Програма виховної роботи 9 клас

Гру 7, 2014

9 клас

п/п

К-сть год.

Змістовий компонент виховання

Актуальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

1.

Я”

(розвиток особистості дитини)

Зовнішній вигляд людини

Зовнішній вигляд. Обличчя лю-дини. Риси та вираз обличчя.

Статура та постава.

Фасони одягу, взуття, головних уборів. Гардероб людини.

Охайність та доречність як за-порука гарного вигляду.

Відповідальність за власний зовнішній вигляд.

Самопочуття

Вікові особливості індивідуаль-ного розвитку підлітків.

Ознаки статевого дозрівання.

Основні показники та чинники гарного самопочуття.

Статеві відносини. Наслідки статевих відносин.

Психічне та фізичне насилля над особистістю, відповідальність за нього. Способи захисту від насилля.

Людське „Я”. Характер людини (риси характеру) та можливість впливу на нього.

Здоров’я

Вікові особливості індивідуаль-ного розвитку підлітків.

Ознаки статевого дозрівання.

Особливості стану шкіри в під-літковому віці.

Особливості догляду за шкірою.

Попередження захворювань шкіри.

Косметичні засоби для догляду за шкірою.

Фізкультура та спорт.

Дотримання оптимального ру-хового режиму.

Відвідування спортивних закла-дів.

Дотримання оптимального ре-жиму харчування.

Відповідальність за власне здо-ров’я.

Культура поведінки

Правила спілкування (форми звертання, інтонаційний та емоційний тон спілкування). Мовленнєві та немовленнєві за-соби комунікації (без визна-чення понять).

Прийом гостей.

Самоідентифікація

Приналежність до певного роду, нації.

Оцінювання зовнішнього виг-ляду (власного та інших людей).

Відповідальність за власний зовнішній вигляд.

Характер. Риси характеру людини.

Норми поведінки.

Власна поведінка та відпові-дальність за неї.

Оцінювання поведінки (власної та інших людей).

Власні бажання, думки, інтере-си, переживання, емоції, від-чуття.

Негативні почуття (гнів, дра-тівливість, агресія). Шляхи їх подолання.

Оцінювання стану власного здоров’я, фізичного та психіч-ного стану.

Статева приналежність.

Учень:

може описати зовнішність людини (свою) за основними характеристиками;

за питаннями педагога порівнює зов-нішність різних людей за основними ха-рактеристиками (з опорою на наочність);

розрізняє поняття ”частини обличчя” та ”риси обличчя”;

називає частини обличчя;

має уявлення про риси обличчя та їхню індивідуальність;

разом із педагогом, з опорою на наоч-ність, визначає риси обличчя людини (форма та розмір очей, лоба, носа, під-боріддя, брів, губ тощо);

має уявлення про вираз обличчя та його залежність від емоційного стану людини;

має уявлення про різні типи статури людини;

розрізняє поняття ”постава” і ”стату-ра”;

дотримується правильної постави під час сидіння та ходьби (під контролем дорослого);

розрізняє основні, найбільш поширені фасони жіночого, чоловічого та дитячого одягу;

з допомогою педагога розрізняє аксесу-ари за приналежністю (жіночі, чоловічі, дитячі);

з допомогою дорослого добирає одяг, взуття, головний убір, аксесуари від-повідно до ситуації, за призначенням, розміром, фасоном, кольором;

з допомогою педагога розрізняє одяг, взуття, головні убори, за фасонами;

знає та називає основні предмети одягу (взуття, головних уборів, аксесуарів), які мають бути в гардеробі кожної людини (чоловіка, жінки, дитини);

усвідомлює необхідність виглядати охайно в будь-якій ситуації;

разом із педагогом визначає відпо-відність (невідповідність) деталей одягу (взуття, головного убору, зачіски, аксе-суарів) тій чи іншій ситуації, тому чи іншому стилю, фасону (з опорою на наочність);

одягається відповідно погоді та ситу-ації (при необхідності – з допомогою до-рослого);

за допомогою педагога оцінює власний зовнішній вигляд;

намагається виглядати охайно та бути одягненим відповідно ситуації (при не-обхідності – за нагадуванням дорослого);

усвідомлює відповідальність за влас-ний зовнішній вигляд;

разом із педагогом визначає, який фасон одягу (взуття, головного убору) личить.

Знає про основні вікові особливості ін-дивідуального розвитку підлітків (фізіо-логічні та психологічні);

знає основні ознаки статевого дозрівання;

знає основні чинники ризику індивідуального розвитку у підліткому віці;

знає основні показники та чинники гар-ного самопочуття, розуміє їх залежність;

усвідомлює користь та необхідність дотримання здорового способу життя та його позитивний вплив на самопочуття;

дотримується основних правил здоро-вого способу життя під керівництвом дорослого;

відчуває та усвідомлює зміни у влас-ному самопочутті, розуміє необхідність їх контролювати;

відповідає на запитання старших (пе-дагога, батьків, лікаря) про ознаки влас-ного самопочуття;

вміє звернутися із запитаннями, по до-помогу при будь-яких змінах у само-почутті; знає до кого можна звернутися;

знає та називає основні ознаки фізіоло-гічної дорослості;

усвідомлює можливі наслідки статевих відносин;

знає, як користуватися природними та штучними методами регуляції зачаття; – – знає, до якого лікаря можна звернутися у разі необхідності;

розуміє необхідність протистояння на-сильству у будь-якому прояві;

знає про основні види психічного та фізичного насилля над особистістю, правила поведінки щодо їх запобігання;

знає основні правила захисту у випадку насилля;

знає, куди й до кого можна звернутися у випадку зазнання психічного чи фі-зичного насилля;

знає про відповідальність за скоєння насильницьких дій стосовно людини;

розуміє індивідуальність та неповтор-ність кожної людини;

знає та називає позитивні та негативні риси характеру людини;

за питаннями педагога визначає основ-ні риси власного характеру (як пози-тивні, так і негативні);

знає про можливість впливу на форму-вання характеру людини (виховання та самовиховання).

