формуванні завдання відповідно до теми заняття, вікових особливостей дітей.
2 бали

Планує, організовує, проводить виховну роботу, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості дитини; здійснює корекційний, виховний, розвиваючий педагогічний процес відповідно до програм, що реалізуються в даному типі спеціального загальноосвітнього навчального закладу. Планує виховну діяльність з урахуванням взаємозв’язку різних видів діяльності вихованців. Вміє планувати, організовувати і проводити корекційну і оздоровчу роботу по забезпеченню відповідного фізичного і психічного розвитку дітей на основі вивчення особливостей, інтересів та здібностей.

1 бал Планує, організовує, проводить виховну роботу, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості дитини; здійснює коркційний, виховний, розвиваючий педагогчний процес відповідно до програм, що реалізуються в даному типі спеціального загальноосвітнього навчального закладу. Планує виховну діяльність з урахуванням взаємозв’язку різних видів діяльності дітей, що мають порушення інтелектуального розвитку.
 1. Здійснення навчально – виховного, розвиваючого педагогічного процесу, відповідно до програм

Критерії оцінювання

Оцінка

Критерії

4 балів Додержується «Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»; «Програми виховної роботи для дітей з вадами розумового розвитку»; інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей, техніки безпеки та життєдіяльності; сучасних досягнення педагогічної та психологічної науки і практики з виховання дітей, що мають порушення психофізичного розвитку (педагогічні,психологічні, фізіологічні концепції, закономірності, теорії, ідеї щодо розвитку й становлення особистості); новітніх напрямків досліджень і перспективи розвитку корекційної педагогіки. Будує роботу з дітьми, ґрунтуючись на сучасних гуманістичних тенденціях розвитку особистості. Володіє широким спектром стратегій виховання. Повною мірою оцінює й аналізує отримані результати.
3 бали Додержується «Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»; «Програми виховної роботи для дітей з вадами розумового розвитку»; інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей, техніки безпеки та життєдіяльності; сучасних досягнення педагогічної та психологічної науки і практики з виховання дітей, що мають порушення психофізичного розвитку; Використовує наукову інформацію для підвищення результативності власної діяльності. Оцінює й аналізує отримані результати.
2 бали Дотримується «Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»; «Програми виховної роботи для дітей з вадами розумового розвитку»; інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей, техніки безпеки та життєдіяльності; сучасних досягнення педагогічної та психологічної науки і практики з виховання дітей, що мають порушення психофізичного розвитку.Вміє виявляти відмінності та частково використовувати додаткові освітні програми (комплексні та парціальні) у виховній діяльності. Шукає форми і методи підвищення ефективності результатів виховної діяльності. Оцінює й аналізувати отримані результати.
1 бал

Дотримується «Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»; «Програми виховної роботи для дітей з вадами розумового розвитку»; інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей, техніки безпеки та життєдіяльності; сучасних досягнення педагогічної та психологічної науки і практики з виховання дітей, що мають порушення психофізичного розвитку Шукає форми і методи підвищення ефективності результатів виховної діяльності. Вміє оцінювати й аналізувати отримані результати.

3. Реалізація диференційованого підходу в роботі з дітьми спеціальної загальноосвітньої школи.

4. Корекційна діяльність у виховній роботі.

Критерії оцінювання

Оцінка

Критерії

4 бали Повною мірою реалізує диференційований підхід у будь якому напрямі роботи з дітьми. Вміє організовувати навчально-виховний процес на основі діагностики та відстежує його результати. Здійснює диференційований підхід до дітей з різним рівнем розвитку.Будує роботу з дітьми, ґрунтуючись на сучасних гуманістичних тенденціях розвитку особистості. Створює оптимальні умови для фізичного та психічного розвитку дітей. Знає індивідуальні особливості психіки кожної дитини в класі, вміє зрозуміти мотиви, різноманітні дій вихованців та обирати правильну тактику поведінки, прогнозувати дальший розвиток ситуацій, передбачає наступні вчинки вихованців. Вміє швидко зорієнтуватися в обставинах, чітко їх проаналізувати та швидко прийняти рішення. Дає справедливу оцінку кожному вчинку дитини. Проводить корекційну роботу, направлену на подолання вад психофізичного розвитку вихованців.
3 бали Реалізує диференційований підхід у навчально-виховному процесі з вихованцями на основі діагностики та відстежує її результати. Здійснює диференційований підхід до дітей з різним рівнем розвитку. Реалізує принцип індивідуального підходу до вихованців що дає змогу в умовах колективної навчально – виховної роботи кожному вихованцю йти до володіння знаннями, вміннями та навичками своїм шляхом. Враховує рівень розумового розвитку дітей, їх знань і вмінь, пізнавальної та практичної самостійності, інтересів, вольового розвитку, працездатності.Знає індивідуальні особливості психіки кожної дитини в класі, вміє зрозуміти мотиви ї різноманітні дії вихованців та обирає правильну тактику поведінки.

Проводить корекційну роботу, направлену на подолання вад психофізичного розвитку вихованців.

2 бали Розуміє необхідність реалізації особистісно-орієнтованого підходу до дітей, як одного з принципів організації навчально-виховної роботи, що обґрунтовується сучасною психологією і педагогікою. Реалізує диференційований підхід у навчально-виховній роботі з вихованцями на основі діагностики та відстежувати її результати. Вивчає особистість дітей в плані виявлення їх розвитку та аналізувє отримані результати.Знає загальні особливості психологічного розвитку дітей дошкільного віку, враховує їх при організації навчально – виховного процесу. Розуміє мотиви вчинків дітей, прогнозує їх поведінку, допомагає і в організації навчання, ігор. Володіє елементарними навичками ведення корекційної роботи.
1 бал Вміє здійснювати діагностику показників компетентності вихованця спеціального навчального закладу; прогнозувати свою діяльність згідно отриманим даним. Знає загальні особливості психологічного розвитку дітей своєї вікової групи, враховує їх при організації навчально – виховного процесу.Організовує свою педагогчну діяльність згідно з урахуванням динаміки розвитку дитини.

Намагається впроваджувати в свою педагогічну діяльність елементи корекційної роботи.

