Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально виховного процесу

Гру 12, 2014

Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки

Відділ освіти Вінницької районної державної адміністрації

Староприлуцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Погоджено Затверджено

Голова ПК ___________. Наказ по Староприлуцькій

Протокол № ___ від _________ загальноосвітній школі І – ІІІ ст.

від ____________200_року №____

ПОГОДЖЕНО:

служба охорони праці відділу освіти

Вінницької РДА

інженер з ОП _________

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи з охорони праці

учасників навчально-виховного процесу

в Староприлуцькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів Липовецького району Вінницької області

Затверджено

Наказ по Староприлуцькій загальноосвітній школі І – ІІІ ст.

від _________________200_року №____

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи з охорони праці

учасників навчаль­но – виховного процесу

в Староприлуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів

Липовецького району Вінницької області

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про освіту”, наказу Міністерства освіти і науки “Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в уста­новах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки №563 від 01.08.2001р. і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 р. за № 969/6160 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 №782.

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу на учасників навчально-виховного процесу Староприлуцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

1.2. Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов’язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпе­чних умов навчально-виховного процесу (1), запобігання травматизму його учасників.

(1) Навчально-виховний процес – система організації навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у трудових об’єднаннях, походи, екскурсії, спортивні змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів.

1.3. Навчальний заклад у своїй діяльності керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці, цим Положенням.

1.4. Організація роботи з охорони праці в навчального закладу покладається на керівника.

1.5 Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, працівників навчального закладу (далі – учасники навчально-виховного процесу) проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого на­казом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Мін’юсті України 15.02.05 за № 231/1051 1 (далі – Типове положення), та Поло­ження про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах підпорядкованих Мі­ністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіта і науки України від 1 8.04.2006 № 304, зареєстрованого в Мін’юсті України 07.07.2006 за № 806/1 2680 (далі -Положення про навчання).

1.6. Інструктажі з питань охорони праці з учасниками навчально-виховного процесу в навчальних закладах проводяться відповідно до Типового положення.

Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності , які містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводяться з учасниками навчально-виховного процесу відповідно до Положення про навчання.

2. Обов’язки прсадових осіб та організація роботи з охорони праці
в Староприлуцькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів
.

2.1. Директор школи:

 1. Відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавствам, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

 2. Відповідно до Положення про службу охорони праці відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації, призначає відповідальних за ор­ганізацію роботи: охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначає їх функціональні обов’язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці в навчальному закладі;.

 3. Призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах тощо;

 4. Затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обор’язковим блоком питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

2.1.5. Створює і визначає порядок роботи постійно діючої технічної комісії з введення в експлуатацію нових та реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує акти їх приймання;

2.1.6. Уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування і обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці;

2.1.7. Укладає колективний договір, що містить розділ охорони праці, безпеки життєдіяльності та забезпечує його виконання;

 1. Організовує роботу комісії з перевірки готовності навчального закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;

 2. Забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень і інструктивних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, виконання заходів з охорони праці колективного договору, приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету;

 3. На засіданнях ради школи, нарадах керівників структурних підрозділів, інших осіб, відповідальних за стан охорони праці, організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного договору, видає накази, розпорядження з цих питань;

 4. Організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу;

 5. Організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:

 • з охорони праці – відповідно до Типового положення;

 • з безпеки життєдіяльності – відповідно до цього Положення;

 1. Організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду:

 • інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Мін’юсті України 07.04.98 за № 226/2666,

 • інструкції з безпеки для вихованців, учнів відповідно до цього Положення; перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;

 1. Сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;

 2. Контролює забезпечення учасників навчально-виховного процесу спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 “Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту”, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170, зареєстрованим у Мін’юсті України 18.11.96 за № 667/1692;

 3. Забезпечує навчання з питань охорони праці учасників навчально-виховного процесу та навчання з питань безпеки життєдіяльності вихованців з наступною перевіркою знань відповідно до чинного законодавства і цього Положення;

 4. Забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці;

 5. Організовує проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 45 і зареєстрованого в Мін’юсті 21.06.94 за № 136/345;

 6. Організовує з відповідними органами державного нагляду за охороною праці обстеження робочих місць перед виробничою практикою; забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан довкілля;

 7. Здійснює постійний зв’язок з держаними органами та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;

 8. Повідомляє за підлеглістю про кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком, що трапився з учнем під час навчально-виховного процесу, у побуті;

 9. Організовує розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо попередження травматизму.

 1. Заступник директора з навчальної роботи:
  1. організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

  2. забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці у навчально-виховний процес; контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерні, спортзалу;

  3. здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімреактивів, навчально-наочних посібників, що використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм;

  4. здійснює керівництво постійно діючою технічною комісією з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання;

  5. один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників школи з охорони праці або входить до складу комісії з перевірки знань;

  6. контролює у структурних підрозділах проведення інструктажів з питань охорони праці учасників навчально-виховного процесу та інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів;

  7. забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників школи та інструкцій з безпеки для учнів, а також розділ вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах, майстерні;

  8. забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на 3 роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Мін’юсті України 07.04.98 за № 226/2666;

  9. бере участь у розробленні розділу з охорони праці колективного договору;

  10. затверджує погоджені службою охорони праці добові норми зберігання і витрачання сильнодіючих отруйних речовин, легкозаймистих рідин та інших пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів;

  11. контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці;

  12. бере участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;

  13. відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.