Знає про вікові особливості розвитку підлітка та основні ознаки статевого дозрівання;

знає про особливості стану шкіри в підлітковому віці та необхідність вживання заходів для усунення косметичних проблем;

знає та називає основні ознаки статевого дозрівання;

знає ознаки косметичних проблем підлітків;

усвідомлює необхідність догляду за шкірою та користування косметичними засобами за віком;

дотримується правил догляду за шкі-рою;

вміє користуватися індивідуальними косметичними засобами;

усвідомлює користь занять фізкуль-турою та необхідність дотримання опти-мального рухового режиму;

регулярно відвідує заняття з фізкуль-тури;

розуміє та пояснює схожість і різницю між поняттями ”фізкультура” та ”спорт”; знає основні види спорту, розповідає про них;

грає в рухливі ігри, бере участь у спор-тивних секціях і спортивних змаганнях (залежно від бажання та фізичних мож-ливостей учня);

разом із дорослими відвідує спортивні заклади (палаци спорту, стадіони, спор-тивні клуби, секції), спортивні змагання;

дивиться спортивні телепередачі;

усвідомлює важливість дотримання оп-тимального режиму харчування для влас-ного здоров’я;

утримується від вживання недоброякіс-них продуктів;

усвідомлює відповідальність за власне здоров’я;

піклується про збереження власного здоров’я.

Під контролем дорослого дотримується основних правил спілкування з оточуючими (форми звертання при зустрічі та розставанні; форми звертання з проханням, запитанням тощо);

під контролем педагога дотримується правил культури спілкування (слова ввічливості, увага до співрозмовника, черговість висловлювань, стриманість тощо);

адекватно реагує на різні емоційні ста-ни оточуючих.

знає про важливість правильного інто-нування мовлення, під контролем дорослого застосовує різні інтонації у власному мовленні;

дотримується позитивного емоційного тону спілкування з людьми (привітне, спокійне, ввічливе поводження тощо), – під контролем дорослого;

під контролем дорослого застосовує різні інтонації, жести, міміку при спілкуванні з оточуючими; усвідомлює їх роль у спілкуванні;

знає основні правила прийому гостей (поведінка господарів при зустрічі, під час гостювання, при прощанні тощо).

вміє зустрічати гостей, вітатися, ввічливо поводити себе під час прийому гостей, підтримувати бесіду, пригощати, прощатися, проводжати їх;

усвідомлює необхідність культурного поводження вдома та в гостях;

під контролем дорослого дотримується основних правил культурної поведінки (чемно, стримано, тактовно тощо);

вміє культурно поводитися за столом.

Вміє виявляти уважність і прихиль-ність до членів своєї сім’ї та родини (привітання зі святами, допомога тощо);

з допомогою педагога дає характерис-тику своїм обов’язкам у сім’ї та родині відповідно до соціальної ролі (доньки (сина), онуки (онука), сестри (брата);

знає свою національність, усвідомлює свою приналежність до українського народу;

знає про необхідність толерантного ставлення до представників іншої нації;

вміє словесно охарактеризувати влас-ний зовнішній вигляд та зовнішній вигляд іншої людини (за основними характеристиками та фізичними парамет-рами);

за допомогою педагога оцінює зовніш-ній вигляд (власний та інших людей): визначає відповідність (невідповідність) одягу (взуття, головного убору, аксе-суарів, зачіски) ситуації;

за допомогою педагога визначає відпо-відність розміру та стилю одягу (взуття, головного убору) у себе та в іншого;

слідкує за власним зовнішнім вигля-дом, дотримується основних вимог (при необхідності – під контролем дорослого);

добирає одяг (взуття, головний убір тощо) за розміром, призначенням, стилем;

усвідомлює свою відповідальність за власний зовнішній вигляд;

під контролем дорослого слідкує за своєю поставою і ходою;

за допомогою педагога визначає, що хотілося б змінити у власному зов-нішньому вигляді і чи можна і чи пот-рібно це робити (з опорою на запитання, наочність тощо);

усвідомлює наявність у себе певного характеру, за допомогою педагога ви-значає основні риси характеру;

розуміє можливість впливу на власний характер;

за допомогою педагога визначає, що хотілося б змінити у власному характері, чи можна і чи потрібно це робити;

розуміє, що таке поведінка людини, знає основні норми поведінки та дотри-мується їх під контролем педагога;

розуміє відповідальність за власну по-ведінку;

розуміє можливість впливу на власну поведінку;

усвідомлює небезпечність безвідпові-дальної та необережної поведінки, ро-зуміє (пояснює), до чого вона може призвести;

дотримується правил культурної та без-печної поведінки у різних видах діяль-ності та у різних ситуаціях (під контро-лем дорослих);

за допомогою педагога дає характе-ристику власній поведінці в знайомих ситуаціях (на уроках, у позаурочний час, у побуті тощо), оцінює її та аргументує оцінку;

за допомогою педагога аналізує та ха-рактеризує поведінку інших, аргументує оцінку (у процесі моделювання (розі-грування) заданих ситуацій, у повсяк-денному житті);

за допомогою педагога аналізує власні окремі вчинки та вчинки оточуючих (визначає причину і наслідок, відзначає позитивне й негативне);

за допомогою педагога визначає, що хотілося б змінити у власній поведінці, чи можна і чи потрібно це робити;

за допомогою педагога визначає, що необхідно змінити у власній поведінці і яким чином;

усвідомлює наявність у себе власних бажань, думок, інтересів, переживань, емоцій, відчуттів;

розуміє свою відмінність (як індиві-дуальності) від інших людей;

за питаннями педагога формулює свої думки, бажання, описує свої емоції та відчуття у різних ситуаціях (залежно від мовленнєвих та психоемоційних мож-ливостей учня, з опорою на слова, малюнки та наочні матеріали), – у про-цесі моделювання заданих ситуацій та у повсякденному житті, у процесі при-гадування життєвих ситуацій;

знає та називає негативні почуття, розуміє, що вони заважають бути здоровим та щасливим серед людей;

за допомогою педагога словесно описує власні негативні відчуття (емоції тощо), намагається віднайти причину;

знає про необхідність і можливість учитися управляти собою, своїми почуттями, стримувати їх негативні прояви або спрямовувати їх у конструктивне русло;

знає основні способи самозаспокоєння, вміє їх застосовувати;

знає про способи впливу на свій настрій;

за допомогою педагога оцінює стан власного здоров’я, фізичний та психіч-ний стан за основними показниками;

з допомогою педагога визначає, що потрібно і можна змінити у власному самопочутті, яким чином це можна зробити;

усвідомлює себе представником певної статі;

знає про основні типові риси жіночого та чоловічого характеру та відповідного стилю поведінки.

