ПОЛОЖЕННЯ про експерну групу

Чер 8, 2015
  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Протокол засідання атестаційної комісії

 

 

_____________     № ______

              (дата)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну групу з оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників

 

 

 1. Загальні положення
  • Це Положення розроблено відповідно до пункту 2.15 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, і визначає порядок проведення експертною групою експертизи теоретичної підготовленості та практичної діяльності педагогічного працівника (педагогічних працівників), який атестується (далі — педагогічний працівник).
   • Експертна група створюється при атестаційній комісії (далі — дошкільний заклад) для експертизи діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. Персональний склад експертної групи затверджується рішенням атестаційної комісії дошкільного закладу.
   • До складу експертної групи включають досвідчених, висококваліфікованих педагогічних працівників, які працюють у відповідній галузі.
   • До складу експертної групи не може входити безпосередній керівник того працівника, який атестується.
   • Експертну групу очолює голова, який призначається рішенням атестаційної комісії.
   • Експертна група визначає відповідність рівня кваліфікації педагогічного працівника, який атестується, вимогам для присвоєння заявленої кваліфікаційної категорії.
   • На підставі проведеної експертизи експертна група готує висновок про результати діяльності педагогічного працівника, який атестується.
   • Рішення за результатами експертизи про відповідність чи невідповідність педагогічного працівника, який атестується, вимогам певної кваліфікаційної категорії ухвалюється на засіданні атестаційної комісії дошкільного закладу.

 

 1. Вимоги до членів експертної групи
  • Професійні вимоги:
   • вища педагогічна освіта;
   • стаж педагогічної роботи не менше 5 років;
   • знання нормативно-правової бази з атестації педагогічних працівників;
   • знання проблем розвитку системи освіти в Україні та регіоні;
   • ;
   • ;
   • володіння формами та методами аналізу й узагальнення інформації у межах компетенції.
  • Комунікативні вимоги:
   • уміння реалізовувати на практиці гуманістичні особистісно орієнтовані стосунки у ситуаціях професійної діяльності;
   • наявність установки на реалізацію здібностей педагогічного працівника, який атестується; створення комфортного мікроклімату під час атестації;
   • готовність до співпраці:
   • володіння методами розв’язання конфліктних ситуацій;
   • ;
   • ;
   • висока мовна культура.

 

 1. Права та обов’язки членів експертної групи
  • Члени експертної групи мають право:
   • отримувати необхідну інформацію у межах своєї компетенції;
   • проводити співбесіду з педагогічним працівником, який атестується, батьками дітей, членами педагогічного колективу, громадськістю;
   • відвідувати заняття, інші форми роботи з дітьми з метою вивчення методів і результативності роботи педагогічного працівника, який атестується;
   • ;
   • заслуховувати творчий звіт, захист методичних, дослідно-експериментальних розробок того, хто атестується.
  • Члени експертної групи зобов’язані:
   • керуватися вимогами до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій, визначеними Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників;
   • розробляти та коригувати матеріали, необхідні для атестації педагогічного працівника (анкети, тести, опитувальники тощо);
   • забезпечувати об’єктивність висновку, зробленого за результатами атестації;
   • керуватися принципами відкритості, колегіальності, системності та цілісності експертних оцінок, що забезпечують об’єктивне, доброзичливе ставлення до педагогічного працівника;
   • захищати права того, хто атестується;
   • ;
   • ;
   • здійснювати експертне оцінювання у визначені терміни.

 

 1. Експертне оцінювання результатів професійної діяльності
  педагогічного працівника

  • Члени експертної групи оцінюють рівень кваліфікації, професіоналізм, результативність діяльності педагогічного працівника, який атестується.

При цьому враховують такі знання та вміння педагогічного працівника:

 • знання основних нормативно-правових актів про освіту;
 • володіння методикою освітньої роботи;
 • володіння теорією педагогіки та педагогічної психології;
 • уміння описувати свій педагогічний досвід та педагогічну систему;
 • ;
 • ;
 • володіння сучасними технологіями вдосконалення освітнього процесу.
 • Під час проведення експертизи діяльності педагогічного працівника члени експертної групи також оцінюють рівень знань, умінь і навичок дітей, міру їх вихованості.

 

 1. Експертний висновок
  • Результатом роботи експертної групи є експертний висновок — об’єктивний і обґрунтований колективний висновок щодо професійної діяльності педагогічного працівника, який атестується (Додаток).
  • Експертний висновок про відповідність чи невідповідність педагогічного працівника, який атестується, заявленій кваліфікаційній категорії підписують усі члени експертної групи.

 

                             

(особистий підпис)

Залишити відповідь