5. Робота з батьками, надання консультативної педагогічної допомоги

Критерії оцінювання

Оцінка

Критерії

4 бали Взаємодія здійснюється ефективно, творчо, на рівні співпраці. Шукає нетрадиційні форма спілкування з сімями вихованів. Впроваджує такі форми взаємодії з родинами учнів, які б дозволили досягти реального співробітництва, використання різноманітних форм та методів, залучення батьків до навчально-виховного процесу.В своїй професійній діяльності використовує такі форми роботи з батьками:
1.Індивідуальні (бесіди, консультації, вивчення досвіду сімейного виховання через відвідування сім’ї, телефонний зв’язок, анкетування, залучення батьків до життя
класу ).
2.Наочно – інформаційні (тематичні стенди, виставка дитячих робіт, реклама книг, статей із газет або журналів щодо проблеми сімейного виховання, відеофрагменти організації різних видів діяльності, режимних процесів, «скринька» ідей та пропозицій, родинний альбом ).
3.Групові ( консультації, збори, зустрічі з цікавими людьми, практикуми, школа
батьківського всеобучу)
4.Колективні ( батьківські конференції, дні відкритих дверей, вечори запитань та відповідей, виставки спільних робіт, спортивн
і змагання).
3 бали Відпрацьована та ефективно реалізується чітка система взаємодії з батьками. Реалізує повноцінну взаємодію з батьками. Впроваджує такі форми взаємодії з родинами вихованців, які б дозволили досягти реального співробітництва, використання різноманітних форм та методів, залучення батьків до навчально-виховного процесу. Проводить відкриті заходи для батьків на високому рівні.
2 бали Взаємодія здійснюється регулярно та систематично. Прагне втілювати у роботу інтерактивні форми взаємодії з батьками. Створює та використовує можливості для безпосереднього активного спілкування.
1 бал Визнає важливість залучення батьків до участі в роботі класної родини. Надає систематичну консультативну допомогу.Взаємодія здійснюється систематично. Надає консультативну допомогу за бажанням батьків.

РЕЙТИНГОВИЙ БЛОК № 2:

1. Знання положень державного стандарту спеціальної освіти для дітей з особливими потребами.

2. Знання вимог програми виховної роботи для дітей з порушеним інтелектом

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Вихователь будує виховний процес на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, програм, новинок психоголо-педагогічної та корекційної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації виховної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.
Добре знає зміст базової програми планування виховної роботи з дітьми, що мають порушення розумового розвитку. Б
удує і приводить в дію логічно завершену педагогічну систему: комплексне планування освітньо-виховних завдань; обґрунтовує відбір змісту освітнього процесу; оптимально відбірає форми, методи і засоби його організації.

3 бали

Вихователь добре знає положення державного стандарту спеціальної освіти для дітей з особливими потребами, теорію виховання, вміє застосовувати її в практичній діяльності. Знає методологічні основи і категорії педагогіки; закономірностей соціалізації і розвитку особистості: суть, цілі і технології навчання та виховання; добре знає закони вікового анатомо-фізіологічного і психічного розвитку дітей. Будує і приводить в дію логічно завершену педагогічну систему: комплексне планування освітньо-виховних завдань; обґрунтовує відбір змісту виховного процесу; оптимально відбирає форми, методи і засоби його організації.

2 бали

Організовує життєдіяльність дітей у контексті реалізації завдань базової програми планування виховної роботи з дітьми, що мають порушення розумового розвитку, знає основні положення даної програми. Намагається у своїй Виховательічній діяльності спиратися на вимоги програми. Але вихователю бракує досвіду повною мірою добирати оптимальні форми, методи і засоби для повноцінної реалізації державних стандартів освіти учнів що мають порушення розумового розвитку.

1 бал

Вихователь знає основні положення базової програми планування виховної роботи з дітьми, що мають порушення розумового розвитку, але не повною мірою будує виховний процес за стандартами висвітленими в програмі, не додержується методичних рекомендацій. Не вміє без сторонньої допомоги збудувати логічно завершену педагогічну систему роботи за основними лініями розвитку.

3. Знання сучасних досягнень педагогічної та психологічної науки. Вміння бути відкритим інноваціям, брати до уваги об’єктивні закони психічного розвитку дитини

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Вихователь повною мірою виявляє здатність усвідомлювати цінності інноваційної культури як суб’єктивний досвід, фахову готовність сприймати і застосовувати інновації, психологічну готовність до інноваційної діяльності. Є носієм педагогічних інновацій і виступає як творча особистість, що здатні до: рефлексії, що характеризує здібності вихователя до самопізнання, самовизначення й осмислення ним свого духовного світу, власних дій і станів, ролі та місця у професійній діяльності; саморозвитку як творчого ставлення індивіда до самого себе, створення ним самого себе у процесі активного впливу на зовнішній і внутрішній світ з метою її перетворення; самоактуалізації як фактора безперервного прагнення особистості до якомога повнішого виявлення та розвитку своїх особистісних можливостей.

3 бали

Виявляє готовність до інноваційної діяльності. Вихователю притаманні особистісні властивості, що забезпечують виконання інноваційної педагогічної діяльності та характеризуються умотивованістю у створенні, засвоєнні і розповсюдженні освітніх інновацій. Висока інноваційна активність та інноваційна сприйнятливість. такими основними рисами, як: відвертість експериментам, інноваціям і змінам; готовність до плюралізму думок і навіть до схвалення цього плюралізму; здатність визнавати існування різних точок зору без побоювання зміни власного бачення світу; орієнтація на сьогодення і майбутнє, а не на минуле; впевненість і здатність долати створювані перешкоди; планування майбутніх дій для досягнення передбачуваних цілей.

2 бали

Вихователю в меншому ступеню притаманні своєрідність, індивідуальність, прагнення до самоактуалізації і самореалізації, розвиток інноваційної спря­мованості особистості, які необхідні для ефективної Виховательічної діяльності. Не може створювати, генерувати, але робить спроби до реалізації інновацій. Вихователь відкритий до сприйняття нового. Він працює над накопиченням особистістних знань, розширенням власного педагогічного досвіду, реалізацією інтелектуальних функцій, перцептивних дій, тобто над розвитком інноваційного мислення.

1 бал

Вихователь не йде на зустріч експериментам, інноваціям і змінам, хоча розуміє їх необхідність на сучасному етапі. Виявляє мінімальні спроби щодо вивчення інноваційних методик та технологій, але навіть вивчивши їх не робить спробу втілення інновацій в освітній процес, бо боїться відповідальності. Вихователю бракує досвіду щодо аналізу сучасних інноваційних методик їх впливу на покращення результативності навчальної роботи.

