Сценарій виховного заходу „Світ професій”

Чер 20, 2015

Загальні рекомендації

Учасниками заходу «Світ професій» можуть бути вихованці гуртків різних напрямків (основного й вищого рівнів), що досягли достатньо достатнього рівня знань й умінь.

Мета:ознайомити вихованців із різноманітним світом професій, звернути увагу підлітків на таке важливе проблемне питання, як вибір професії; допомогти обрати справу до душі, відповідно до своїх можливостей.

Обладнання: профорієнтаційна література, схема «Барометр про­фесій», таблиці «Актуальність професій на регіональному ринку пра­ці», «Класифікація професій за предметом праці», анкета «Твої про­фесійні нахили».

Епіграфи:

«Витри піт солоний із чола

І трудись, забувши про утому,

Бо людина ціниться по тому,

Чи вона зробила, що могла,

Скільки сил у неї вистачало,

Щоб на світі більше щастя стало». (Микола Луків.)

«Життя без праці — злодійство, праця без мистецтва — варвар­ство». (Д. Рескін.)

«Твоя діяльність, і тільки вона одна, визначає твою цінність». (Й. Фіхте.)

«Задоволення має бути нагородою за працю». (К. Гельвецій.) «Той, хто любить працю, не відчуває потреби у розвагах». (Ж. Ла-брюйєр.)

План заходу

 1. I. Вступне слово вчителя

Учитель. Яка глибока думка закладена в словосполученні «ви­бір професії», скільки викликає воно емоцій та сподівань і водночас скільки породжує проблем! Це не просто вдало чи невдало прийняте в юності рішення, це щаслива або розбита доля, активне, творче, ра­дісне життя чи байдуже, пасивне існування.

Вже через рік дехто з вас обиратиме собі професію і почне оволо­дівати нею.

У Загальній декларації прав людини підкреслюється, що кожна людина має право на вільний вибір професії.

Права людини, визначені Декларацією, покладені в основу Кон­ституції України. Так, стаття 43 Конституції України проголошує право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку добровільно погоджу­ється.

«Як же із тисяч професій обрати ту, яка приносила б найбільшу користь людям, країні, давала б змогу відчути себе потрібним, повно­цінним і задоволеним своєю працею? Як уникнути помилок і розча­рувань у майбутньому, обравши певну професію?» — такі запитання виникли у вас, коли я попередньо провів опитування, готуючись до нашої години спілкування. Сьогодні ми спробуємо разом дати на них відповідь.

 1. II. Повідомлення «Різноманітний світ професій»

Учитель. У світі існує безліч професій. Як же зорієнтуватися се­ред цієї кількості? Як знайти серед тисяч ту єдину, яка стане справою всього життя?

Послухайте повідомлення і, можливо, саме ця інформація допо­може прояснити ситуацію.

1-й учень. Професія — це певний вид праці. У кожній професії є свої різновиди праці, які називають спеціальностями. Наприклад, немає професії «учитель всього», а є учитель початкових класів, математи­ки, фізики тощо, а інженер може бути інженером-електриком, про­грамістом, механіком.

2-й учень. Поки ти їв, і спав, і ріс

Поки малий ще ти на зріст,

Мабуть, вже тисячі людей

Подбали про життя твоє.

Аби ти добре ріс,

Аби ти добре їв,

Щоб ти спокійно спав

І в різні ігри грав.

Ти став здоровий, молодець,

Сміливим і умілим,

А чим порадуєш людей,

Яким хорошим ділом?

1-й учень. Світ професій дуже великий: їх налічується близько шести тисяч. Існує кілька класифікацій: за знаряддями праці (ручні, механізовані, автоматизовані, комп’ютеризовані, функціональ­ні), за метою праці (перетворюючі, гностичні, винахідницькі), за галузевою ознакою (промислові, будівельні, транспортні, зв’язку тощо), за умовами праці (робота вдома, на повітрі, в не­звичайних умовах).

Найпоширенішою є класифікація за пред­метом праці.

 

Класифікація професій за предметом праці

 

Групи професій Людина — природа Людина — техніка Людина — людина Людина — знакова сис­тема Людина — художній образ
Основні предмети праці живі ор­ганізми, корисні копа­лини, атмосфе­ра, вода, земля технічні системи, машини,

агрега­ти, види

енергії

окремі люди, групи, ко­лективи умовні знаки, цифри, шифри, коди, формули, схеми, ноти художні об­рази, твори мистецтва та літера­тури
Якості, харак­терні для представ­ників професій групи          

III. Гра «Аукціон»

Учитель. Дякую, ваші повідомлення допоможе нам у подальшій роботі. Ще раз погляньте на таблицю «Класифікація професій за пред­метом праці» і скажіть, які професії, на вашу думку, належать до цих груп?