Розвиток довільної форми відчуття та сприймання (та-ких, що здійснюються відпо-відно до спеціально постав-леної мети);

розвиток осмисленості та узагальненості сприймання.

Розвиток усіх видів пам’яті ( рухової, емоційної, образної, словесно-логічної);

розвиток довільної уваги;

розвиток уміння сприймати, аналізувати, узагальнювати, порівнювати, оцінювати, ро-бити висновки;

розвиток уміння пригадувати інформацію;

розвиток причинно-наслідко-вого мислення;

формування адекватної само-оцінки;

формування звички до здій-снення самоконтролю;

формування естетичного сма-ку;

виховання бажання та вміння гарно виглядати;

виховання дбайливого став-лення до власних і чужих речей;

формування особистісних якостей (охайності, стри-маності, поміркованості, від-повідальності, сумлінності, самостійності, самокритич-ності);

виховання впевненості у собі.

Формування уміння сприйма-ти себе адекватно;

розвиток аналізуючого спос-тереження;

формування вміння аналізу-вати ситуацію та визначати послідовність власних дій;

формування мотивації до до-тримання здорового способу життя;

формування навичок та зви-чок здорового способу життя;

формування вміння опанувати власну поведінку;

формування навичок само-контролю власної поведінки;

регуляція зовнішнього прояву емоцій;

формування навичок культу-ри статевих відносин;

формування навичок розпізнавання та захисту від на-силля;

формування мотивації до стримування власних негатив-них потягів;

розвиток уявлень про себе та про інших;

формування усвідомлення власних особистісних якос-тей;

формування навичок та зви-чок моральної поведінки;

виховання самостійності та відповідальності за власну по-ведінку;

виховання самоповаги та упевненості в собі.

Розвиток уяви, пам’яті, сло-весно-логічного мислення;

формування навичок само-контролю та оцінювання;

формування мотивації щодо дотримання правил особистої гігієни;

розвиток уявлень про вплив належного догляду на стан шкіри;

закріплення навичок користування індивідуальними косметичними засобами;

формування самостійності діяльності;

корекція та розвиток процесів узагальнення й абстрагуван-ня;

формування мотивації до пос-тійних та регулярних занять фізкультурою;

розвиток спритності, рухли-вості;

формування умінь контролю-вати власне самопочуття;

виховання культури харчу-вання (регулярність, якість, поживність та ін.);

виховання позитивних осо-бистісних якостей (охайності, організованості, дисципліно-ваності).

Удосконалення навичок культури спілкування;

формування уміння поводити себе адекватно ситуації;

удосконалення навичок діа-логічного мовлення з викори-станням мовленнєвих і немов-леннєвих засобів комунікації;

розвиток зв’язного мовлення;

розвиток виразності мовлен-ня та міміки під час спіл-кування;

збагачення активного словника;

формування навичок та зви-чок культурної поведінки;

розвиток емоційної сфери;

виховання моральних якостей (вічливості, чемності, гостин-ності, тактовності, скромнос-ті, простоти в поводженні, доброзичливості).

Розвиток самосвідомості;

виховання інтересу до себе, своєї сім’ї та родини;

виховання шанобливого став-лення до рідних, доброзичли-вості, готовності допомагати;

виховання уважного, небайду-жого ставлення до людей та їхніх почуттів;

формування вміння реагувати на чужі радість і горе;

виховання уміння цінувати себе як унікальну і непов-торну особистість;

розвиток уміння помічати свої чесноти і пишатися ними;

корекція відчуття неповноцін-ності;

надання учням можливості спрямовувати надлишок енергії (агресію, негативні емоції) у конструктивне рус-ло, формування відповідних умінь;

формувати вміння усвідом-лювати та формулювати у словесній формі власні відчуття, думки, бажання, інтереси тощо;

формування вміння знаходити конструктивний підхід до ви-рішення різних життєвих ситуацій;

формування уміння помічати свої недоліки та адекватного ставлення до них;

формування навичок само-контролю та адекватної само-оцінки;

розвиток уміння передбачати наслідки вчинків;

корекція та розвиток процесів узагальнення та абстрагуван-ня;

формування елементів кри-тичного мислення;

формування самостійності в діяльності;

формування вміння встанов-лювати причинно-наслідкові зв’язки;

формування вміння аналізу-вати ситуацію та визначати послідовність власних дій;

розвиток усвідомлення відпо-відальності за власні дії та вчинки;

формування вміння передба-чати наслідки вчинків (влас-них і чужих);

формування адаптивних форм поведінки;

формування уміння усвідом-лювати власні бажання, дум-ки, інтереси, переживання, емоції, відчуття;

розвиток емоційності;

формування усвідомлення се-бе як представника певної статі;

виховання жіночності (муж-ності);

виховання відповідальності, критичного ставлення та ви-могливості до себе;

виховання слухняності та стриманості;

виховання уважності, органі-зованості та дисциплінова-ності;

виховання упевненості у собі;

виховання самоповаги;

формування вміння помічати навкруги позитивне;

формування прагнення бути здоровою і щасливою люди-ною;

виховання зваженого і толе-рантного ставлення до ото-чуючих.

2.

Я і родина”

(виховання особистості дитини як члена родини)

Шлюб і сім’я. Правові основи

шлюбу. Функції сім’ї.

Повна і неповна сім’я.

Я” як майбутня дружина (чо-ловік). Обов’язки членів сім’ї.

Правила поведінки в сім’ї, осо-бисті стосунки в родині. Уникання конфліктів. Уміння прощати та просити проба-чення.

Бюджет сім’ї. Розподіл бюдже-ту. Утримання житла (оплата комунальних послуг, за корис-тування телефоном; заповнення квитанцій).

Облаштування житла.

Раціональне розташування меблів у квартирі. Інтер’єр.

Дрібний та частковий ремонт квартири.

Сімейні свята.

Учень:

має уявлення про те, що таке шлюб і сім’я;

знає основні правові та морально-етич-ні основи шлюбу;

разом із педагогом здійснює аналіз різних ситуацій морально-етичних сто-сунків між молодими людьми;

знає про існування неповної сім’ї, оди-ноких людей, сиріт;

знає про необхідність будувати майбут-ні особисті сімейні відносини на основі певних морально-етичних норм (взаємна повага, поступливість, спільне ведення домашнього господарства, розподіл обо-в’язків тощо); усвідомлює необхідність їх дотримуватися;

розуміє необхідність дотримання пев-них правил у подружніх стосунках;

розуміє необхідність прислухатися до членів сім’ї та враховувати їхню думку;

знає, як можна уникати конфліктів у сім’ї;

розуміє необхідність уміти прощати та просити пробачення;

має уявлення про складові частини сі-мейного бюджету, основні джерела дохо-дів;

знає основні статті сімейних витрат;

разом із дорослими вираховує основні сімейні витрати на місяць;

знає розмір квартплати; розмір і порядок внесення плати за телефон; порядок і періодичність оплати житлової площі та комунальних послуг; тарифи на електроенергію і газ;

уміє знімати показники лічильника і підраховувати вартість витраченої води, електроенергії і газу; заповнювати кви-танції;

знає основні правила розташування ме-блів у квартирі (з урахуванням розміру і особливості площі, призначення кімнат, наявність меблів); вимоги до вибору занавісок, світильників та інших деталей інтер’єра;

вміє готувати побілку, замазку за рецептами на упаковках; готувати деревяні поверхні для фарбування; забивати цвяхи в цегляну та бетонну стіну; вкручувати шурупи;

вміє підготувати святковий стіл, при-брати та прикрасити оселю до свята, зустріти та розважити гостей.

Формування соціальної ролі члена сім’ї та майбутнього сім’янина;

виховання вміння виявляти певне емоційне ставлення до редставника протилежної ста-ті;

сприяння усвідомленню осо-бистих, сімейних і родинних цінностей;

формування відповідального ставлення до створення своєї сім’ї у майбутньому;

формування вміння уникати конфліктів, йти на поступки, прощати та просити проба-чення;

формування умінь аналізува-ти конфліктні ситуації, давати їм оцінку, знаходити взаємо-порозуміння;

виховання вміння раціональ-но розподіляти сімейні кош-ти;

виховання ощадливого став-лення до користування кому-нальними послугами, вміння співвідносити їх вартість із власними можливостями;

виховання дисциплінованості та законослухняності;

розширення обсягу пам’яті;

розвиток просторової орієнта-ції та наочно-образного мис-лення;

виховання відповідальності за матеріальний і моральний до-бробут сім’ї;

виховання естетичного смаку;

виховання працелюбності;

розвиток мотивації до під-тримання чистоти й порядку в оселі;

виховання гостинності та культури поведінки.

3.

Я і школа”

(виховання особистості дитини як учня, члена шкільного колективу)

Поведінка в школі. Режим дня.

Організація власної діяльності (учбової, трудової, ігрової), її

планування, аналіз та оціню-вання.

Правила товаришування.

Громадська думка у колективі.

Взаємостосунки з членами шкільного колективу.

Шкільне самоврядування.

Історія школи. Шкільні свята і традиції.

Учень:

усвідомлює необхідність дотримання дисципліни у школі, дотримується її в процесі усіх видів діяльності;

дотримується режиму дня та загальних правил поведінки у школі, вміє розказати про них;

вміє планувати процес власної діяль-ності (учбової, трудової, у вільний час тощо);

відповідаючи на запитання педагога, звітується про виконану роботу;

разом із педагогом визначає труднощі, які виникали під час роботи;

разом із педагогом, відповідаючи на за-питання, аналізує результати власної діяльності, визначає її позитивні та негативні сторони, оцінює її;

виконує доручення педагога, звітується про виконане завдання;

усвідомлює, що є членом колективу класу;

вміє спілкуватися з товаришами та пе-дагогами в урочний та позаурочний час;

дотримується правил спілкування з то-варишами в урочний та позаурочний час (при необхідності – під контролем педа-гога);

дотримується основних правил ввіч-ливості при спілкуванні (при необ-хідності – під контролем педагога);

вміє працювати (проводити дозвілля) в колективі;

розуміє необхідність враховувати дум-ку колективу;

дотримується правил співжиття у ко-лективі;

вміє радіти успіхам та адекватно реагу-вати на невдачі (власні та товаришів);

розуміє, що є членом колективу;

вміє запропонувати допомогу тим, хто її потребує (за підказкою педагога);

вміє допомагати молодшим школярам, проводити з ними час (шефство над молодшими класами під керівництвом педагога);

знає про існування шкільного само-врядування, його основні функції;

бере посильну участь у роботі шкіль-ного самоврядування;

знає основні традиції та свята, які свят-кують у школі; бере участь у їх підго-товці та проведенні;

знає певні відомості з історії школи;

виявляє інтерес до участі в позакласних заняттях та заходах, в роботі шкільного самоврядування.

Виховання дисциплінованос-ті, сумлінності та самостій-ності;

формування вміння дотриму-ватися загальноприйнятих норм поведінки;

формування та розвиток за-гальнотрудових умінь (вміння здійснювати аналіз діяльності, планувати її та здійснювати поточний та підсумковий контроль);

формування мотивації до успішного навчання;

формування уміння та ба-жання товаришувати;

розвиток уміння і бажання разом спілкуватися, працюва-ти і проводити дозвілля;

формування бажання та вміння самостійно організо-вувати власну діяльність і вільний час;

формування вміння усвідом-лювати та виявляти власні бажання та інтереси;

виховання доброзичливого ставлення учнів одне до од-ного, до шкільних справ;

формування та розвиток комунікативних умінь;

формування вміння адекватно реагувати на успіхи і невдачі (власні, кожного із членів колективу і класу в цілому);

виховання культури міжосо-бистісних стосунків;

виховання шанобливого став-лення до шкільних традицій.

4.

Я і довкілля”

(розвиток уявлень про довкілля, природу, фор-мування природовідповід-

ної поведінки)

Орієнтування в часі

Оперування часовими понят-тями.

Часові зв’язки між об’єктами довкілля.

Розрахунок часу.

Орієнтування в просторі

Орієнтування у школі (у домі за місцем проживання), за їх ме-жами.

Орієнтування в приміщеннях підприємств (торгівлі, зв’язку, медичного та побутового обслу-говування населення тощо), закладів та установ.

Орієнтування в межах міста (села).

Орієнтування в межах країни.

Довкілля

Населений пункт, в якому про-живає учень, орієнтування в ньому.

Міжміський автотранспорт та водний транспорт. Авто– та річ-кові вокзали (основні маршрути, розклад руху, придбання квитків, вартість проїзду).

Ринок. Роль ринку у забезпеченні населення продуктами харчування та промисловими товарами. Відділи ринку, правила торгівлі.

Засоби зв’язку.

Посилки, грошові перекази (види, правила відправлення).

Комп’ютер, як засіб зв’язку (інтернет).

Установи та організації (органи місцевого самоврядування, їх функції, відділи).

Правила поведінки в громад-ських місцях.

Природа

Природні умови та багатства України. Можливості викорис-тання їх людиною.

Природні умови та багатства місцевості, де живе учень.

Природоохоронні заходи та участь у них.

Забруднення довкілля. Факто-ри, що негативно впливають на стан довкілля (забруднення повітря, води, землі).

Поведінка під час надзвичайних ситуацій природного походжен-ня (град, злива, сильне нали-пання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина, мороз, снігова лави-на, ранній льодостав, відрив прибережного льоду, землетрус, зсув, обвал, сильний вітер, смерч, пилова буря, підвищення рівня ґрунтових вод, пожежа);

Типові моделі виходу із конкретних небезпечних ситуацій.

Учень:

орієнтується в часі, одиницях часу;

вміє дізнатися про час без годинника (за допомогою довідкової служби, мо-більного телефону тощо);

вміє ставити запитання та відповідати, котра година;

оперує часовими поняттями, застосовує основні одиниці часу в повсякденному житті;

встановлює часові зв’язки між об’єк-тами та явищами довкілля (при необ-хідності – за допомогою педагога);

разом із педагогом розраховує час (не-обхідний для виконання будь-якого виду діяльності; для того, щоб дістатися до певного пункту; для вчасного прибуття на зустріч тощо).

Орієнтується у просторі, оперує відпо-відними поняттями;

самостійно орієнтується в приміщенні та на території школи, за її межами (на прогулянці, екскурсії тощо);

самостійно орієнтується в приміщенні будинку за місцем проживання, у дворі, мікрорайоні тощо;

знає власну адресу, адресу та місце зна-ходження школи; дорогу (маршрут) від дому до школи; транспорт, яким по-трібно скористатися тощо;

вміє встановлювати просторові зв’язки між об’єктами та явищами довкілля (за допомогою педагога);

орієнтується в приміщеннях підпри-ємств, установ та організацій, на їхній території (під контролем педагога);

орієнтується в межах свого міста (села): знає розташування знайомих вулиць, установ і закладів, дорогу до них та ін.;

самостійно пересувається по знайомим маршрутам міста (села) (залежно від психофізичних можливостей учня);

вміє звернутися із запитанням до дорослого та скористатися допомогою з метою орієнтування у незнайомому місці;

вміє користуватися картою міста (з допомогою педагога);

має уявлення про розташування свого міста (села), району, області в межах України;

вміє користуватися картою України (з допомогою педагога).

Знає основні видатні та мальовничі місця свого населеного пункту, знає їх місце розташування, знаходить їх на карті міста, відвідує їх; відповідаючи на запитання, розповідає про них;

знає окремі відомості з історії свого на-селеного пункту;

вміє звернутися із запитанням до дорослого та скористатися допомогою з метою орієнтування у у незнайомому місці;

має уявлення про призначення вокзалів (портів) і основних служб; про порядок придбання квитків (купівля в касі, замовлення по телефону), зберігання багажу у камері схову;

вміє отримувати необхідну інформацію (за розкладом руху, у довідниках, по телефону, інтернету) (за допомогою до-рослого);

вміє користуватися розкладом руху від-повідного виду транспорту, купувати квитки у касі; звертатися до довідкового бюро вокзалу (порту) чи центрального довідкового бюро по телефону;

дотримується правил поведінки у транспорті;

має уявлення про призначення ринку;

знає основні відділи ринку, ціни на окремі товари, правила торгівлі на ринку; основні права споживачів;

уміє добирати покупки відповідно до своїх потреб і можливостей; ввічливо

звертатися до продавця; підраховувати вартість покупок тощо (залежно від психофізичних можливостей учня).

знає основні правила відправлення посилок та грошових переказів;

уміє заповнювати бланки для відправлення посилок, надписувати посилку;

заповнювати бланки поштового й телеграфного переказів, вміє скорис-татися допомогою (зразками заповнення відповідних бланків, зверненням до інших);

уміє користуватися комп’ютером і дотримуватися правил техніки безпеки;

має уявлення про органи місцевого самоврядування, їх основні функції;

знає адресу та місце розташування місцевої адміністрації;

під контролем дорослих дотримується правил поведінки в громадських місцях (правила поведінки, звертання, обслуго-вування; знаходження, отримання та користування інформацією тощо).