4. Знання анатомії та фізіології дітей, основ долікарської допомоги

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Вихователь усвідомлює свою моральну та юридичну відповідальность за стан здоров’я і збереження життя вихованців. У разі необхідності забезпечує психологічну адаптацію до надання долікарської медичної допомоги в екстремальних ситуаціях; забезпечує збереження життя і здоров’я дітей шляхом надання їм невідкладної долікарської медичної допомоги; забезпечує розвиток дитини як особистості і найвищої цінності суспільства. Вихователь, відповідно сучасним вимогам, має знання з основ медицини, а також в практичній діяльності володіє навичками здійснення долікарської допомоги потерпілим дітям. Знає особливості гігієни, будує виховну роботу з орієнтацією на гендерний підхід. Враховує при організації всіх форм фізичного виховання, як основного заходу забезпечення оптимізації фізичного розвитку дітей і створення передумов їх майбутнього міцного здоров’я знання фізіології дитячого організму та особливостей проходження дітьми різних етапів свого розвитку. Відрізняється глибоким знанням особливостей анатомії і фізіології дітей, свідомо обирає ефективні засоби фізичного вдосконалення дітей як на спортивних годинах, так і в повсякденному житті, сприяє розробці найбільш ефективних методів формування рухових навичок та якостей, в тому числі з використанням ігор.

3 бали

Знає основи анатомії та фізіології організму людини; основні ознаки патологічних станів у дітей. Має знання щодо основи надання допомоги при невідкладних станах (опіках, відмороженнях, ушкодженнях електричним струмом, хімічних опіках, синдромі тривалого стискання, отруєннях, переломах, кровотечах, травматичному шоку, пораненнях тощо і раптових захворюваннях у звичайних умовах та в екстремальних ситуаціях). Використовує набуті знання не тільки в побуті та особистому житті, а також і в повсякденній роботі з дітьми. Вихователь оптимально володіє систематизованими теоретичними знаннями та практичними навичками й вміннями, необхідними для дотримання гігієнічних норм і вимог, розробки заходів спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток дітей. Враховуває, що фізичне навантаження і виховання дітей завжди повинно орієнтуватись на гігієнічні вимоги до організації і проведення цих заходів, що сприятиме не тільки формуванню гігієнічної культури у самих дітей, а і є запорукою нормалізації їх фізичного розвитку, здоров’я і активної життєвої позиції.

2 бали

Вихователь повною мірою розуміє що несе моральну й юридичну відповідальність за збереження життя й здоров’я дітей під час перебування в навчальному закладі. Користується науково обґрунтованими рекомендаціями з організації всіх складових як навчально-виховного процесу: режиму дня, проведення занять, так і знає закономірності розвитку здорової дитини, а також прояви різних хвороб, травм, нещасних випадків і невідкладних станів, які потребують долікарської допомоги в дітей. Орієнтується на гігієнічні вимоги до організації і проведення різних форм дитячої діяльності.

1 бал

Вихователь володіє обмеженим багажем медично-біологічних знань. Розуміє що несе моральну й юридичну відповідальність за збереження життя й здоров’я дітей під час перебування в навчальному закладі. Прагне вивчати основи анатомі та фізіології організму людини; питання загальної та особистої гігієни здорової та хворої людини. Знає вікові особливості розвитку та функціонування дитячого організму та основні ознаки деяких патологічних станів у дітей.

5. Знання основ корекційної педагогіки.

Критерії оцінювання

Бали

Критерій

4 бали

Вихователь має ґрунтовні теоретичні знання в контексті методики; орієнтується в традиційних та сучасних вимогах щодо організації виховної роботи із цього напряму. Корекційна діяльність вихователя полягає у виправленні (до розвитку) психічних і фізичних функцій аномальної дитини в процесі загальної її освіти, підготовки до життя і праці, характеризується доцільністю та оригінальністю добору методів та прийомів корекційної роботи на основі аналізу власної педагогічної діяльності, знань вікових, індивідуальних та психологічних особливостей дітей класу.

3 бали

Вихователь має достатні теоретичні знання в контексті організації та проведенню корекційної роботи; його корекційна діяльність будується на послідовному виконанні вимог методики колекційного впливу на аномальну дитину, рекомендацій щодо організації виховної роботи із цього напряму; використовує різноманітні методи роботи на основі власного досвіду, знань індивідуальних та психологічних особливостей дітей класу.

2 бали

Вихователь має певні знання щодо методики проведення корекційної роботи, організує виховний процес за поданими методичними розробками, використовує деякі методи та прийоми, але не послідовно, без дидактичного обгрунтування.

1 бал

Вихователь має поверхові знання з методики корекційної роботи, організаційна структура виховної діяльності з цього напряму неконкретна, необгрунтована.

6. Застосування технологій розвитку, виховання дітей з вадами інтелектуального розвитку.

Критерії оцінювання

Бали

Критерій

4 бали

Вихователь має високу сприйнятливість до нового, готовий до участі в проектуванні нових освітніх систем. Технологічна готовність свідчить про становлення особистості вихователя як субʼєкта альтернативної концепції. Вихователь відокремлює провідну ідею, мету, вказує джерела інновацій, експериментально апробує окремі ідеї та методичні рішення. У структурі педагогічного мислення важливе місце посідає рефлексія, що дає йому можливість модернізувати відомі освітні технології, здійснювати їхній аналіз і порівняння. Вихователь розвʼязує проблеми інтеграції знань, має гуманістичну орієнтацію.Активно й цілеспрямовано веде пошук нових інноваційних технологій, нових посібників. Вихователь відкритий до нового, свій досвід висвітлює у доповідях, публікаціях в періодичній пресі. Результати інноваційної діяльності знаходять відображення в роботі методичного формування навчального закладу.

3 бали

Професійна діяльність вихователя характеризується перш за все нестійким ставленням до інновації. У такого вихователя, як правило, немає яскраво виявленого педагогічного таланту, відсутня чітка наявність творчих дослідницьких здібностей. Професійно – педагогічна діяльність вихователя будується за раніше відпрацьованою схемою, алгоритмом; нові варіанти освітніх програм адаптує, не вдаючись до педагогічного коментарю. Вихователь узагальнює досвід коллег, які працюють над темою, що його цікавить.Свій педагогічний досвід відображає в доповідях та виступах на рівні шкільного навчального закладу. Використання авторських ідей вихователя не передбачає широкого застосування. У пошуковій, дослідницькій діяльності бере фрагментарну участь.

2 бали

Вихователь не достатньо орієнтується в змісті понять «інновація», «інноваційна діяльність», як правило, вихователь не має яскраво виявленого педагогічного таланту, відсутня наявність творчих дослідницьких здібностей. Професійно – педагогічна діяльність будується за раніше відпрацьованою схемою, алгоритмом інших вихователів; використовує досвід коллег, які працюють над проблемою, що його цікавить.Свій педагогічний досвід відображає в доповідях та виступах на рівні шкільного навчального закладу. Власних педагогічних ідей не має. У пошуковій, дослідницькій діяльності бере фрагментарну участь.
 1. бал

Вихователь не орієнтується в змісті понять «інновація», «інноваційна діяльність», не виявляє педагогічних творчих дослідницьких здібностей. Професійно – педагогічна діяльність будується за раніше відпрацьованою схемою, алгоритмом інших вихователів. Хаотично використовує напрацювання колег. Особливих уподобань у педагогічній діяльності не виявляє.Свій педагогічний досвід відображає в доповідях та виступах на рівні шкільного навчального закладу. Власних педагогічних ідей не має. У пошуковій, дослідницькій діяльності участь не бере.