Виграє та команда, яка назве найбільшу кількість професій певної групи.

(Приклади професій: Л—П: рільник, тваринник, агроном, зоотех­нік, геолог, лісник, рибовод; Л— Т: слюсар, токар, монтажник елек­трик, водій, інженер; Л — Лі учитель, лікар, продавець, медсестра, секретар, журналіст, адвокат; Л — 3: касир, бухгалтер, економіст, лінгвіст, математик, програміст, набірник; Л — X: перукар, моде­льєр, художник, архітектор, фотограф, композитор.)

 1. Гра «Швидко та влучно»

Учитель. Чи може бути слідчим неуважний, акробатом дина, яка страждає запамороченнями голови, художником, що не вміє образно мислити, а перекладачем — людина, яка погано запам’ятовує? Ні! Що ж необхідно враховувати при виборі професії?

(Учні відповідають: «Стан здоров’я, власні можливості, особис­ті й суспільні інтереси, розумові здібності».)

Учитель. А зараз спробуйте обрати із перерахованих якостей ті, які, на вашу думку, є професійно важливими для фахівців певного типу.

(Учитель роздає таблички: Л — П, Л — Л, Л — З, Л — Т, Л — X. Учні знімають із дошки потрібний аркуш і прикріплюють його до таблички.)

 1. Презентація професій

Учитель. Щоб вибрати те хороше діло, професію до душі, ми сьогодні прийшли на ярмарок професій.

А як ви думаєте, чи можна прожити без професій?

1-й учень. Я вважаю, що без професії людини прожити не можна, людині, яка поважає себе, бо в усі часи славилися хороші майстри своєї справи.

2-й учень. Я теж думаю, що неможна, бо улюблена праця звеличує людину.

3-й учень. А на мою думку, без професії, без улюбленої справи, людина існує, а не живе.

Учитель. Якщо так, то поринаймо у світ ярмарку. По-перше, розглянемо перелік галузей народного господарства і кожен подумає, в якій галузі ви хотіли б працювати?

(Учень роздає зі своєї скриньки перелік галузей народного господарства, і кожен учасник знайомиться зі списком).

1-й учень.

Учитель діткам — батько й мати

У серці теплі почуття,

Готовий їм завжди віддати

Свойого часточку життя.

В очах дитячих іскри грають,

Співучий прозвучав дзвінок,

Їх вчитель в класі зустрічає

І починає свій урок.

Живе учителеве слово

У тиші човном попливло.

І ожили ліси й діброви

І оновилося село.

Бо слово вчителя, як мрія

Любов у ньому і краса.

Воно добро у серці сіє,

Воно ж бо чисте, як роса.

2-й учень.

Учителем можливо стати,

Учителем — дітей учить,

Складних наук їх научати

Й науки головної—жить.

(Учень дістає зі своєї скриньки перелік професій освітньої галузі, роздає для ознайомлення і розповідає про свій вибір).

Учитель. Як учитель, я хочу, щоб мої вихованці не тільки добре засвоїли знання, а й могли використати їх у житті, були хорошими людьми і фахівцями улюбленої справи.

1-й учень.

Професій безліч є цікавих,

Але свою вгадати як —

Щоб добре діло й добра слава?

І я собі міркую так:

Потрібно лікувать хвороби,

Водить у космос кораблі,

Та я із роду хліборобів,

І родовід мій — від землі.

Степ перейти — життя прожити,

То не такі прості слова,

Життя утворене від жита,

Бо хліб —усьому голова.

Раніш од сонечка вставати,

Погладить колос на ходу!

Ні, я, мабуть, не в космонавти, —

У хлібороби я піду.

(Учень зі своєї скриньки роздає перелік сільськогосподарських професій).

Учитель. Обираючи професію, треба пам ‘ятати, що здійснити відповідальний крок вибору треба свідомо, враховуючи свої нахили та здібності, особисті та   * громадські інтереси.

1-й учень. Погляд на професію як на постійну, на все життя справу —хибний, бо не враховує, що людина маєрізносторонні здібності, які дають можливість накопичувати спеціальні знання та навички у різних сферах діяльнсті, кращимм інженером буде той, хто пройшов школу майстерності робітника.

