Основні напрямки виховної діяльності

Лип 1, 2015

Основні напрямки виховної діяльності

 1.Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

 

Мета: формування свідомого громадянина –  патріота  з притаманними йомуособистісними якостями  і рисами характеру, світоглядом, способом  мислення, почуттями, вчинками, поведінкою, спрямованими на розвиток демократично – громадянського суспільства в Україні.

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави проявляється у патріотизмі, національній самосвідомості,правосві¬домості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Це досягається завдяки виконанню положень  Національної доктрини розвитку освіти (Затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002), Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. Політична культура — це політична компетентність (наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних рішень

Це процес формування громадянськості як риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав  і обов`язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя, турботою про благополуччя своєї країни, збереження людської цивілізації, конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей. Це формування  світоглядної свідомості і ціннісних орієнтацій молоді, передача їй соціального досвіду, надбання попередніх поколінь.

Перелік  основних заходів, які повинні бути включені до виховного плану для реалізації  завдань ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави:

 • Формування в учнів почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культури, історичних цінностей.
 • Залучення учнів до участі в упорядкуванні пам’ятника загиблим воїнам, організація шефської допомоги ветеранам.
 • Проведення уроків мужності, урочистих лінійок, присвячених Дню визволення села, селища чи міста від німецько – фашистських загарбників, Дню збройних сил України, Дню Перемоги, Дню захисника Вітчизни.
 • Вивчення положень Конституції України, державної символіки, традицій і звичаїв українського народу, історії держави.
 • Виховувати в учнів повагу до Конституції, державних символів, почуття власної гідності.
 • Заходи по вшануванню пам’яті видатних українських діячів.
 • Вшануванняпам’яті жертв голодомору 1932-1933 роківвУкраїні.

 

 1. Ціннісне ставлення до себе

 

Мета:Забезпечення теоретичної і практичної реалізації заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження подолання відхилень у поведінці    школярів і запобігання розвитку різних форм їхньої асоціальної і аморальної  поведінки, прищеплення і розвиток моральних почуттів, переконань і потреби  поводити себе згідно з моральними нормами. Забезпечення повноцінного розвитку дітей і молодіохорона та зміцнення їхнього здоров’я, формування  фізичних  здібностей особистості, виховання потреби в регулярних заняттях фізичною  культурою.

 

Цінніснеставлення до себепередбачаєсформованість у зростаючоїособистостівмінняцінувати себе як носіяфізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливоюумовоюформування у дітей та учнівськоїмолодіактивноїжиттєвоїпозиції.

Цінніснеставлення до свогофізичного “Я” – цевмінняособистостіоцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвитокруховихздібностей, фізичнувитривалість, високупрацездатність, функціональнуспроможність, здатністьвідновлювати силу післяфізичногонавантаження, вольовіриси, статевуналежність, гігієнічнінавички, кориснізвички, стан свогоздоров’я та турбуватися про безпекувласноїжиттєдіяльності, здоровий спосібжиття, активнийвідпочинок.

Цінніснеставлення до свогопсихічного “Я”передбачаєвихованість у дітей та учнівськоїмолодікультурипізнаннявласноговнутрішньогосвіту -думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливонавчитизростаючуособистістьсприймати себе такою, якою вона є, знати своїпозитивні і негативніякості, сприятиформуванню з неїреалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивноїсамокритичності.

Цінніснеставлення, до свогосоціального “Я”виявляється у таких ознаках: здатностіорієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначеннісвого статусу в соціальнійгрупі, налагодженніспільноїпраці з дорослими та однолітками; вміннізапобігатиконфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей.

Перелік   основних заходів, які повинні бути включені до виховного плану для реалізації  завдань ціннісного ставлення до себе:

 • Спільними зусиллями вчителів, вихователів, батьків, громадськості із залученням служби у справах дітей, правоохоронних органів вести роз’яснювальну роботу серед учнів про знання законів, про відповідальність за правопорушення.
 • Вести профілактичну роботу серед молоді щодо вживання алкогольних, наркотичних речовин , тютюнопаління.
 • Проводити індивідуальну роботу з учнями схильними до правопорушень.
 • Організовувати зустрічі з представниками правоохоронних органів для профілактики правопорушень серед школярів.
 • Взяти активну участь у проведенні місячника правового виховання.
 • Створення умов для задоволення потреб у фізичному вихованні
 • Пропаганда здорового способу життя: фізкультхвилинки, профілактика шкідливих звичок.
 • Проведення традиційних змагань; спартакіади; веселі старти; змагання з футболу, волейболу, баскетболу.
 • Сприяти участі учнів у спортивних секціях, змаганнях у школі та за її межами.
 • Виховувати в учнів свідоме ставлення до свого здоров’я, формування засад здорового способу життя.