Знає та описує (з опорою на ілюстрації, опорні слова, запитання тощо) особли-вості природних умов в основних регіонах України;

знає, називає та розрізняє в природі типових представників рослинного і тваринного світу України, розпізнає їх за зовнішніми ознаками;

знає про можливості використання при-родних багатств людиною, усвідомлює необхідність бережливого ставлення до природи;

знає та описує (з опорою на ілюстрації, опорні слова, запитання тощо) особли-вості природних умов місцевості, де проживає;

знає, називає та розрізняє в природі типових представників рослинного і тва-ринного світу даної місцевості, розпізнає їх за зовнішніми ознаками;

за допомогою педагога встановлює вза-ємозалежність між кліматом, рослинним і тваринним світом, природними умова-ми та заняттям населення;

за дорученням педагога веде спостере-ження за погодою, фіксує результати, узагальнює;

дотримується правил культурного по-водження у природі (під контролем дорослого);

допомагає дорослим в організації при-родоохоронних заходів (захист зелених насаджень, годівля птахів узимку, догляд за домашніми тваринами тощо);

доглядає за кімнатними рослинами;

бере участь у сезонних роботах на при-шкільних ділянках, у саду, городі тощо;

усвідомлює необхідність підтримання чистоти та порядку на вулицях рідного міста (села), у природі, дотримується цієї вимоги (під контролем дорослого);

усвідомлює небезпеку забруднення довкілля;

знає та називає фактори, що призводять до забруднення повітря, води, землі (добрива, пестициди, промислові відхо-ди, сміттєзвалища, вихлопні гази, масла і паливо, шумове забруднення, смог та ін.);

наводить приклади таких забруднень у даній місцевості;

знає основні способи запобігання шкід-ливих наслідків для власного здоров’я в результаті забруднення довкілля (спо-живання очищеної води, уникання перебування в загазованому середовищі тощо).

знає про порушення умов життя при виникненні стихійних лих, аварій та катастроф;

знає про типові причини виникнення стихійних лих та техногенних аварій, про

попередні ознаки стихійного лиха, що наближається;

знайомий із основними правилами по-ведінки під час відповідних стихійних лих та техногенних аварій (вдома, на вулиці та інших місцях);

знає про вплив екстремальної ситуації на психічний стан людини;

знає як сповіщати про надзвичайну си-туацію і викликати допомогу;

знає основні правила надання домедичної допомоги, вміє її надавати;

разом із педагогом оцінює ризик за-пропонованої ситуації, відшукує альтер-нативні виходи з неї з найменшими негативними наслідками (розробляє план дій), аналізує наслідки прийнятого рішення.

Розвиток самостійності;

розвиток уяви;

розвиток уміння орієнтувати-ся в часі, оперувати відповід-ними поняттями;

формування та розвиток умін-ня встановлювати часові зв’язки між об’єктами та яви-щами довкілля;

виховання організованості, пунктуальності та вміння цінувати час.

Розвиток уміння орієнтувати-ся у просторі;

розвиток уваги, уважності та уявлення;

корекція та розвиток рухової сфери;

розвиток просторової уяви;

ознайомлення з соціально-просторовою системою;

формування вміння орієнту-ватися в незнайомих умовах;

формування вміння встанов-лювати просторові зв’язки між об’єктами та явищами довкілля;

формування інтересу до своєї місцевості, своєї країни;

формування комунікативних навичок;

виховання самостійності та відповідальності.

Формування уявлень про су-часне життя своєї місцевості;

збагачення уявлень про дов-кілля;

збагачення словникового за-пасу;

розвиток просторової орієн-тації та просторово-часових уявлень;

розвиток комунікативних умінь;

формування вміння виокрем-лювати в довкіллі привабливе, гарне, яскраве;

вдосконалення навичок культури спілкування;

розвиток зв’язного мовлення;

стимулювання до опанування нових видів діяльності;

формування умінь орієнтува-тися в новій ситуації, отри-мувати інформацію та корис-туватися нею;

формування уміння адаптува-тися до нового оточення та орієнтуватися в ньому;

формування навичок самос-тійної поведінки;

формування вміння співвідно-сити бажання зі своїми мож-ливостями;

формування вміння зверта-тися по допомогу та користу-ватися нею;

формування умінь орієнтува-тися у підприємствах, закла-дах та установах міста (села);

виховання уважності та обе-режності;

формування соціальної компетентності;

виховання культури поведін-ки в громадських місцях;

виховання самостійності та відповідальності.

Розширення обсягу пам’яті;

збагачення уявлень про об’-єкти живої та неживої при-роди;

розвиток спостережливості;

стимулювання пізнавального інтересу до природи;

формування усвідомлення відповідальності за збережен-ня природи;

розширення словникового за-пасу;

формування причинно-наслід-кового мислення;

формування усвідомлення необхідності гармонійного співіснування людини та природи;

формування вміння захищати власне здоров’я від впливу шкідливих факторів;

формування уміння емоційно сприймати красу довкілля;

виховання дбайливого став-лення до довкілля;

виховання любові до природи та рідного краю; охайності, дбайливості, працелюбності, кмітливості;

формування вміння відрізняти гарне, охайне, привабливе в природі від занедбаного, за-сміченого;

формування навичок здорово-го способу життя;

виховання дбайливого став-лення до природи;

формування вмінь діяти під час стихійних лих та техно-генних аварій (вдома, на вулиці та інших місцях);

формування уміння керувати своїми почуттями, діяти роз-важливо та чітко;

формування уміння визначати психофізичний стан людини, що постраждала;

розвиток уміння надавати та звертатися по допомогу.

5.

Я і соціум”

(виховання особистості дитини як члена суспільства)

Правила спілкування з людьми різного віку (однолітками, старшими, молодшими).

Спілкування зі знайомими та незнайомими людьми (звертан-ня, знайомство, підтримання розмови, прощання, висловлен-ня прохання, подяки тощо).

Спілкування з офіційними осо-бами.

Загальні відомості про особисті документи (свідоцтво про на-родження, паспорт громадянина України, пенсійне посвідчення інваліда, довідка про закінчення школи, довідка з місця про-живання тощо). Зміст записів у документах.

Умови отримання та зберігання.

Визначення життєвих планів на певний період.

Значення та форми соціального страхування. Захист громадян з боку держави.

Поведінка при загрозі нападу, шантажу. Уникнення небезпечних ситуацій. Самозахист. Межі самозахисту.

Учень:

усвідомлює необхідність різного стилю спілкування з людьми різного віку (однолітками, старшими та молодшими за віком);

під контролем педагога дотримується правил поведінки та відповідної інтонації в процесі спілкування з людьми різного віку;

під контролем дорослого дотримується основних правил спілкування (бути ввіч-ливим, уважним, тактовним, стриманим, дотримуватися черговості висловлювань тощо) у власній поведінці;

уважно слухає співрозмовника під час спілкування;

виявляє інтерес до спілкування;

відповідає на запитання співрозмов-ника повними реченнями;

включається в діалог зі знайомими та незнайомими людьми (при необхідності – за умови стимулювання з боку педаго-га);

самостійно будує репліки-відповіді та репліки-запитання у звичних ситуаціях;

звертається до співрозмовника (педаго-гів, однокласників, батьків тощо) у звич-них та змінених ситуаціях, висловлює прохання, побажання, подяку;

під контролем педагога звертається до співрозмовника у незвичних (незна-йомих) ситуаціях у процесі розігрування ситуації, рольової гри, інсценування тощо (після попереднього аналізу ситуа-ції та розучування реплік);

за завданням педагога звертається до офіційних осіб (під час екскурсій, відві-дування підприємств, установ чи орга-нізацій) з метою отримання певної інформації;

знайомий із основними особливостями ділового (офіційного) стилю мовлення (усного та письмового);

знає назви особистих документів, їх зміст та призначення;

вміє орієнтуватися в документі, знахо-дити необхідні відомості;

знає про умови отримання та збері-гання документів;

вміє писати (заповнювати) ділові папе-ри з опорою на зразок (за допомогою вчителя);

формулює власні бажання та мрії;

разом із педагогом визначає власні плани на певний період (тиждень, місяць, рік тощо);

вчиться співвідносити власні бажання та реальні можливості (разом із педа-гогом);

знає про існування системи соціального страхування населення та її значення для громадян;

знайомий із основними формами соці-ального страхування населення;

знає основні правила поведінки при зустрічах з хуліганами, шахраями;

розуміє існування меж самозахисту;

усвідомлює необхідність уникати не-безпечних ситуацій;

знає основні шляхи виходу з небезпечної ситуації, загрози насилля; про служби, куди необхідно звертатися;

розуміє необхідність удосконалювати свої фізичні та психічні можливості з метою протистояння небезпекам.

Формування потреби у спіл-куванні;

Формування та розвиток комунікативних навичок;

формування навичок мовного етикету;

розширення кола спілкуван-ня;

розвиток уявлень про суспіль-не оточення;

збагачення та активізація словника;

розвиток усного зв’язного мовлення;

опанування ділового (офіцій-ного) стилю мовлення;

формування навичок діалогіч-ного й монологічного усного мовлення;

регулювання інтонаційної ви-разності мовлення;

формування вміння керува-тися нормами і правилами по-ведінки, що діють у сус-пільстві;

формування навичок володіти собою;

формування мотивації до спілкування українською мо-вою;

становлення самостійних форм діяльності;

удосконалення вміння плану-вати власну діяльність, здійс-нювати самоконтроль;.

формування вміння співвідно-сити власні бажання з реаль-ними можливостями;

формування адекватних дома-гань;

виховання культури мовлен-ня та спілкування;

формування уміння уникати небезпечних ситуацій та знаходити із них вихід;

формування мотивації до удосконалення власних фізич-них та психічних можливос-тей;

виховання сміливості, вина-хідливості, самостійності та відповідальності.

6.

Я і Батьківщина”

(виховання особистості дитини як громадянина

держави)

Органи управління державою та органи правопорядку (пре-зидент країни, Верховна Рада, міліція, суд).

Служби охорони громадського порядкуіліція, суд, прокуратура, адвокатура). Їх функції по захисту життя та гідності людини.

Злочин і покарання. Система кримінальних покарань. Кримінальний кодекс України.

Громадянство України.

Громадянські права та обов’язки. Право людини на життя, свободу, недоторканність.

Порушення прав людини (посягання на життя, майно, особисті речі тощо).

Відповідальність за порушення прав людини (хуліганство, крадіжки, напади, викрадення підпали).

Дискримінація як обмеження прав та обов’язків людини за певною ознакою. Державний захист (від насилля, рабства, катування, торгівлі людьми, в т.ч. дітьми). Конституція України. Загальна декларація ООН «Про права людини».

Надзвичайні ситуації, що загрожують безпеці громадянина.

Засоби самозахисту. Умови, за яких громадянин України може мати спеціальні засоби захисту (газові балончики, зброя).

Учень:

має уявлення про основні органи уп-равління державою та органи право-порядку (президент країни, Верховна Рада, міліція, суд), їхні основні функції;

знає про функції держави захищати життя та гідність людини;

знає та називає основні органи місце-вого управління та правопорядку, знає їх місцезнаходження у своєму районі (місті, селі, селищі);

знайомий із поняттями ”злочин” і ”по-карання”;

знає про існування кримінального ко-дексу України; знайомий зі змістом окремих статей;

усвідомлює невідворотність покарання за скоєний злочин;

усвідомлює себе громадянином Украї-ни;

називає та розуміє основні грома-дянські права та обов’язки;

знайомий із основними видами пору-шень прав людини;

разом із педагогом визначає ситуації, в яких необхідно відстоювати свої права;

усвідомлює відповідальність за пору-шення прав людини;

знає основні норми законів України щодо захисту життя, здоров’я, майна громадян від злочинних посягань та покарання за скоєні злочини та правопорушення;

розуміє, що таке дискримінація, розріз-няє її види;

усвідомлює наявність у кожного права на державний захист;

знає та називає основні документи, які гарантують людині захист її прав (Конституція України, Загальна декларація ООН «Про права людини»),

знає про деякі основні положення (зачитує, за допомогою педагога пояс-нює);

знає про існування основних дозво-лених засобів самооборони, правила їх придбання та використання.

Поширення уявлень про дер-жаву та її функції, органи управління, правопорядку то-що;

формування понять про норми законів України щодо захисту життя, здоров’я, майна громадян від злочинних посягань та покарання за скоєні злочини і правопорушення;

збагачення уявлень про свої права та обов’язки;

формування відповідального ставлення до виконання влас-них обов’язків;

формування усвідомлення власних прав;

формування відповідальності за власні вчинки та поведінку;

збагачення активного словни-ка;

формування громадянської самосвідомості;

усенення суперечності між індивідуалістичними та гро-мадянськими почуттями;

виховання людської гідності;

виховання непримиренності до проявів насилля;

виховання поваги до себе та інших.

7.

