ПОЛОЖЕННЯ про піклувальну раду

Гру 10, 2014

ПОЛОЖЕННЯ

про піклувальну раду

1. Загальні положення

  1. Відповідно до пункту 65 Положення про загально­ освітній навчальний заклад, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, за рішенням загальних зборів створюється піклувальна рада.

  2. Піклувальна рада — це орган самоврядування, який сформований з представників органів виконавчої влади, під­приємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

  3. У своїй діяльності піклувальна рада керується Кон­ституцією України, Законами України Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Лобойківської середньої загальноосвітньої школи сис­теми загальної освіти, цим Положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради

2.1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої гро­мадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

2.2. Основними завданнями піклувальної ради є: співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі ;

сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, ма­теріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази загальноосвітньої школи ;

сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні зма­гання тощо) та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

сприяння створенню, та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання;

сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’яз­ковості повної загальної середньої освіти;

запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаш­туванню випускників школи;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою;

сприяння соціально-правовому захисту учасників нав­чально-виховного процесу.

2.3. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, сус­пільства;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

законності, гласності.

3. Створення піклувальної ради та організація її діяльності

  1. Піклувальна рада створена за рішенням ради школи .

  2. Піклувальна рада формована у складі 7—15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підпри­ємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян.
  1. Члени піклувальної ради обираються на раді школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

  2. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

  3. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

3.6. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

3.7. Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах га організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

3.8. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на цьому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

3.9. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у довільній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

3.10. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітньої школи, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

3.11. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи.

4. Права піклувальної ради

Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування школи ;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної навчально-методичної бази школи;

сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів ;

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

Залишити відповідь