2-й учень. Розподіл професій на погані й хороші, цікаві та не цікаві, легкі й важкі помилковий. Значення професії у людини залежить не від характеру роботи, а як до неї ставиться сама людина.

3-й учень. Професію не слід обирати за компанію. Такий вибір тільки викадково буває вдалим.

1-й учень. Інколи за зовнішньою привабливістю професії приховані й труднощі. Так професію геолога інколи цінують за можливість мандрувати і споглядати світ. Але ж…

2-й учень. Світ професії значно ширший, понад 40000, ніж коло навчальних предметів, тому ототожнення улюбленого предмета з професією не є надійним орієнтиром у виборі професії.

3-й учень. Вибираючи професію, слід враховувати характер особи, стан її здоров’я, ознайомитися з гороскопом. Адже характер людини залежить від дати її народження. Гороскоп нам вказує не тільки на ті професії, які можна обирати, а застерігає від тих, яких обирати не варто, бо це може призвести до погіршення здоров ‘я.

(1-й учень роздає зі своєї скриньки матеріали «Гороскоп і вибір професії», з якими учні знайомляться за столами. 2-й учень роздає перелік професій, які дають можливість займатися індивідуальною трудовою діяльністю. 3-й — список професій, які користуються сталим попитом у регіоні).

1-й учень.

Зростають будинки і храми

За допомогою кранів крилатих.

І все це створено руками

Будівельників завзятих.

(Учень дістає зі своєї скриньки перелік професій будівничих спеціальностей. Розповідає ким він хоче стати в майбутньому).

2-й учень.

Вони призвані клятву давати В будні і свята, На варті здоров ‘я стояти, Люди в білих халатах.

Життя і здоров’я наше В їхніх руках. (Роздає список професій медичного спрямування).

3-й учень.

На заводі бути— моя мрія,

Де чавун тече рікою, як зоря жевріє.

Там я домни і мартени буду будувати,

Мідь й вугілля в шахтах добувати.

(Учень роздає перелік професій машинобудування і металургії. Інші учні роздають списки професій зв’язку та транспорту, перелік професій захисників прав людини, та професій харчової і легкої промисловостей).

Учитель. Ярмарки на Україні існують давно. Спочатку для обміну речей, пізніше для торгівлі. Бо ярмарок це торгове дійство. Нині на ярмарках все частіше організовують виставки, на яких підписуються контракти купівлі-продажу. Проводяться зустрічі з цікавими людьми і концерти аматорських колективів, просто зустрічаються друзі за чашкою кави, щоб поспілкуватися, поділитися своїми планами. В час ринкових відносин все більше розвивається мале підприємство, тобто зайнятість людей індивідуальною трудовою діяльністю. На нашій виставці представлені роботи учнів, а також роботи професіоналів: вишивальниць, квітникарів, кравців.

(Учениця роздає перелік професій галузі культури. Розповідає про свою мрію стати хореографом. Виконує танець).

Учитель. Як ми бачимо, деякі учні вже визначилися з тим, ким хочуть стати у дорослому житті йуже зараз реалізовують свої мрії. (Учень роздає список нових професій).

 1. Анкетування (визначення нахилів учнів до типу професій)

Учитель. На жаль, визначаючи свій життєвий шлях, дуже часто керуються не реальними можливостями, розумовими здібностями, особистими інтересами чи станом здоров’я, а обирають майбутню професію «за компанію», за настановою батьків чи наслідуючи когось. Подібно вчинили й ви, коли самостійно розподілялися на групи. Що ж, давайте перевіримо, чи ви не помилилися у своєму виборі? З допомогою анкети визначимо ваші нахили до певного типу професій.

Припустімо, що після відповідного навчання ви зможете вико­нувати будь-яку з перелічених нижче робіт. Але якби вам довелось обирати з двох можливостей, то якому виду діяльності ви надали б перевагу? Нижче запропоновано 20 пар тверджень, позначених індек­сами «а» і «б», що стисло розкривають різні види діяльності. Уважно вивчивши обидва твердження, знаком «+» позначте привабливіший для вас варіант.

 

 

 

 

 

 

Анкета «Твої професійні нахили»

1а. Доглядати за тваринами.

1 б. Обслуговувати машини.

2а. Допомагати хворим, лікувати їх.

 1. Складати таблиці, схеми, програми.

За. Брати участь в оформленні книжок чи плакатів.

 1. Стежити за станом і розвитком рослин.

4а. Обробляти матеріал (деревину, тканину, метал, пластмасу тощо).

 1. Доводити товари до споживача (рекламувати).

5а. Обговорювати науково-популярні книжки.