 1. Завідувач кабінетом, майстернею:
  1. несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, інструментів, інвентарю;

  2. не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;

  3. вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 “Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту”, затвердженим наказом Держнаглядохорон-праці України від 29.10.96 № 170, зареєстрованим у Мін’юсті України 18.11.96 за № 667/1692;

  4. відповідно до цього Положення розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, навчально-виробничих майстернях, спортзалі;

  5. дозволяє використання обладнання, встановленого в кабінетах, передбачене чинними типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України;

  6. проводить інструктажі з охорони праці під час навчально-виробничого процесу;

  7. бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці колективного договору;

  8. терміново повідомляє керівника та службу охорони праці комплексу про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу, організовує при потребі надання потерпілому першої медичної допомоги, бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

 1. Учитель, класовод, класний керівник:
  1. несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу;

  2. забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці;

  3. організовує вивчення учнями правил і норм з охорони праці;

  4. проводить інструктажі з учнями:

2.4.11.1. з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:

 • вступний на початку навчального року – з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника,

 • первинний, позаплановий, цільовий інструктажі – з реєстрацією в спеціальному журналі,

 • інструктажі перед початком занять – з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмету в рядку про зміст уроку, практичної роботи;

 1. здійснює контроль за виконанням учнями правил з безпеки;

 2. проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу;

 3. проводить профілактичну роботу серед учнів щодо вимог особистої безпеки у побуті;

 4. терміново повідомляє керівника та службу охорони праці комплексу про кожний нещасний випадок, що трапився з учнем, організовує надання першої медичної допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;

 5. бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

 1. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час позакласної, позашкільної діяльності

 1. Заступник директора з виховної роботи:
  1. вживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці під час проведення позакласних і позашкільних заходів;

  2. контролює і надає методичну допомогу керівникам гуртків, спортивних секцій, походів, екскурсій з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку вихованців, запобігання травматизму;

  3. проводить навчання та інструктажі з охорони праці класоводів, класних керівників, учителів та інших осіб, які залучені до організації позакласної, позашкільної роботи;

  4. організовує профілактичну роботу серед учнів з охорони праці під час навчально-виховного процесу;

  5. повідомляє керівника та службу охорони праці школи про нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу під час проведення позакласних, позашкільних заходів, організовує надання першої медичної допомоги потерпілим, бере участь у розслідуванні.

3.1. Керівник гуртка, секції:

3.1.1. забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження;

3.1.2. проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями;

3.1.3. не дозволяє працювати учням без відповідного спецодягу та інших засобів індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 “Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту”, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170, зареєстрованим у Мін’юсті України 18.11.96 за № 667/1692;

3.14. терміново повідомляє керівника та службу охорони праці школи про кожний нещасний випадок, що стався з вихованцями під час проведення позакласної, позашкільної діяльності, бере участь у їх розслідуванні, організовує надання першої медичної допомоги потерпілому;

3.1.5. веде профілактичну роботу з охорони праці серед учнів.

 1. Організація роботи з охорони праці під час

адміністративно-господарської діяльності в школі

 1. Завідувач господарством:
  1. забезпечує експлуатацію і догляд будівель, споруд і територій відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці;

  2. забезпечує дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації обладнання, водогрійних котлів;

  3. відповідно до чинних нормативно-правових актів забезпечує дотримання санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень, територій;

  4. забезпечує навчальні приміщення, господарські підрозділи школи обладнанням та інвентарем відповідно до вимог правил і норм з охорони праці;

  5. забезпечує учнів, працівників школи спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 “Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту”, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.11.96 за № 667/1692;

  6. відповідно до чинних нормативно-правових актів організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, періодичні випробовування водогрійних котлів, аналізи повітря на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, шуму і вібрації, радіаційний контроль у приміщеннях школи;

  7. відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку “Інструкції з охорони праці”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Мін’юсті України 07.04.98 за № 226/2666, розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт, узгоджує їх із службою охорони праці;

  8. проводить інструктажі з охорони праці в адміністративно-господарських підрозділах;

  9. бере участь у проведенні адміністративно-господарського контролю за станом охорони праці;

  10. бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці колективного договору;

  11. терміново повідомляє керівника і службу охорони праці школи про нещасні випадки, що сталися з працівниками адміністративно-господарських підрозділів, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим.

 1. Порядок проведення та реєстрації інструктажів

з безпеки життєдіяльності

 1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями. Інструктажі містять питання охорони здоров’я, пожежної радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9 класу.

 1. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до закладу освіти вихованця, проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності класоводами, класними керівниками.

 2. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

 3. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку занять у кожному кабінеті, майстерні, спортзалі, наприкінці навчального року перед початком канікул, а також за межами школи, де навчально-виховний процес пов’язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров’яфакторів. Первинний інструктаж проводять учителі, класоводи, класні керівники, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться з учнями. Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку року, заняття, лабораторної, практичної роботи.

 4. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі та іншому робочому місці.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної роботи, лабораторної роботи) реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

 1. Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки), у разі нещасних випадків за межами школи.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі інструктажів, що зберігаються в кожному кабінеті, лабораторії, кабінеті, спортзалі

5.7. Цільовий інструктаж проводиться з учнями у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, походи, спортивні змагання), під час проведення громадських , позанавчальних робіт (прибирання території, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.

Директор школи ______________

Залишити відповідь