Положення про методичне об’єднання вчителів

Гру 10, 2014

Положення про методичне об’єднання вчителів

1.Загальні положення

За наявності в освітній установі більше 2 вчителів, що працюють з однієї і тієїж спеціальності, або більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів, створюється МО вчителів, які вдосконалю­ють свою методичну і професійну май­стерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.

2. Завдання МО вчителів – предметників

В роботі МО вчителів з різних видах діяльності передбачається вирішення на­ступних завдань:

вивчення нормативно – інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;

вибір курсів варіативної складової на­вчального плану;

експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету; аналіз авторсь­ких програм і методик;

затвердження атестаційного матеріа­лу для підсумкового контролю, атестацій­ного матеріалу для випускних класів;

ознайомлення з аналізом стану вик­ладання навчального предмету за підсум­ками внутрішньошкільного контролю;

робота з учнями щодо дотримання норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров’я;

взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;

організація відкритих уроків певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;

вивчення перспективного педагогічно­го досвіду; експериментальна робота з предмету;

вироблення єдиних підходів до оцін­ки результатів освоєння програми на ос­нові розроблених освітніх стандартів з предмету;

розробка системи оцінювання на­вчальних досягнень учнів (тематична, се­местрова, залікова і т.п.);

ознайомлення з методичними розроб­ками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;

звіти про професійну самоосвіту вчи­телів: робота на курсах підвищення квалі­фікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;

організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, ог­лядів; питання стану позакласної роботи з предмету;

формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактич­них засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з су­часними вимогами до навчального кабіне­ту та оснащення уроку,

3. Функції МО

Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій райметодкабінетів, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів про­фесійної самоосвіти вчителів.

МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до ува­ги вирішення завдань, викладених в розділі 2. МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.

Одним з функціональних обов’язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.

4. Права МО вчителів

МО має право рекомендувати керівниц­тву розподіл навчального навантаження пе­дагогів з предмету при тарифікації, рекомен­дувати до оплати роботу педагогічним співробітникам окремих навчальних кабі­нетів, предметних гуртків, студій, розподіля­ти методичну роботу окремих педагогів.

МО обговорює питання про мож­ливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності кадрів та достатніх засобів навчання.

5. Обов’язки вчителів методоб’єднання

Кожен педагог – зобов’язаний:

брати участь в одному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти;

брати участь з засіданнях МО, прак­тичних семінарах і т.п.;

брати активну участь у розробці відкритих заходів, прагнути до підвищен­ня рівня професійної майстерності;

кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викла­дання предмету, Закон України «Про осві­ту», нормативні документи, методичні ви­моги до категорій; володіти основами са­моаналізу педагогічної діяльності.

6. Організація діяльності МО вчителів

МО вчителів обирає голову. План ро­боти МО затверджується методичною ра­дою школи.

У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів, в період між засіданням проводяться практичні се­мінари з організацією тематичних відкри­тих уроків, взаємовідвідування уроків, ме­тодичні тижні, предметні олімпіади, позакласні заходи та ін.

В кінці навчального року методична

рада аналізує роботу МО і приймає на збе­реження план роботи, звіт про виконану роботу.

Дане положення затверджується на педагогічній раді.

Термін дії не обмежений.

Аналіз результатів роботи МО за звітний період

Об’єкти аналізу:

 • характеристика якості (творчого потен­ціалу) кадрового складу членів МО;

 • статистичний аналіз змін соціального паспорту навчального закладу (динам­ічний аспект за останній рік);

 • статистичні дані, які характеризують об’єм і якість надання виховних послуг;

 • виявлення проблемного поля (форму­лювання типових проблем, причин їх виникнення і проектування системи за­ходів по їх усуненню);

 • стан позаурочної роботи з позиції сформованості мотивації педагогів, батьків і учнів, профілактики протиправних дій, проведення сумісних виховних заходів.

Зразковий алгоритм аналізу:

 • Аналіз кадрового складу (віковий склад, рівень реальної підготовки, результати
  просування в освоєнні методичної про­
  блеми, самоосвіта);

 • Характеристика пріоритетних на­прямків роботи МО в минулому на­вчальному році, їх співвідношення з пріоритетними напрямками регіону, ос­вітньої установи; результативність роботи.

 • Формулювання цілей і завдань діяль­ності на наступний навчальний рік з
  вказівкою передбачуваного результату з кожного напряму роботи.

 • Конкретний, особистий внесок кожно­го члена МО у вирішення того або іншо­го завдання.