7. Методичний та психологічний супровід навчально – виховного процесу

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Організує психологічний супровід дітей в період адаптації.
Дбає про збереження психофізичного здоров’я дітей.
Вивчає рівень і особливості фізичного, емоційно-вольового та особистісного розвитку дитини, її пізнавальної сфери (мовлення, пам’яті, уваги); вміє виявляти порушення. Розробляє і реалізує індивідуальні та групові профілактичні, корекційні програми (щодо різних аспектів здоров’я вихованців). Організує здоров’я зберігаючі заходи в класі. Проводить моніторинг розвитку дітей.
Вихователь здійснює аналіз освітнього середовища з погляду тих можливостей, які воно пред’являє до психологічних можливостей і рівня розвитку дітей, вміло визначає психологічні критерії ефективного виховання і розвитку учнів з вадами інтелектуального розвитку. Вихователю притаманне розроблення і реалізації корекційних заходів, які сприяють успішному розвиткові дітей. Постійно працює над формуванням позитивного мікроклімату, соціальної компетентності вихованців, умінням встановлювати і підтримувати конструктивні стосунки з іншими; підготовкою їх до самостійного життя тощо. Вивчає і визначає основні фактори ризику та можливості, на їх основі складає індивідуальні плани колекційної роботи. Вивчає тенденції розвитку психологічних служб розвинутих країн. Вихователю притаманна особлива культура підтримки і допомоги дитині у вирішенні завдань розвитку, навчання, виховання, соціалізації. Володіє методиками діагностики, консультування, корекції, має здатність до системного аналізу проблемних ситуацій, програмування і планування діяльності, спрямованої на їх вирішення, організації в цих цілях учасників освітнього процесу (дитина, однолітки, батьки, педагоги, адміністрація).

3 бали

Організує психологічний супровід дітей в період адаптації.
Дбає про збереження психофізичного здоров’я дітей.
Вивчає рівень і особливості фізичного, емоційно-вольового та особистісного розвитку дитини, її пізнавальної сфери (мовлення, пам’яті, уваги). Організує здоров’я зберігаючі заходи в класі. Проводить моніторинг розвитку дітей. Створює оптимальні умови для розвитку дітей відповідно до вікових норм та їхніх індивідуальних особливостей. Добре знає особливості психофізичного розвитку дитини з вадами інтелектуального розвитку, її можливостей та потреб попередження виникнення проблем розвитку дитини (порушення емоційно-вольової сфери, проблем взаємовідносин з однолітками, педагогічними працівниками, батьками); надає допомогу (сприяння) дитині у вирішенні актуальних завдань її розвитку, навчання, соціалізації. Проводить корекційну роботу на подолання вад розвитку вихованців.Знає психологічне забезпечення освітніх програм. Постійно працює над формуванням психологічної культури вихованців та батьків.

2 бали

Вихователь прагне створювати необхідні умови для гармонійного розвитку дитини. Вихователь використовує рекомендації класних керівників та психологів щодо здійснення педагогічного супроводу розвитку дітей, підтримує своїх вихованців, забезпечує їм емоційний комфорт, захист, любов і тепло. Вивчає рівень і особливості фізичного, емоційно-вольового та особистісного розвитку дитини, її пізнавальної сфери (мовлення, пам’яті, уваги). Організує здоров’язберігаючі заходи в класі. Проводить моніторинг розвитку дітей. Намагається надавати допомогу (сприяння) дитині у вирішенні актуальних завдань її розвитку, навчання, соціалізації. Старається вести корекційну діяльність на подолання вад розвитку вихованців

1 бал

Не повною мірою спирається у виховній роботі на особливості психологічного розвитку дітей. Ще не може надати об’єктивної оцінки при вивченні рівня і особливостей фізичного, емоційно-вольового та особистісного розвитку дитини, її пізнавальної сфери (мовлення, пам’яті, уваги); не вміє виявляти порушення.
Організує здоров’я зберігаючі заходи в класі. Вихователь намагається здійснює аналіз освітнього середовища з погляду тих можливостей, які воно пред’являє до психологічних можливостей і рівня розвитку дітей, але йому бракує досвіду самостійно удосконалювати середовище з опорою на зону найближчого розвитку дітей своєї вікової групи. Веде фрагментарну корекційну діяльність в межах свого класу.

РЕЙТИНГОВИЙ БЛОК №3:

1. Вміння заохочувати дітей до активної розумової діяльності, самостійності, творчості (широкий спектр прийомів навчання,створення проблемних ситуацій, добір творчих завдань тощо)

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Глибоко знає закономірності розумового розвитку дитини. Системно працює над послідовним збільшенням у дітей запасу знань та вмінь, їх упорядкування, уточнення, систематизації. Вміє формувати у дітей з матеріалістичні уявлення про світ. Приділяє велику увагу розвитку уяви у вихованців. Вихователь формує у дітей аналітико-синтетичну розумову діяльність, яка дає можливість глибше розуміти явища, виділяти суттєві і несуттєві їхнього боку. Вихователь підтримує і всебічно розвиває допитливість учнів, організовує спостереження, намагається вчасно відповісти на виникаючі у них питання, спрямовує їх думку на самостійний пошук відповіді, розвиває дитячу допитливість, допитливість розуму й формує на їх основі стійкі пізнавальні інтереси. Користується широким спектром методів та прийомів, як традиційних, так і інтерактивних.

3 бали

Знає закономірності розумового розвитку дитини Плідно працює над розвитком розумових здібностей дітей: такими як кмітливість (швидкість розумової реакції), критичність (здатність об’єктивно оцінювати факти, явища, результати праці і аналізувати їх, помічати помилки і т. д.), допитливість (здатність до наполегливої ​​пошуку рішення розумової задачі , використання різних способів для відшукання правильної відповіді), вдумливість. Відбір пізнавальних завдань для дидактичних ігор здійснює у відповідності до розділів програми виховання, з урахуванням вікових особливостей дітей.

2 бали

Працює над розвиток інтелектуальних умінь і навичок дітей шляхом формування найпростіших способів розумової діяльності.Розуміє що набуті вихованцями вміння і навички є складовими елементами пізнавальної діяльності дитини з вадами інтелектуального розвитку.

Володіє основними методами і прийомами з активізації розумової діяльності.

1 бал

Формує у дітей правильні уявлення про найпростіші явища навколишнього життя; працює над розвитком пізнавальних психічних процесів: відчуттів, сприймань, пам’яті, уяви, мислення, мовлення; розвиток допитливості і розумових здібностей. Приділяє увагу розвитку інтелектуальних умінь і навичок, формуванню найпростіших способів розумової діяльності. Однак накопичення знань і уявлень може бути безсистемним.

Володіє основними методами і прийомами з активізації розумової діяльності.

2. Вміння створювати сучасне розвивальне середовище спеціальної школи та використовувати його можливості.

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

При створенні розвивального середовища повною мірою враховує основні принципи облаштування розвивального довкілля в шкільному навчальному закладі.Створює належні умови для всебічного повноцінного розвитку, та комфортного перебування дітей в спальному приміщенні та класній кімнаті школи.
Бере активну участь в о
формленні та створенню затишку в спальних кімнатах, та приміщенні класу, враховуючи при цьому естетичні та педагогічні вимоги.
При організації та облаштуванні життєвого простору
вихованців у спальних кімнатах та приміщенні класу враховує їх значимість для становлення особистості.
Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використову
є простір, що сприяє виявленню дітьми своїх інтересів, спонукає їх займатися улюбленими справами. Вихователь постійно трансформує оснащення осередків розвитку. Тематичні осередки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій. Предметно-ігрове середовище динамічне і мобільне, що забезпечує дітям свободу дій. Усе обладнання легко переноситися з одного місця в інше. При цьому враховано вимоги відповідності предметного середовища віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити виховний процес диференційованим.

3 бали

Постійно поповнює й збагачує інтер’єр спальних та класної кімнат для створення в приміщенні школи домашнього затишку – атмосфери, в якій дитина почувається психологічно врівноважено. Правильно добирає обладнання за кольором, формою, розмірами та оптимально розміщює предмети у предметно-ігровому середовищі. Турбується про відповідність розвивального предметного середовища сучасним вимогам, тобто соціокультурним особливостям суспільства, в якому діти живуть. Сприяє забезпеченню середовища сучасною технікою (її іграшковими аналогами), сучасними художніми засобами; враховуючи належність дітей до певного етносу, культури і побуту рідного народу. Добирання матеріалів і розміщення їх у куточках розвивального середовища здійснюється залежно від віку вихованців.

2 бали

Прагне враховувати при організації розвивального середовища специфіку, зумовлену насамперед особливостями психології та фізіології дітей. Усі іграшки, матеріали, атрибути, предмети-замінники об’єднує за функціональними ознаками відповідно до різних видів предметно-ігрової діяльності дітей. Вихователь дотримується принципу поступового ускладнення. При створенні освітнього середовища спирається на особистісно орієнтовану модель взаємодії між вихователем і дітьми.

1 бал

Створює цілісне розвивальне середовище, не перевантажене зайвою кількістю іграшок та атрибутів, сприяти раціональному їх використанню. Дбає про зміну предметного простору вихованців залежно від віку дітей, їх індивідуальних особливостей, пори року, тем, які вивчаються.

3. Вміння здійснювати діагностику показників компетентності вихованця спеціального загальноосвітнього навчального закладу, прогнозувати свою діяльність.

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Вихователь вміє здійснювати діагностику показників компетентності вихованців. Знає, що основне завдання моніторингу – виявлення індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини і формування для них індивідуальних маршрутів освітньої роботи щодо максимального розкриття потенціалу дитячої особистості.

Вміє проводити різні види моніторингових досліджень: пізнавальних, комунікативних, регуляторних, досліджень з фізичного розвитку, виявляє компетентність при виборі оптимального дидактичного матеріалу.

Доцільно прогнозує свою подальшу педагогічну діяльність у відповідності з показниками моніторингових досліджень дітей даної вікової групи.

Проводить додаткові соціологічні та діагностичні спостереження за власним бажанням. Вміє максимально об’єктивно спрогнозувати процес роботи та оцінити реальний стан освітньої системи по даному питанню, її відповідність державним вимогам.

3 бали

Вихователь вміє здійснювати діагностику показників компетентності вихованців. Знає з якою метою і за якими основними розділами проводиться моніторинг вихованців. Може об’єктивно оцінювати та виявляє компетентність при означенні критеріїв оцінювання. Вміє коригувати та прогнозувати розвиток дітей. Аналізує і систематизує отриману інформацію, розробляє рекомендацій і пропозицій щодо покращення показників дітей за основними розділами базової програми з виховної роботи.

2 бали

Вихователь вміє здійснювати діагностику показників компетентності вихованців. Знає з якою метою і за якими основними розділами проводиться моніторинг вихованців. Враховує психолого-педагогічні особливості дітей. При проведенні моніторингу враховує принципи систематичності, гуманізму. Потребує допомоги при аналізі і плануванні подальшої перспективи побудови освітньо – виховного процесу з урахуванням результатів діагностики дітей.

1 бал

Вихователь прагне допомоги при здійсненні діагностики показників компетентності вихованців. Знає з якою метою і за якими основними розділами проводиться моніторинг дітей. Враховує психолого-педагогічні особливості учнів. Не повною мірою використовує аналіз результатів для планування подальшої роботи з дітьми.

4. Вміння проводити самоаналіз освітньої діяльності

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Вихователь добре розуміє що аналіз власної діяльності як процес осмислення педагогічного досвіду є найважливішим і своєрідним інструментом подолання існуючих в роботі труднощів, стимулом самовдосконалення, здатність до самоаналізу є основною умовою для визначення кращих аспектів своєї професійної діяльності і труднощів. Вихователь виявляє готовність до формулювання реально існуючих труднощів Аналіз власної діяльності вибудовує з позиції критичного ставлення до професійної діяльності у минулому, сьогоденні і майбутньому. Такий підхід вимагає розвиненості аналітичних та асоціативних здібностей, самостійності, логіки. усвідомлення самого себе як професіонала базується на самопізнанні і здійснюються шляхом самоконтролю, самодіагностики, осмислення труднощів і самооцінки.

3 бали

Має розвинуті здатності до самоаналізу професійної діяльності. Розглядає її як складний багатофакторний аналітичний процес вивчення вихователем свого педагогічного досвіду, заснованого на самоконтролі, самодіагностикою, усвідомленні труднощів та оцінюванні подальших перспектив самовдосконалення. Вміє визначати проблеми і причини недоліків у роботі, робити висновки та адекватно використовувати їх в аналізі власної діяльності.

2 бали

Відчуває потребу в професійному пізнанні і самопізнанні. А це, у свою чергу, веде до формування таких особистісних характеристик як самоствердження, самовизначення, самовираження, самореалізація у педагогічній практиці.

