ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

Гру 10, 2014

1. Загальні положення

1.1.Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу та нормативно-правових документів Міністерства Освіти України.
1.2.Відповідно до статті 20 Закону України “Про освіту” керівник закладу освіти, що є у загальнодержавній власності і підпорядковується Міністерству освіти України, обирається за конкурсом і призначається на посаду відділом освіти або шляхом укладання з ним контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, чи трудового договору.
1.3.Директор школи повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше ніж 5 років на педагогічних чи керівних посадах, а також пройти відповідну атестацію.
Директорові школи суміщення посади з іншими керівними посадами (крім наукового й науково-методичного керівництва) в межах школи чи поза нею не дозволяється.
Посадові обов’язки директора школи не можуть виконуватися за сумісництвом.
1.4.Директор школи підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти.
1.5.Директорові школи безпосередньо підпорядковуються його заступники. Директор школи уповноважений у межах своєї компетенції давати обов’язкові для виконання вказівки (розпорядження) будь-якому працівнику школи чи учневі. Директор школи уповноважений відмінити розпорядження будь-якого іншого працівника школи.
1.6.У своїй діяльності директор школи керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання; правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі цими Посадовими обов’язками), трудовим договором (контрактом).
Директор школи дотримується норм Конвенції про права дитини.

2. Функції

До основних напрямів діяльності директора школи належать:
2.1.Організація освітньої (навчально-виховної) роботи школи.
2.2Забезпечення адміністративно-господарської (виробничої) роботи школи.
2.3.Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в школі.

3. Посадові обовязки

Директор школи виконує такі посадові обовязки:
3.1.Здійснює
загальне управління діяльністю школи в усіх напрямах відповідно до її Статуту й законодавства України.
3.2.Спільно
з радою школи визначає стратегію, мету й завдання розвитку школи, приймає рішення про програмне планування її роботи.
3.3.Здійснює
розробку, затвердження і впровадження програм розвитку закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього розпорядку школи та інших локальних нормативних актів і навчально-методичних документів.
3.4.Визначає
структуру управління школою, штатний розпис.
3.5.Вирішує
наукові, навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності школи.
3.6.Планує,
координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників школи межах трудового законодавства).
3.7.Здійснює
підбір, прийом на роботу і розстановку кадрів.
3.8.Визначає
посадові обовязки працівників, створює умови для підвищення рівня їхньої професійної майстерності (відповідно до трудового законодавства).
3.9.Встановлює
посадові оклади працівників школи в межах власних фінансових засобів з урахуванням обмежень, визначених державними та місцевими нормативами.
3.10.Визначає
надбавки й доплати до ставок і посадових окладів працівників школи.
3.11.Затверджує
розклад занять учнів, графіки роботи й педагогічне навантаження працівників школи, тарифікаційні списки і графіки відпусток (погодивши з виборним органом профорганізації).
3.12.Заохочує
і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат у колективі.
3.13.Визначає
спільно з виборним органом профорганізації порядок і розміри преміювання працівників школи.
3.14.Формує
контингент школярів у межах визначеної ліцензією квоти чи відповідно до Положення про загальноосвітні заклади, забезпечує соціальний захист і захист прав учнів.
3.15.Забезпечує
державну реєстрацію школи, ліцензування освітньої діяльності, державну атестацію та акредитацію закладу.
3.16.Забезпечує
створення в школі необхідних умов для роботи підрозділів організацій громадського харчування і медичних закладів, контролює їхню роботу з метою охорони й зміцнення здоровя учнів та працівників школи.
3.17.Забезпечує
ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).
3.18.Організовує
і вдосконалює методичне забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності вчительських (педагогічних) товариств і організацій, методичних обєднань.
3.19.Керує
діяльністю педагогічної ради школи.
3.20.Координує
в школі діяльність громадських тому числі дитячих і молодіжних) організацій (обєднань).
3.21.Забезпечує
виконання колективного договору, створює необхідні умови для нормальної роботи органів громадського самоврядування, профспілкової організації.
3.22.Забезпечує
раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять з інших джерел; надає засновникові та громадськості щорічних звіт про забезпечення і витрати фінансових коштів і матеріальних засобів.
3.23.Забезпечує
залучення з метою здійснення діяльності, передбаченої Статутом школи, додаткових джерел коштів і матеріальних засобів, у тому числі використання банківського кредиту.
3.24.Представляє
школу в державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, закладах.
3.25.Забезпечує
облік, збереження й поповнення навчально-матеріальної бази, облік і збереження документації, організовує діловодство, ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності.
3.26.Організовує
у встановленому порядку роботу з призначення допомоги, державного соціального забезпечення та пенсій.
3.27.Керує
на правах оперативного управління майном, що є власністю школи, розпоряджається кредитами.
3.28.Організовує
роботу зі створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу відповідно до чинного законодавства про працю, міжгалузевих і відомчих нормативних документів та інших локальних актів з охорони праці і Статуту школи, очолює цивільну оборону школи.
3.29.Забезпечує
безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці, своєчасно організовує огляди й ремонт приміщень освітнього закладу.
3.30.Призначає
осіб, відповідальних за дотримання вимог з охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі тощо, а також у підсобних приміщеннях.
3.31.Затверджує
посадові обовязки із забезпечення безпеки життєдіяльності для педагогічного колективу.
3.32.Організовує
заходи із впровадження пропозицій членів колективу. Спрямованих на подальше покращення й оздоровлення умов проведення освітнього процесу.
3.33.Виносить
на обговорення педагогічним колективом пропозиції щодо організації роботи з охорони праці.
3.34.Звітує
на зборах трудового колективу про стан охорони праці, забезпечення оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також про вжиті заходи з усунення виявлених недоліків.
3.35.Організовує
забезпечення працівників школи спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до чинних типових норм та інструкцій, а також учнів під час проведення суспільно корисної і продуктивної праці, практичних та лабораторних робіт тощо.
3.36.Проводить
профілактичну роботу із запобігання травматизму та зниження рівня захворюваності працівників і учнів.
3.37.Оформляє
прийом нових працівників тільки за наявності позитивного висновку медичного закладу, контролює своєчасне проведення диспансеризації працівників і учнів.
3.38.Організовує
в установленому порядку роботу комісії щодо прийому школи до нового навчального року, підписує відповідні акти.
3.39.Забезпечує
виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, постанов органів управління освітою, державного нагляду і технічної інспекції.
3.40.
Негайно повідомляє про груповий важкий нещасний випадок і випадки зі смертельним наслідком безпосередньо керівникові органу управління освітою, батькам травмованої особи чи особам, що їх замінюють, вживає всіх можливих заходів щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного та обєктивного розслідування відповідно до чинних положень.
3.41.Укладає
щорічну угоду з охорони праці й організовує спільно з профспілковим комітетом її виконання, підбиває підсумки виконання угод з охорони праці один раз на півріччя.
3.42.Затверджує
за узгодженням із профспілковим комітетом інструкції для працівників і учнів з охорони праці, в установленому порядку організовує перегляд чинних інструкцій.
3.43.Проводить
вступний інструктаж з охорони праці з прийнятими на роботу особами, інструктаж на робочому місці з працівниками освітнього закладу, оформляє проведення інструктажів у відповідному журналі.
3.44.Планує
в установленому порядку періодичне навчання працівників школи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами управління освітою.
3.45.Вживає
заходів спільно з профспілковим комітетом, батьками щодо покращення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні, буфеті школи.
3.46.
Співпрацює з виборним профспілковим органом в організації роботи комісії із загальнообовязкового державного соціального страхування з ТВП.
3.47.Вживає
заходів спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в навчальному закладі.
3.48.Забезпечує
навантаження працівників і учнів з урахуванням їхніх психофізіологічних можливостей, забезпечує оптимальний режим праці та відпочинку.
3.49.Забороняє
проведення освітнього процесу за наявності небезпечних умов для здоровя учнів чи працівників.
3.50.Проходить
періодичне медичне обстеження.
3.51.Дотримується
етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, всеобучі, громадських місцях.