 1. Обговорювати художні книжки (статті, п’єси, концерти).

ба.       Утримувати тварин.

бб. Тренувати товаришів у виконанні яких-небудь дій.

7а. Копіювати малюнки, зображення.

 1. Управляти підйомним краном, трактором.

8а. Повідомляти людям які-небудь відомості.

 1. Художньо оформлювати виставки.

9а. Ремонтувати речі (одяг, техніку).

 1. Шукати та виправляти помилки в текстах.

10а. Лікувати тварин.

 1. Виконувати обчислення, розрахунки.

11а. Виводити нові сорти рослин.

 1. Конструювати, проектувати нові види виробів.

12а. Розв’язувати суперечки, запобігати сваркам, переконувати чи карати.

 1. Розбиратися в кресленнях, схемах.

13а. Брати участь у роботі гуртків художньої самодіяльності.

 1. Спостерігати, вивчати життя мікробів.

14а. Налагоджувати медичні прилади, апарати.

 1. Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, травмах.

15а. Складати точні описи явищ, подій.

 1. Художньо описувати, відображати події.

16а. Виконувати лабораторні аналізи в лікарні. 166. Приймати, оглядати хворих.

17а. Фарбувати або розписувати стіни чи приміщення. 176. Монтувати будинки або складати машини, прилади.

18а. Організовувати культпоходи, екскурсії. 186. Грати на сцені, брати участь у концертах.

19а. Виготовляти за кресленнями деталі чи вироби, споруджувати будинки.

 1. Креслити, копіювати креслення, карти.

20а. Вести боротьбу з хворобами рослин. 206. Працювати за комп’ютером.

 

Аркуш відповідей

Л Т П З X
46
10а 10б
12а 11б 11а 12б 13а
14Б 14а 13б 15а 15б
16б 17б 16а 19б 17а
18а 19а 20а 20 18б

 

Заповнивши «Аркуш відповідей», підрахуйте кількість знаків «+» у кожному вертикальному ряду. Сума їх буде показником ступеня ви­раження вашого усвідомленого нахилу до одного з типів професій.

VII. Робота з «Барометром професій»

Учитель. Обираючи й оволодіваючи тією чи іншою професією, важливо враховувати також потребу економічного району в фахівцях певного типу. Спробуйте визначити за «Барометром професій», чи буде вдалим вибір, який ви плануєте зробити в майбутньому.

 

Актуальність професій на регіональному ринку праці

Професії, які відсутні на ринку праці регіону Професії, які присутні на підприємствах регіону, але в незначних кількостях Професії, за якими є можливість працевлаш-туватись у регіоні Актуальні професії на ринку праці регіону
Консьєрж Архівіст Маркетолог Столяр
Матрос Архітектор Менеджер Бармен
Портьє Економіст Контролер Бухгалтер
Політолог Диспетчер Інженер Вантажник
Склодув Інспектор Монтажник Машиніст
Брокер Каменотес Пічник Верстатник де­ревообробних верстатів
Вишкомонтажник Зоотехнік Експедитор
Логістик Лікар Кравець Маляр
Комівояжер Механік Фрезеруваль­ник Касир
Гірник Листоноша Пекар Електро­газозварник
Водій трамвая Художник Тесляр Охоронник
Маклер Коваль ручного кування Перукар Слюсар
Мерчендайзер Покрівельник Кухар Продавець
Пілот Юрисконсульт Секретар керівника Токар
Балетмейстер Агент страхо­вий Швачка Офіціант
Штурман Охоронець Фармацевт Штукатур
Селекціонер Психолог Водій Муляр
Мікробіолог Фотограф Шліфувальник Тракторист
Музикознавець Журналіст Електромонтер Програміст
Водолаз Агроном Оператор котельні Аудитор

VIII. Підсумок

Учитель. Народна мудрість каже: щасливий той, хто радісно йде на роботу і з радістю повертається додому. Але, щоб радісно було йти на роботу, треба одержувати від неї задоволення, а це залежить від вдало обраної професії. Вибір професії — це справа не одного дня. Сьогодні ми зробили початок, а вдалий вибір залежить від вас. Звичайно, всі галузі й професії ми сьогодні не згадали. Як же уникнути помилок і розчарувань у виборі професії? Пам’ятайте золоту формулу вибору професії: «Хочу — можу — маю — треба». Зважуючи на те, що почули, я впевнений, що виберете собі професію до душі й не станете блудним сином, Бо лише трудом дорослішають душі, й лише трудом на світі сущі ми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь