ПОЛОЖЕННЯ про службу охорони праці в школі

Гру 10, 2014

ПОЛОЖЕННЯ
про службу охорони праці в школі

1. Загальні положення

 1. Служба охорони праці в школі створюється директором школи для організації виконання правових, організаційнотехнічних, санітарногігієнічних, соціальноекономічних, лікувальнопрофілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випад
  кам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

 2. Відповідно до цілей, зазначених у пункті 1.1 цього Положення служба охорони праці
  вирішує завдання:

забезпечення безпеки навчальновиховного процесу, устаткування, будівель і споруд;

 • забезпечення учасників навчальновиховного процесу засобами індивідуального і
  колективного
  захисту;

 • підготовка і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди
  безпечних методів проведення навчальновиховного процесу;

 • вибору оптимальних режимів праці та відпочинку учасників навчальновиховного
  процесу.

 1. Служба охорони праці входить до структури навчального закладу як один із основних
  структурних підрозділів.

 2. Служба охорони праці комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту та стаж
  роботи за профілем не менше трьох років.

 3. Перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться
  у встановленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обовязків та
  періодично один раз на три роки.

 4. Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавчими, норма
  тивними актами з охорони праці та Положенням про службу.

 5. Спеціалісти служби охорони праці мають право видавати керівному складу навчального
  закладу та його структурних підрозділів обовязкові до виконання приписи щодо усунення
  наявних
  недоліків.

 6. Припис спеціаліста служби охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасу
  вати у письмовій формі лише керівник навчального закладу, якому підпорядкована
  служба охорони праці.

2. Служба охорони праці школи

2.1. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо директору школи.

2.2. За своїм службовим становищем керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних структурних підрозділів навчального закладу.

2.3. Служба охорони праці виконує такі основні функції:

 1. Опрацьовує ефективну єдину цілісну систему управління охороною праці в навчальному
  закладі.

 1. Проводить оперативнометодичне керівництво роботою з охорони праці.

2.3.3. Складає разом із структурними підрозділами закладу комплексні плани заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також розділ «Охорона праці» у колективному договорі.

 1. Проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці.

 2. Організовує:

забезпечення працюючих правилами, стандартами, положеннями, інструкціями
з питань охорони праці;

 • проведення перевірки (паспортизації) навчальних кабінетів, спортивних залів та
  майданчиків, навчальних майстерень, робочих місць щодо їх відповідності вимо
  гам охорони праці;

 • облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань, аварій у закладі;

 • підготовку статистичних звітів закладу з питань охорони праці;

 • пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій,
  оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації тощо;

 • перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

2.3.6. Бере участь у:

 • розслідуванні нещасних випадків та аварій;

 • роботі комісії закладу з питань охорони праці;

 • роботі комісії з уведення в дію після реконструкції або технічного переоснащення
  навчальних приміщень та інших обєктів закладу, відремонтованого або модернізо
  ваного обладнання;

 • розробці положень, інструкцій про охорону праці, що діють у межах навчального
  закладу;

 • роботі комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці.

 1. Сприяє впровадженню в навчальновиховний процес сучасних засобів колективного та
  індивідуального захисту.

 2. Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці.

2.3.9. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці.
2.3.10. Контролює:

дотримання чинного законодавства, нормативних актів, виконання працівниками

посадових інструкцій з питань охорони праці;

 • виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій уповноважених трудо
  вих колективів та профспілок з питань охорони праці;

 • відповідність машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, засобів про
  тиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих нормативним
  актам про охорону праці;

 • своєчасне проведення інструктажів з працюючими, навчання та атестації з питань
  безпеки
  праці посадових осіб і співробітників;

 • забезпечення учасників навчальновиховного процесу засобами індивідуального
  захисту, миючими засобами, санітарнопобутовими приміщеннями; організацію
  питного режиму, надання працівникам передбачених законодавством пільг і ком­пенсацій, повязаних з шкідливими умовами праці;

 • використання праці неповнолітніх, інвалідів згідно з чинним законодавством;

 • проходження попередніх та періодичних медичних оглядів педагогічних працівників,
  техпрацівників,
  працівників харчоблоків;

 • виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені в актах розслідування.

2.3.11. Здійснює звязок з медичними закладами та науковими організаціями з питань охорони праці.

2.4. Спеціалісти служби охорони праці мають право:

 1. Представляти навчальний заклад у державних та громадських установах при розгляді
  питань з охорони праці.

 1. Безперешкодно в будьякий час відвідувати структурні підрозділи навчального закладу,
  зупиняти роботу навчальних кабінетів, устаткування, механізмів, пристроїв, приладів
  у разі порушень, які створюють загрозу життю і здоровю учасників навчальновиховного
  процесу, одержувати від посадових осіб необхідні документи і пояснення з питань
  охорони праці.

 2. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці на обєктах навчального закладу, видавати
  керівникам структурних підрозділів обовязковий до виконання припис.

 3. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли
  медичного огляду, інструктажу, навчання та перевірки знань з охорони праці, не мають
  допуску
  до роботи або порушують нормативні акти про охорону праці.

 4. Надсилати керівникові навчального закладу подання про притягнення до відповідальності
  працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці, порушувати клопотання про
  заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні
  умов праці.

3. Відповідальність працівників служби охорони праці

3.1 Працівники служби охорони праці навчального закладу несуть персональну
відповідальність за:

 • невідповідність прийнятих ними рішень вимогам чинного законодавства з охоро
  ни праці;

 • невиконання своїх функціональних обовязків, передбачених Положенням про служ
  бу охорони праці та посадовими інструкціями;

 • недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці;

 • неякісне проведення ними розслідування нещасних випадків з учасниками нав
  чальновиховного процесу.

Залишити відповідь