1 бал

Потребує формування вміння щодо об’єктивного визначення та виявлення реально існуючих труднощів в освітній діяльності. Самоконтроль розглядається з точки зору початковій стадії аналізу. Спонтанний контроль, коли все визначається за допомогою інтуїції.

5. Стан організаційних умінь, організаторські здібності.

(за Л.І. Уманським)

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Організаторські здібності проявляються в умінні організувати себе, свій час, індивідуальну, групову, колективну діяльність дітей, згуртувавши навколо надійних помічників, однодумців. Вміє організувати вивчення об’єктів дослідження, публікацію отриманих результатів, індивідуальне співробітництво з батьками, працю, свій час, себе. Добре вміє організувати колективну науково-дослідну роботу , встановлювати взаємний контроль, дати критику й оцінку результатів дослідження, розгорнути взаємний обмін інформацією й досвідом.

Вихователю присутні такі організаторські якості:

 1. здатність “заряджати” своєю енергією інших людей;
 2. здатність знаходити найкраще застосування кожній людині;
 3. психологічна вибірковість, здатність розуміти й вірно реагувати на психологію людей;
 4. здатність бачити недоліки у вчинках інших людей – критичність;
 5. психологічний такт – здатність установити захід впливу;
 6. загальний рівень розвитку як показник кмітливості, різниці загальних чуттєвих здібностей людини;
 7. вимогливість до інших людей;
 8. схильність до організаторської діяльності;
 9. практичність – здатність безпосередньо, швидко й гнучко застосовувати свої знання й свій досвід у рішенні практичних завдань;
 10. спостережливість;
 11. самовладання, витримка;
 12. товариськість;
 13. наполегливість;
 14. активність;
 15. працездатність;
 16. організованість.

3 бали

Вихователью присутні 15 з 18 організаторських якостей

2 бали

Вихователью присутні 10 – 14 з 18 організаторських якостей

1 бал

Вихователю присутні 9 з 18 організаторських якостей

6. Створення умов для прояву дитиною самостійної діяльності.

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Проводить систематичну роботу з дітьми із створення достатнього запасу вражень про довкілля, знань, умінь, навичок, ставлень до навколишнього і самих себе, формування життєвого досвіду в процесі організації життєдіяльності у спеціальному зашальноосвітньому закладі, вдома та за їх межами. Прагне організувати навколо дитини соціальний простір, насичений довірливими контактами з однолітками, молодшими і старшими за віком дітьми, рідними й близькими. Дбає про охорону й плекання внутрішнього світу кожної дитини та визначає її права вважати своєю певну частину довкілля. Періодично змінює розвивальне середовища шляхом внесення до нього нових компонентів (наприклад: іграшок, обладнання, рослин, організації нових знайомств) та його переобладнання; раціонально розміщує різні компоненти цього середовища у фізичному просторі, яке б не лише спонукало до вільного вибору виду діяльності але й задовольняло б потреби різних дітей у проявах різних видів активності, і унеможливлювало інтимізацію дитячого буття. Володіє методикою опосередкованого керівництва самостійною дитячою діяльністю

3 бали

Створює оптимальні умови для повноцінної самостійної діяльності дітей. Знає типи самостійної, вільної діяльності. Сприяє розгортанню різних видів специфічної дитячої діяльності: ігрової, пізнавальної, трудової, художньої (образотворча, музична, музично-ритмічна, театралізована, художньо-мовленнєва), комунікативно-мовленнєвої, рухової тощо. Знає що зміст і рівень будь-якої самостійної діяльності залежать від ряду чинників і тому постійно працює над поширенням досвіду дітей у володінні певним видом діяльності, їхньої життєвої компетентності взагалі; наявністю розвивального предметно-ігрового, природного, соціального середовища з врахуванням простору власного “Я” кожної дитини. Здійснює грамотне, компетентне керівництво. Прагне щоб у поєднанні різних видів діяльності діти повніше мобілізовували свій руховий, мовленнєвий, художній та інший досвід.

2 бали

Створює умови для повноцінної самостійної діяльності дітей. Вихователь не пускає на самоплин вільну діяльність дітей, натомість дбає про виведення  її на гідний рівень, відповідний віку та індивідуальним можливостям дітей. При цьому виявляє уважність та спостережливість, своєчасно помічає та виявляє в процесі самостійної діяльності спеціальні здібності. Сприяє розгортанню різних видів специфічної дитячої діяльності: ігрової, пізнавальної, трудової, художньої (образотворча, музична, музично-ритмічна, театралізована, художньо-мовленнєва), комунікативно-мовленнєвої, рухової тощо. Здійснює пряме (безпосереднє) керівництво під час самостійної дитячої діяльності.

1 бал

Вихователь знає, що самостійна діяльністьце специфічний спосіб організації життєдіяльності дітей, яка розгортається у час, вільний від організованих форм освітньої роботи (в ранкові та вечірні години, на прогулянках, в інші періоди дозвілля),  як правило, з ініціативи та за бажанням вихованців. У діяльності такого типу діти самі визначають цілі, завдання, засоби і план втілення свого задуму, виявляють самоконтроль, самоаналіз і самооцінку виконання. Створює умови для повноцінної самостійної діяльності дітей. Планує у навчальному плані заходи по оптимізації самостійної діяльності дітей.

7. Здатність використовувати сучасні технології педагогічної діяльності; сучасні технічні засоби, уміння застосовувати інформаційно – комунікативні технології.

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Впроваджуєт ІКТ в освітній процес.  Інформатизація спрямовується на  формування  та розвиток інтелектуального потенціалу дітей,  удосконалення форм  і змісту  навчально-виховного процесу,  впровадження  комп’ютерних  технологій на самопідготовках та виховних заходах.  Може обирати  та впроваджувати  в практику розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності  з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей. Веде педагогічну роботу щодо розвитку вихованців в галузі комп’ютерних технологій.

3 бали

Застосовує комп’ютер, мультимедіа та інформаційні технології у якості дидактичних засобів для підвищення мотивації та індивідуалізації виховного процесу, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Розуміє що використання мультимедіа під час само- підготовок та виховних заходів не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям, а й підвищує рівень її засвоєння, сприяє розвитку таких процесів як увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення та ін.

2 бали

Частково використовує ІКТ у виховному процесі під час проведення самопідготовок та виховних заходів. Вихователь впевнено береться за опанування нових технологій за для розвитку дітей, що мають вади інтелектуального розвитку.

1 бал

Усвідомлює, що застосування ІКТ у роботі спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи усіх суб’єктів навчально-виховного процесу – адміністрації, вихователів, батьків, спрямувати його на оптимізацію навчання й виховання учнів.