 

3.Ціннісне ставлення до праці.

 

Мета : вироблення свідомого ставлення до праці як найвищої цінності людини у суспільстві, виховання здорової фізично розвиненособистості, цивілізованого господаря,    виховання   вміння професійного  визначення

Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підпри­ємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв’язання, готовність до творчої діяльності, конку­рентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організову­вати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, вносити необхідні корективи.

Перелік   основних заходів, які повинні бути включені до виховного плану для реалізації  завдань ціннісного ставлення до праці:

 • Підтримування дисципліни і порядку у школі: організація чергування по школі; проведення генерального прибирання школи.
 • Розробити положення про чергування по школі, скласти графік , форми передачі чергування, результати висвітлювати у шкільній газеті.
 • Виховання в учнів дисциплінованості, організованості, бережливого ставлення до суспільної і приватної власності, природних багатств, створення умов для розуміння учнями ролі праці у житті.
 • Проводити виховні заходи спрямовані на виховання в учнів свідомого ставлення до праці.

 

4.Ціннісне ставлення до людей.

 

Мета : прищеплювати розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби   поводити себе згідно з  моральними нормами, прийнятими у суспільстві, виховання патріотизму, свідомої дисципліни  і організованості, громадянської та соціальної  відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків людей. Виховання всебічного розвитку дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних Умовах,

реалізація її творчого потенціалу,формування у дітей моральних  цінностей з позицій добра, справедливості.

 

Ціннісне ставлення до людей проявляється у моральній актив­ності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюб­ності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов’язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності про­щати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості — це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Це досягається завдяки виконанню положень Концепціїгромадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства

Морально-етичне вихованняпередбачає оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів і переконань, умінь та навичок, тобто спрямоване на формування моральної зрілості особистості.

Завданням є сприяння усвідомлення учнями загальнолюдської і народної моралі, готовності жити й діяти за принципами гуманізму.

Перелік   основних заходів, які повинні бути включені до виховного плану для реалізації  завдань морально-етичного виховання:

 • Прищеплювати учням навички культури поведінки в школі, класі, групі, родині.
 • Вивчення взаємин учнів між собою, з учителями, батьками.
 • Прищеплювати учням культуру поведінки та спілкування під час уроків та позаурочний час.
 • Провести години спілкування, бесіди з морально – етичної тематики.
 • Встановити і підтримувати зв’язки з батьками учнів протягом навчального року.

 

 1. Ціннісне ставлення до природи.

 

Мета : формування екологічної культури особистості ,усвідомлення себе частинкою природи, відчуття відповідальності за неї, як за національне багатство, залучення вихованців до акти ної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до тих, хто  завдає шкоди природі.

Цінніснеставлення до природиформується у процесі екологіч­ного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до при­роди, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохо­ронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне став­лення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов’язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

Перелік   основних заходів, які повинні бути включені до виховного плану для реалізації  завдань ціннісного ставлення до природи :

 • Виховувати в учнів любов до рідного краю, інтерес до вивчення застосування досвіду народу щодо використання і розумного ставлення до природи.
 • Вчити учнів дотримуватись правил поведінки з природою в усіх видах суспільно – корисної діяльності, активізувати діяльність учнів щодо поліпшення природного середовища, формувати нетерпиме ставлення до людей , які завдають шкоди природі.
 • Проведення виховних заходів, екскурсій екологічної тематики, участь в районних та Всеукраїнських конкурсах.
 • Догляд та робота на пришкільних ділянках.

 

6.Ціннісне ставлення до мистецтва.

 

Мета: виховувати в молоді естетичні погляди , смаки, які  грунтуються на народній  естетиці та кращих надбаннях цивілізації, примножувати культурно – мистецьке надбання народу відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі есте­тичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецт­вом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об’єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.

Перелік   основних заходів, які повинні бути включені до виховного плану для реалізації  завдань ціннісного ставлення до мистецтва:

 • Розвивати у дітей почуття прекрасного безпосередньо у процесі спілкування з природою, мистецтвом, у ході художньо – творчої діяльності.
 • Вивчення рідної мови, історії свого краю, народного побуту, національних традицій, звичаїв, обрядів, пісенного фольклору.
 • Залучати дітей до художньої самодіяльності, участі в гуртках.
 • Участь у районних, обласних та всеукраїнських конкурсах.
 • Проведення та участь у шкільних святах.

Залишити відповідь