Я і мистецтво”

(виховання ціннісного ставлення до мистецтва)

Основні види мистецтв (обра-зотворче, музичне, мистецтво слова, танцю, співу, декора-тивно-ужиткове, мистецтво ди-зайну, архітектура, кіномистец-тво, циркове мистецтво).

Виконання творчих завдань.

Музеї мистецтва. Найвідоміші музеї мистецтва України. Пам’ятки української та світової культури. Культурні пам’ятки рідного міста (села).

Художні образи в різних видах мистецтва (образ природи, лю-дини, тварини, чарівні й фан-тастичні, комічні образи).

Відтворення художнього образу учнями (малюнок, опис, розпо-відь, пісня, танець, пантоміма тощо).

Учень:

розуміє роль мистецтва у житті люди-ни;

розрізняє основні види мистецтв, має уявлення про специфіку кожного з них;

усвідомлює взаємозв’язок усіх видів мистецтва;

знає назви основних творчих професій;

виявляє зацікавленість до основних ви-дів мистецтв;

разом із педагогом встановлює подіб-ність і відмінність різних видів мис-тецької діяльності;

наводить приклади улюблених творів мистецтва (книг, картин, музики, кіно-фільмів, мульфільмів, циркових вистав тощо);

виконує творчі завдання педагога;

має уявлення про призначення музеїв мистецтва;

знає назви найвідоміших музеїв мис-тецтва України та рідного краю; знає, де вони знаходяться;

знає найвидатніші пам’ятки української культури, де вони знаходяться;

має уявлення про основні види мис-тецтва українського народу;

за допомогою педагога наводить прик-лади творів українського народного мис-тецтва (різних жанрів);

виявляє інтерес до відвідування музеїв, пам’яток української культури; дотри-мується правил поведінки;

виявляє бережливе ставлення до творів і виробів мистецтва;

разом із педагогом дає характеристику художнім образам (у вірші, пісні, оповіданні, на картині тощо);

разом із педагогом визначає художні засоби створення того чи іншого образу;

порівнює образи в різних видах мис-тецтва (за допомогою педагога);

може передати своє враження від того чи іншого твору мистецтва;

складає опис героїв твору і впізнає їх за описом, зробленим іншим (за допомогою педагога);

при виконанні завдань творчого харак-теру відтворює художній образ (через малюнок, опис, розповідь, пісню, танець, пантоміму тощо).

Розвиток естетичного сприй-мання, емоційно-образної па-м’яті, елементарної творчої уяви, фантазії;

активізація емоційно-почут-тєвої сфери;

формування здатності ціле-спрямовано сприймати, відчу-вати, правильно розуміти мистецтво;

стимулювання до безпосеред-ньої участі в мистецьких заходах;

формування потреби в ху-дожньо-творчій самореаліза-ції;

формування навичок викону-вати творчі завдання;

формування інтересу до укра-їнського народного мистец-тва, поваги до культурної спадщини України, її тради-цій;

формування мотивації до від-відування закладів культури;

формування навичок аналізу та сприймання художніх творів;

формування вміння відчувати і розуміти художні образи;

формування вміння сприй-мати та розуміти гумор;

формування пізнавального інтересу до різних видів мистецтв;

формування художньо-есте-тичного смаку.

8.

Я і праця”

(виховання ціннісного ставлення до праці)

Типи професій. Робітничі про-фесії. Вибір та здобуття профе-сії.

Професійно-технічне училище.

Робота з документами (збір не-обхідних довідок, написання заяви, заповнення анкети, по-дання документів).

Спілкування з адміністрацією школи, з роботодавцями, з комі-сією по прийому в ПТУ.

Працевлаштування.

Трудове законодавство. Законо-давство України про охорону праці.

Учень:

знайомий із основними типами профе-сій;

знає, чим займаються представники ос-новних професій, де вони працюють;

знайомий із основними робітничими професіями; знає, де і ким працюють представники основних робітничих про-фесій;

розповідає про професію, яка подо-бається, про те, ким мріє стати і чому;

знає про можливості власного вибору після закінчення 9 класу (продовження навчання у школі, вступ до ПТУ, влашту-вання на роботу);

знає про зміст професійної підготовки в школі;

знає перелік ПТУ, які мають групи для випускників школи і професії, яким вони навчають

знає перелік документів, необхідних для працевлаштування, зарахування в 10 клас, вступу до ПТУ;

знає порядок зарахування на навчання в ПТУ (перелік документів, необхідних для подання в прийомну комісію, терміни їх подання);

знає, в яких установах можна отримати необхідні документи та довідки (школа, ЖЕК, поліклініка тощо);

вміє звертатися за довідками у відпо-відні установи (при необхідності – з допомогою дорослих);

вміє написати заяву, скласти анкету, користуючись власними документами (з опорою на зразок);

знає про наявність основних закладів та установ, їх призначення та місцезнаход-ження у своєму населеному пункті;

знайомий із формальною організацією підприємства (установи) (дирекція, від-діл кадрів, бухгалтерія, цех чи відділ тощо);

вміє звертатися з проханням в адмі-ністрацію школи, в прийомну комісію, до роботодавця тощо ( при необхідності – з допомогою дорослого);

знає, куди й до кого на підприємстві (в установі) потрібно звертатися з метою працевлаштування;

знає про існування служби зайнятості, її основні функції та місце знаходження;

знає про існування Трудового законо-давства та Законодавства України про охорону праці, знайомий з основними положеннями.

Розширення уявлень про типи професій та їх представників;

формування вміння співвідно-сити свої бажання і свої можливості;

формування здатності до сві-домого вибору майбутньої професії;

формування та розвиток умін-ня будувати життєві плани;

формування мотивації до сум-лінного виконання трудових обов’язків;

формування та розвиток умін-ня орієнтуватися в нових, незнайомих ситуаціях, спілку-ватися з незнайомими людь-ми;

формування навичок орієнту-вання у формальній органі-зації підприємства (установи), діставати необхідну інформа-цію та користуватися нею;

розвиток комунікативних умінь;

формування та розвиток правосвідомості;

виховання відповідальності, вимогливості до себе, праце-любності, дисциплінованості, старанності, наполегливості, самостійності;

виховання поваги до людини праці;

виховання почуття обов’язку.

Залишити відповідь