РЕЙТИНГОВИЙ БЛОК № ІV:

1. Стан комунікативних якостей вихователя.

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Вихователь характеризується підвищеною потребою у спілкуванні з дітьми; позитивною емоційною тональністю спілкування; домінуючим переживанням почуттям задоволення від спілкування і організованого навчально-виховного процесу; розумінням дітей, здатністю встановлювати індивідуальні та групові контакти; вмінням конструктивно вирішувати міжособистісні суперечності. Вихователю притаманний гуманізм і демократизм спілкування; естетика спілкування.
Стоїть на позиції особистісного, рівноправного співробітництва і співтворчості.
Відрізняється вмінням розв’язувати проблеми у багатьох галузях його професійної діяльності, висловлювати свою думку, вступати в дискусію, аргументовано, грамотно доводити власні переконання, логічно, послідовно, зв’язно викладати свої думки в різних життєвих ситуаціях.

3 бали

Вихователю притаманне використання мовних навичок та комунікативних умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності: слухання, говоріння, читання, письмо. Вміє чітко і демократично висловлювати свої думки з урахуванням форми мовлення, аудиторії, адекватного вибору мовленнєвої поведінки. Характеризується пізнавальною самостійністю, інтелектуальною активністю, гнучкістю у виборі мовних засобів, спроможністю адаптуватися до ситуації. Обирає оптимальні стратегії для розв’язання завдань. Проявляє гнучкість і делікатність, спрямованість на відкрите й активне спілкування, здатність швидко встановлювати контакт. Відрізняється візуальністю та красномовністю.

2 бали

Вихователь добре розуміє настрій дитини. Демонструє пошану до особистості дитини. Готовий емоційно відгукнутися на проблеми співрозмовника. Прагне постійно отримувати від дітей зворотний зв’язок. Цікавиться проблемами вихованців. Проявляє відкритість у спілкуванні. Не демонструє своєї переваги над дітьми. Не завжди вміє конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, слухати і чути іншого. Приваблює до себе манерою поведінки. Має досить широкий круг інтересів та захоплень. Часто підбадьорює дітей в скрутних ситуаціях. Не повною мірою вміє висловлювати власну позицію з того або іншого питання, обстоює свою точку зору без роздратування і запальності. Не завжди може аргументовано переконати в необхідності якої-небудь справи. Володіє загальною культурою мовлення

1 бал

Вихователь прагне забезпечити позитивний емоційний настрій своїх вихованців, оволодіє стилем “теплого” спілкування. Прагне до налагодження контактів із співбесідником. Але не може будувати стратегій поведінки, не розібратися у групових, соціально-психологічних проблемах. В меншому ступені може осмислювати перешкоди на шляху до взаємного порозуміння. Не прагне до освоєння технології та психотехніки спілкування. Невпевнений у своїх силах.

Потребує корректив комунікативної діяльності; установки на позитивнее самосприйняття і сприйняття оточуючих людей.

2. Готовність до співпраці з колегами

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Вихователь знаходиться на професійній педагогічній позиції. Вона унікальна і єдина у своєму роді. Вона одночасно є і педагогчною особистістю до якої прагнуть наблизитися молоді вихователі, і педагогічно-професійною особистістю (виявляється при створенні умов досягнення професійних, педагогічних цілей). Вихователь ніде і ніколи не зустрічається з менш досвідченим вихователем як «об’єктом» (якщо він справді вихователь, а не працівник з «людським матеріалом»): в особистісній позиції він завжди зустрічається з іншою людиною, а в професійній – з умовами його розвитку, реалізує разом з ними творчі задуми.

3 бали

Вихователь знаходиться на кінетичній позиції. Позиція – кінетична («кінетика» – рух), характеристика передбачає становище людини по відношенню до іншого у спільній діяльності, в спільному русі до мети: «попереду», «ззаду», «разом». Позиція «попереду» висловлює авангардну роль вихователя, тобто він веде за собою своїх колег. Разом з ними виробляє стратегію спільних дій для досягнення спільної мети. Є еталоном , прикладом для наслідування. В колективі знаходиться на позиції: поруч, нарівні, разом, але трохи попереду. Вихователь завжди готов до співпраці з колегами.

2 бали

Вихователь знаходиться на рівневій позиції яка відрізняється прихильністю суб’єктів по відношенню один до одного. Для цієї позиції характерна повага особистості інших педагогів. Тільки у виняткових випадках вихователь дозволяє собі зайняти позицію «над», тобто підпорядкувати собі волю інших в силу відповідальності і досвіду більш досвідченого. Відрізняється шанобливим ставленням до інших, неформальним ставленням до своїх професійних обов’язків, прийняття інтересів, сподівань молодих педагогів, як своїх власних.

1 бал

Вихователь знаходиться на дистанційній позиції яка характеризується відстанню між суб’єктами взаємодії. Вихователю притаманна відсутність щирості у взаєминах, формальне виконання своїх обов’язків. Для вихователя характерна боязнь втручання в загальний педагогічний процесс.

3. Педагогічний такт

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Вихователь відрізняється високим педагогчним тактом, який ґрунтується на принципі гуманізму та збереження поваги до всіх суб’єктів навчального процесу. Вміє налагодити доцільно педагогічний стиль спілкування як з вихованцями, так і з їх батьками. Для нього характерні такі риси характеру, як ввічливість, привітність, кмітливість, повага до чужої думки, врівноваженість. Володіє великим і активним запасом різноманітних способів впливу на дітей. Це і сила волі, стриманість, уважність, послідовність, кмітливість, гумор і іронія, усмішка, погляд, десятки відтінків голосу. Відрізняється глибоким розумінням вікових й індивідуальних особливостей психіки кожної дитини. Вміє дати справедливу оцінку кожному вчинку дитини.

3 бали

Володіє педагогічним тактом на рівні професійної якості, за допомогою якої він в кожному конкретному випадку застосовує до вихованців найбільш ефективний спосіб виховного впливу. Стриманий, але вимогливий вихователь, який не буде закривати очі не недопустимі вчинки дітей, не боїться зробити любому з них строге зауваження, але робить це вміло, в формі, яка не принижує ні особу дитини, ні особу вихователя. Вміє дозувати свої засоби впливу. Вихователь є людиною дисциплінованою і ставить до себе високі вимоги.

2 бали

Володіє спеціальним вмінням спілкуватися із дітьми та батьками Розуміє, що оволодіти педагогічним тактом, не маючи педагогічної майстерності, неможливо. Вихователю притаманні такі якості як справедливість, принциповість, доброзичливість, чуйність, терплячість, уміння розуміти вчинки дітей та вміння передбачати їх поведінку, здатність стримувати роздратування та ін.