Завдання МО на новий навчальний рік

Вимоги до формування цілей:

 • головна підстава для висунення цілі дані аналізу наявних освітніх потреб і ут­руднень вчителів, їх співвідношення з кадровими і матеріальними ресурсами; цілі повинні бути актуальними, адекват­ними завданням розвитку регіональної освітньої системи;

 • цілі повинні бути реально досяжними, але напруженими, конкретними, мати комплексний характер, щоб можна було виділити ступінь їх реалізації; цілі повинні мати мотивуючий, стиму­люючий і спонукаючий характер; цілі повинні бути відомі всім учасникам освітнього процесу.

Вдосконалення професійної компе­тентності членів МО

Підвищення кваліфікації (курси ПК, се­мінари, конференції). Цілі взаємовідвідування позаурочних, методичних, профілактичних занять з педагогами, батьками і учнями. Вивчення нормативних документів МОН України.

Вивчення методики організації навчаль­ної та виховної діяльності при взає­модії з органами культури і спорту, соц­іального захисту, медичних і правоохо­ронних органів.

Організація роботи з вивчення досяг­нень науки і передового педагогічного досвіду.

Зразкова тематика засідань МО

1 коло питань:

узгодження різних планів, графіків, циклограм (індивідуальних, групових кон­сультацій, звітів по самоосвітній роботі, акцій, місячників, свят);

2 коло питань:

конструювання і захист проектів (мо­делей), програм, планів виховної роботи;

3 коло питань:

практичні форми роботи (семінари – практикуми, круглі столи, відкриті позакласні заходи, педагогічні марафони, тренінги, ділові ігри, моделювання і вирішення педагогічних ситуацій);

4 коло питань:

вивчення нормативно-правових до­кументів, методичної, інструктивне – мето­дичної літератури з питань виховання;

5 коло питань:

розробка: посадових інструкцій, кри­теріїв оцінювання діяльності вчителів та
класних керівників, положень, конкурсів;

6 коло питань:

підведення підсумків, аналіз діяль­ності, підготовка підсумкових документів,
розробка системи заходів з усунення ви­явлених недоліків, розповсюдження пере­дового педагогічного досвіду;

7 коло питань:

звіти з самоосвітнії роботи членів МО.

Зразкові критерії оцінки роботи методичного об’єднання

Критерії і механізм оцінювання діяль­ності методичного об’єднання розробля­ються методичним об’єднанням спільно з науково-методичною (методичною) радою і затверджуються Педагогічною радою ос­вітньої установи.

У педагогічній літературі розглядаєть­ся декілька підходів до оцінювання мето­дичної діяльності. Наприклад, М.М, Поташник, НА Ковальов, Д.Є.Яковлєва про­понують оцінювати ефективність здійснен­ня функцій методичного об’єднання тільки у зв’язку із змінами, динамікою підсумко­вих результатів усього педагогічного про­цесу в установі. Критерії вони формулю­ють таким чином:

1. Критерій результативності. Мету можна вважати досягнутою, якщо резуль­тат навчання, виховання і розвитку дітей, що навчаються у школі, зростає, досягаю­
чи оптимального рівня для кожної дитини.

 1. Критерій раціонального викорис­тання часу, зростання майстерності пе­дагога відбувається при розумних витра­тах часу.

Критерій задоволеності педагогів своєю працею, можна вважати досягну­
тим, якщо в установі створюється творча атмосфера, такий морально-психологічний клімат, при якому посилюється моти­вація творчої праці педагогів.

4. Критерій взаємозв’язку методич­ної роботи усередині установ з держав­ною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Ефективність здійснення функцій ме­тодичного об’єднання можна оцінювати і з погляду розвитку професійно-педагогічної підготовки і діяльності педагогів на підставі двох груп критеріїв:

А. Критерії, що відображають рівень, якого досягають вчителі в своєму профес­ійному розвитку:

 • рівень знань з: педагогічної і вікової дитячої психології, соціальної психології;

 • рівень знань теоретичних основ ви­ховання, технологій організації виховного процесу;

 • рівень організаторських умінь і на­вичок;

 • рівень комунікативних здібностей;

 • рівень загальної культури і цивіль­ної зрілості педагога.

Б. Критерії, що дозволяють оцінити реалізацію управлінських функцій вчителя:

 • організація виховної роботи з учнями:

 • взаємодія з педагогічними працівни­ками і іншими учасниками освітнього про­цесу, батьками і громадськістю з вихован­ня, навчання, творчого розвитку учнів;

 • активність позиції вчителя.

Методичні об’єднання можуть ефек­тивно виконувати вищезгадані функції, якщо їх робота буде не формалізована, об’єднання підтримуватиме тісний зв’язок з дослідницькими педагогічними колекти­вами.

Залишити відповідь