4. Права

Директор школи має право в межах своєї компетентності:
4.1.Видавати накази й давати розпорядження працівникам школи.
4.2.Заохочувати і притягати до дисциплінарної та іншої відповідальності працівників школи.
4.3.Вживати заходів дисциплінарного впливу на учнів за вчинки, які дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи та Правилами про заохочення й покарання.
4.4.Укладати договори, в тому числі трудові.
4.5.Відкривати й закривати рахунки в банках.
4.6.Бути присутнім на будь-яких заняттях, що проводяться з учнями школи (без права входити в клас після почату заняття без термінової необхідності і робити зауваження вчителеві під час заняття).
4.7.Вносити в необхідних випадках тимчасові зміни до розкладу занять, відміняти уроки, тимчасово об’єднувати групи й класи для проведення спільних занять (погодивши з виборним органом профорганізації).
4.8.Делегувати свої повноваження, давати доручення.

5. Відповідальність

5.1.Директор школи несе відповідальність за рівень кваліфікації працівників школи, реалізацію освітніх програм відповідно до навчального плану й графіка навчального процесу, якість освіти випускників, життя і здоров’я, дотримання прав і свобод учнів і працівників школи у встановленому законодавством України порядку.
5.2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних нормативних документів, законних розпоряджень органів управління освітою, посадових обов’язків, в тому числі за невикористання наданих прав, директор несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення.
5.3.За використання, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичним або психічним насиллям над особистістю учня, а також споєння іншого аморального вчинку директор може бути звільнений з посади відповідно до чинного трудового законодавства.
5.4.За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного процесу директор школи притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.
5.5.За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки директор школи несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (звязки за посадою)

Директор школи:
6.1.Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, встановленим відповідно до 40-годинного робочого тижня.
6.2.Директор школи взаємодіє:
6.2.1.З органами громадського самоврядування навчального закладу, профспілковою організацією.
6.2.2.З опікунською радою школи.
6.2.3.З педагогічною радою школи.
6.2.4.З органами місцевого самоврядування (узгодження річних календарних навчальних графіків).
6.3.Директор школи самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальну чверть.
6.4.Директор школи надає у встановлені терміни та у визначеній формі звітність засновнику та іншим уповноваженим державним і місцевим органам.
6.5.Директор школи одержує від засновника, державних і місцевих органів інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
6.6.Директор навчального закладу систематично обмінюється інформацією зі своїми заступниками та іншими працівниками школ 

Залишити відповідь