1 бал

Володіє спеціальним вмінням спілкуватися з дітьми. Із широкого діапазону способів впливу користуються лише незначними. Загалом м’яка, добра людини, зі слабо розвинутими вольовими якостями, він не може добиватися хорошої дисципліни дітей під час навчальних занять, ігор та інших навчально – виховних заходів.

4. Педагогічна культура мови

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Вимога правильного мовлення вихователя забезпечується його нормативністю (відповідністю мовлення педагога до норм сучасної літературної мови – акцентологічних, орфоепічних, граматичних та інших), точністю слововживання; вимога виразності мовлення – його образність, емоційність, яскравість. Культура мовлення вихователя визначається такими його комунікативними якостями: правильність; термінологічна точність; доречність; лексичне багатство; виразність; чистота. Повною мірою володіє комунікативною стратегією – монологічною та діалогічною яка визначає характер педагогічної діяльності і фахового спілкування. Визначальною рисою діалогічної взаємодії є гуманістична позиція вихователя щодо дітей у процесі виховання і навчального спілкування, що дозволяє вихованцям задовольнити потребу в розумінні та співчутті і подолати почуття хвилювання.

3 бали

Вихователь володіє бездоганною дикцією, дотримується всіх орфоепічних норм сучасної української літературної мови, має добре поставлений голос, тобто професійно володіє технікою мовлення. Правильно використовує всі компоненти мовлення (системи його звуків, складобудови, словесного наголосу) та інтонації (органічної єдності пауз, логічної та емоційної функції наголосів, мелодики, темпу, ритму й голосового тембру). Виразність мовлення досягається вмілим інтонуванням залежно від змісту, умов спілкування, а також шляхом доречного вживання зображальних засобів (епітетів, метафор, порівнянь).

2 бали

Професійне мовлення вихователя відповідає вимогам культури мови. Це точність, логічність, чистота, багатство, доцільність. Вихователь вміє чітко формулювати свої думки у доступній для дітей даного віку формі. Але не завжди враховує такі компоненти техніки мовлення як темп, дикція, інтонація. Бракує вміння бачити, відчувати навколишній світ у звуках, барвах, картинах і відтворювати своє бачення в слові.

1 бал

Професійне мовлення вихователя не повною мірою відповідає вимогам культури мови. Мова вихователя занадто емоційно забарвлена. Вихователю слід приділити особливу увагу питанням правильності і чистоти мови. Виховувати звички і потреби в постійному навчанні і підвищенні рівня своєї культури мовлення.

5. Критерії самооцінки моральних якостей вихователя

з/п

Моральні якості

Обов’язково притаманні

Необов’язково

притаманні

1

Справедливість

2

Доброта

3

Бережливе ставлення до природи

4

Взаємоповага

5

Щирість

6

Працьовитість

7

Турботливе і відповідальне ставлення до оточуючих

8

Національна гордість і самоповага

9

Любов до рідної мови

10

Здатність до естетичного сприймання природи

11

Уміння відрізнити справжню красу від дешевих імітацій

12

Інтерес до історії рідного краю

13

Інтерес до традицій народу

14

Здатність мислити критично

15

Самовіддане служіння своїй професії

16

Принциповість

17

Самокритичність

18

Самовдосконалення як засіб підвищення професійної майстерності

Критерії оцінювання: Вихователь відмічає пункт, який йому притаманний позначкою «+»

15 – 18 «+» – Виховательу притаманні високі моральні якості. Во­лодіє загальнолюдськими й національними морально-духов­ними цінностями. (4 бали)

6 – 14 – Виховательу в більшому ступені притаманні моральні якості. (3 бали)

0 – 5рівень морально-духовної ви­хованості не може не викликати тривоги (2 бали)

6. Вольові якості (самостійність, цілеспрямованість, сміливість, наполегливість)

Критерії оцінювання

Бали

Критерії

4 бали

Має сильну волю, вміє долати труднощі, які зустрічаються на шляху к досягненню мети. Вихователю притаманні такі вольові якості як рішучість, сміливість, мужність, здатність вольовим зусиллям швидко піднімати активність до необхідного рівня. Вихователь керується в своїх діях і вчинках загальними і стійкими цілями, зумовленими її твердими переконаннями. Може обходитись у своїх діях без чужої допомоги, а також вміє критично ставитися до чужих впливів, оцінюючи їх відповідно до своїх поглядів і переконань. Вихователь здатен за власним почином організовувати навчально-виховну діяльність, ставити мету, в разі необхідності вносити в поведінку зміни. Вихователь вміє активно відстоювати власні погляди, може бути організатором, повести за собою до реалізації мети.

3 бали

Вихователю притаманні: наполегливість, дисциплінованість, самостійність, цілеспрямованість, ініціативність,  організованість. Вихователь вміє постійно і тривало добиватися мети, не знижуючи енергії в боротьбі з труднощами. Правильно оцінює обставини, знаходить у них те, що допомагає досягненню мети. Відрізняється вмінням знаходити нові, нешаблонні рішення і засоби їх здійснення. Виявляє наполегливість у досягненні своєї мети, прагнення до поліпшення результатів.

2 бали

Вихователю притаманні правдиві, чуйні вчинки. Може приймати обдумані рішення, послідовно втілювати їх у життя. Виявляє необхідну гнучкість при зміні обставин дійсності. Готовий взяти на себе відповідальність. Принциповість виявляється в стійкій дисциплінованості поведінки. Але вихователь не може обходитись у своїх діях без сторонньої допомоги, а також не повною мірою критично ставитися до чужих впливів, оцінюючи їх відповідно до своїх поглядів і переконань.

1 бал

Вихователь може пасувати перед труднощами, не проявляє рішучості при прийнятті самостійних рішень, наполегливості. Не вміє стримувати себе під час виникнення нестандартних ситуацій, подавляти миттєві прояви в ім’я більш високих, нравствено виправданих мотивів поведінки і діяльності. Вихователь може відстоювати свої хибні позиції, незважаючи на розумні доводи. Безініціативний вихователь легко піддається впливу інших людей, їх дій, вчинків, власні рішення ставить під сумнів, не впевнена в їх правильності та необхідності.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Рівень компетентності

Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

Рейтентинговий блок № 1

0- 7

8 – 13

14 – 17

18 – 20

Рейтентинговий блок № 2

0 – 7

8 – 13

14 – 22

23 – 28

Рейтентинговий блок № 3

0 – 7

8 – 13

14 – 22

23 – 28

Рейтентинговий блок № 4

0 – 7

8 – 13

14 – 19

20 – 24

Рейтентинговий блок № 5

0 – 3

4 – 6

7 – 9

10 – 12

Усього

0 – 31

36 – 58

63 – 89

94 – 112

Залишити відповідь