Програма виховної роботи 7 клас

Гру 7, 2014

7 клас

п/п

К-сть год.

Змістовий компонент виховання

Актуальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

1

2

3

4

5

1.

Я”

(розвиток особистості дитини)

Зовнішній вигляд людини

Основні характеристики зов-нішності людини (розширення знань: колір очей та волосся, зріст).

Види одягу (взуття, головних уборів, аксесуарів тощо). Їх призначення та розмір.

Одяг як одна з характеристик культури людини.

Охайність та доречність як за-порука гарного вигляду.

Відповідальність за власний зовнішній вигляд.

Самопочуття

Фізичне та емоційне здоров’я.

Основні показники фізичного та емоційного здоров’я (від-сутність ознак хвороби, наст-рій, апетит, відсутність стресу тощо).

Шкідливі звички (зловживання переглядом телепередач, комп’ютерними іграми, інтер-нетом, розмовами по мобіль-ному телефону та ін.) та їхній вплив на самопочуття.

Основні чинники гарного са-мопочуття (загартування, що-денна ранкова гімнастика, заняття фізкультурою, пра-вильне харчування, здоровий сон, дотримання санітарно-гігієнічних норм, позитивний настрій тощо).

Реагування на негативні зміни в самопочутті. Звернення по допомогу.

Людське „Я”. Характер людини та риси характеру.

Здоров’я

Здоровий спосіб життя.

Особиста гігієна підлітка.

Чистота та охайність як за-порука здоров’я.

Емоційне здоров’я.

Стрес: позитивний і негативний. Особливості поведінки в умовах надзвичайної ситуації.

Подолання стресового стану відповідно до індивідуальних можливостей дитини.

Дотримання оптимального рухового режиму. Значення раціонального рухового режи-му для здоров’я.

Фізкультура та спорт. Спор-тивні секції. Основні спор-тивні заклади (стадіони, спор-тивні клуби).

Дотримання оптимального режиму харчування. Здорове та якісне харчування як запо-рука здоров’я.

Шкідливі звички (вживання алкоголю, наркотичних речо-вин, паління) та їх згубний вплив для здоров’я та життя. Алкоголізм, никотино- та наркозалежність. Кримінальна відповідальність за торгівлю (розповсюдження) наркотичних речовин.

Правила поведінки під час хвороби. Домашня аптечка. Перша допомога при травмах.

Медичні заклади.

Догляд за хворими.

Відповідальність людини за власне здоров’я.

Основні правила безпечної по-ведінки. Вміння звертатися по допомогу.

Культура поведінки

Правила спілкування зі стар-шими та однолітками (форми звертання, прохання, запитан-ня, інтонації, жести, міміка).

Правила культурної поведінки вдома, в гостях.

Правила культурної поведінки в громадських місцях (на вулиці, у міському транспорті; публічних місцях: в кіно, театрі, музеї, бібліотеці, кафе тощо; установах і закладах: магазині, аптеці, поліклініці, поштовому відділенні тощо).

Самоідентифікація

Приналежність до певного роду, нації.

Власний зовнішній вигляд.

Оцінювання зовнішнього виг-ляду (власного та інших людей).

Відповідальність за власний зовнішній вигляд.

Характер. Риси характеру людини.

Власна поведінка та відпові-дальність за неї.

Оцінювання поведінки (влас-ної та інших людей).

Власні бажання, думки, інте-реси, переживання, емоції, відчуття.

Негативні почуття (гнів, дра-тівливість, агресія). Шляхи їх подолання.

Статева приналежність.

Учень:

знає про основні характеристики зов-нішності людини (у тому числі: колір очей та волосся, зріст);

за питаннями педагога словесно описує зовнішній вигляд конкретної людини (то-вариша, зображення на малюнку тощо),– характеризуючи основні складові, з опо-рою на наочність, слова та словоспо-лучення;

за питаннями педагога характеризує власний зовнішній вигляд (з опорою на зображення у дзеркалі);

розрізняє одяг і взуття залежно від їх призначення (повсякденний, святковий, спортивний);

знає про призначення аксесуарів (рука-вички, шарф, сумка та ін.);

за допомогою дорослого добирає одяг, взуття, головний убір, відповідно до ситу-ації та відповідного розміру;

за допомогою дорослого підбирає до одягу відповідні аксесуари (за призна-ченням);

знає свій розмір одягу (взуття, головного убору);

знає про призначення підприємств побутового обслуговування населення та послуги, що ними надаються;

відповідаючи на запитання педагога, може охарактеризувати охайну та нео-хайну людину, порівняти їх;

з допомогою педагога визначає відпо-відність (невідповідність) одягу (взуття, головного убору, зачіски, аксесуарів) тій чи іншій ситуації (з опорою на наочність);

одягається відповідно погоді та ситуації (при необхідності – з допомогою доросло-го);

за допомогою педагога оцінює власний зовнішній вигляд;

намагається виглядати охайно та бути одягненим відповідно ситуації (при не-обхідності – за нагадуванням дорослого);

розуміє значення охайної зовнішності людини; акуратності у зовнішності та у веденні справ;

усвідомлює відповідальність за власний зовнішній вигляд;

під контролем дорослого оцінює власний зовнішній вигляд кожного дня (за основ-ними складовими та показниками);

разом із педагогом визначає, що можна (необхідно) змінити у власному зовніш-ньому вигляді.

Розрізняє поняття ”фізичне” та ”емоцій-не” здоров’я;

знає основні показники власного фізич-ного та емоційного здоров’я та з допо-могою педагога, відповідаючи на його запитання, описує власне самопочуття;

має уявлення про основні причини по-ганого самопочуття (ознаки хвороби, зіпсований настрій, відсутність апетиту тощо);

відповідаючи на запитання педагога, може охарактеризувати гарне та погане самопочуття людини, порівняти ці стани;

за завданням педагога вміє поцікавитися самопочуттям товаришів, рідних і близь-ких;

знає про негативні наслідки для самопо-чуття шкідливих звичок (зловживання переглядом телепередач, комп’ютерними іграми, інтернетом, розмовами по мобіль-ному телефону тощо);

може пояснити наслідки для особистого здоров’я і самопочуття, до яких призво-дить наявність шкідливих звичок;

знає основні чинники гарного самопо-чуття, розуміє їх залежність;

розуміє користь загартування, щоденної ранкової гімнастики, занять фізкультурою, здорового сну тощо; знає про їхній позитивний вплив на самопочуття;

під керівництвом дорослого виконує ранкову гімнастику, процедури загар-тування, займається фізкультурою, дотри-мується санітарно-гігієнічних вимог, пра-вильного харчування тощо);

відчуває та усвідомлює негативні зміни у власному самопочутті;

відповідає на запитання старших (пе-дагога, батьків, лікаря) про ознаки поганого самопочуття;

вміє звернутися по допомогу при озна-ках поганого самопочуття, знає до кого;

усвідомлює себе людиною;

знає про позитивні та негативні риси ха-рактеру людини;

за запитаннями педагога наводить приклади позитивних і негативних рис;

за допомогою педагога визначає основні риси власного характеру (як позитивні, так і негативні).

розуміє неповторність кожної людини.

Розуміє та пояснює поняття ”здоровий спосіб життя”;

щоденно дотримується правил особистої гігієни, розуміє її значення для збереження і зміцнення здоров’я людини,;

знає правила особистої гігієни підлітка

(дівчини і юнака).

самостійно виконує основні гігієнічні процедури, користуючись основними гігієнічними засобами;

під контролем дорослого дотримується правил користування носовою хустинкою (при кашлі, чханні, нежиті тощо), правил миття рук та ін.;

під контролем дорослого дотримується правил охорони зору та слуху (освітлення приміщень, охорона зору при читанні й перегляді телепередач; правила користуван-ня плеєром, мобільним телефоном тощо);

під керівництвом педагога виконує ос-новні вправи для зняття зорового напру-ження;

під керівництвом дорослого здійснює основні загартовувальні процедури;

під керівництвом педагога виконує фізичні вправи, у тому числі для попередження (виправлення) порушень постави та ходи; дотримується відповід-ного рухового режиму школи;

має уявлення про емоційне здоров’я;

знайомий із поняттям стресу і типовими причинами його виникнення;

має уявлення про позитивний та негативний стрес;

знайомий із основними правилами пове-дінки в умовах надзвичайної ситуації та способами подолання свого стресового стану (вміння зберігати рівновагу в стресовій ситуації, не розгублюватися);

усвідомлює необхідність дотримання рухового режиму, та його значення для здоров’я;

контролює свою поставу під час сидіння та ходьби (при необхідності – за нагаду-ванням педагога);

розуміє та пояснює різницю між понят-тями ”фізкультура” та ”спорт”; знає основні види спорту, розповідає про них;

знає про існування та призначення стаді-онів, спортивних клубів, секцій, знає місцезнаходження деяких із них;

дивиться спортивні передачі,;

грає в рухливі ігри, бере участь у спор-тивних секціях і спортивних змаганнях (залежно від бажання та фізичних можли-востей учня);

розуміє важливість дотримання опти-мального режиму харчування для здоров’я підлітка;

розуміє та може пояснити шкідливість переїдання та вживання ”нездорової” їжі (смаженої, копченої, гострої тощо), наслідки, до яких воно призводить;

усвідомлює шкідливість недоїдання та відповідні наслідки для організму підлітка;

дотримується санітарно-гігієнічних ви-мог під час приготування та споживання їжі (під контролем дорослого);

має уявлення про негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я людини;

може пояснити наслідки для особистого здоров’я та здоров’я оточуючих, до яких призводить наявність шкідливих звичок;

знає ознаки наркотичної залежності та до кого можна звернутися по допомогу (анонімні, соціальні служби, батьки, психологи тощо);

знає про відповідальність за розповсюдження наркотичних речовин;

знає основні ознаки хвороби;

має уявлення про шкідливість самоліку-вання;

знає основні правила поведінки під час хвороби та дотримується їх під контролем дорослих;

знає про склад домашньої аптечки (засо-би для перев’язки, дезінфікуючі засоби, термометр);

вміє користуватися термометром, оброб-ляти рану і накладати пов’язку;

знає основні медичні заклади (полікліні-ка, лікарня, аптека), їх призначення та місцезнаходження найближчих із них;

вміє звернутися до лікаря в медичний заклад або викликати по телефону;

знає основні правила надання допомоги хворим (виклик лікаря, вимірювання тем-ператури, допомога при виконанні сані-тарно-гігієнічних процедур, прийомі їжі тощо) та вміє її надавати;

виявляє піклування про хворих товари-шів, рідних і близьких (при необхідності – за умови стимулювання з боку дорослого);

усвідомлює відповідальність за власне здоров’я;

вміє вчасно звернутися до лікаря (або до інших дорослих) у разі поганого само-почуття;

утримується від вживання недобро-якісних продуктів;

дотримується правил безпечної поведін-ки у різних видах діяльності та у різних життєвих ситуаціях (під контролем дорослих);

знає основні ситуаціії, при яких необ-хідно звернутися по допомогу, вміє звернутися по допомогу до старших;

знає основні номери екстренних служб (рятувальна служба, міліція, швидка допомога), вміє, за необхідності, до них звернутися;

вміє надати першу допомогу постражда-лим;

вміє опановувати свої почуття під час незвичайної ситуації;

вміє захищати себе, по можливості, від надмірного шуму, брудного повітря.

Під контролем дорослого дотримується основних правил спілкування зі старшими та однолітками (форми звертання при зустрічі та розставанні; форми звертання з проханням, запитанням тощо);

під контролем педагога дотримується по-зитивного емоційного тону спілкування з людьми (привітне, спокійне, ввічливе по-водження тощо);

під контролем дорослого застосовує різні інтонації, жести, міміку при спілкуванні з оточуючими;

усвідомлює необхідність культурного поводження вдома та в гостях;

знає основні правила культурної пове-дінки (чемно, стримано, охайно, обережно тощо), дотримується їх під контролем дорослого;

вміє культурно поводити себе в гостях (виявляти увагу одноліткам та старшим, запрошувати на танок, підтримувати бесіду); вибирати подарунки; виготовляти прості сувеніри; підписувати вітальні листівки, вручати та одержувати подарунки);

вміє культурно поводитися за столом; (при необхідності – під контролем до-рослого).

у громадських місцях поводиться спокій-но, ввічливо і стримано (при необхідності – за нагадуванням чи під контролем педагога);

з допомогою та за нагадуванням педаго-га дотримується правил культури спіл-кування (слова ввічливості, увага до співрозмовника, черговість висловлювань, стриманість);

адекватно реагує на різні емоційні стани оточуючих.

Знає своє прізвище, ім’я та по-батькові;

відповідаючи на запитання, розказує про свою сім’ю та родину (називає членів сім’ї та родини, визначає родинні зв’язки тощо);

знає свою національність, усвідомлює свою приналежність до українського народу;

за питаннями педагога словесно описує власний зовнішній вигляд за основними характеристиками (одяг, взуття, головний убір, зачіска, колір очей та волосся, риси обличчя, зріст);

за питаннями педагога словесно описує зовнішній вигляд іншої людини (за основними характеристиками);

за допомогою педагога оцінює зовнішній вигляд (власний та інших людей): виз-начає відповідність (невідповідність) одя-гу (взуття, головного убору, аксесуарів, зачіски) ситуації;

знає власні основні фізичні параметри (зріст, розмір ноги, об’єм голови, розмір одягу тощо) вміє їх визначати;

за допомогою педагога визначає відпо-відність розміру одягу (взуття, головного убору) у себе та в іншого;

розуміє свою відповідальність за влас-ний зовнішній вигляд;

з допомогою та нагадуванням дорослих слідкує за власним зовнішнім виглядом (підбір одягу за призначенням та роз-міром, охайність);

під керівництвом дорослого контролює свою поставу і ходу;

разом із педагогом визначає, що можна чи необхідно змінити у власному зовнішньому вигляді (з опорою на запи-тання, наочність тощо);

знає та наводить приклади позитивних і негативних рис характеру людини;

за допомогою педагога визначає основні риси власного характеру (як позитивні, так і негативні);

розуміє відповідальність за власну по-ведінку;

знає про небезпечність безвідповідальної та необережної поведінки;

дотримується правил культурної та без-печної поведінки у різних видах діяльності та у різних ситуаціях (під контролем дорослих);

за допомогою та питаннями вчителя оці-нює поведінку (добре-погано) персонажів художніх творів (кінофільмів тощо), аргументує оцінку (відповідь на запитання чому?);

за допомогою та питаннями вчителя оці-нює власну поведінку та поведінку своїх товаришів (добре-погано) у процесі моде-лювання заданих ситуацій, у повсяк-денному житті, аргументує оцінку (відпо-відь на запитання чому?);

разом із педагогом аналізує власні вчинки та вчинки оточуючих (відзначає позитивне й негативне);

разом із педагогом визначає причини негативної оцінки поведінки (вчинку) (відповіді на запитання чому?);

разом із педагогом визначає, що необ-хідно змінити у поведінці (з опорою на запитання, наочність тощо);

розуміє свою відповідальність за власну поведінку;

під керівництвом дорослих дотримується вимог до позитивної поведінки;

усвідомлює наявність у себе власних бажань, думок, інтересів, переживань, емоцій, відчуттів;

розуміє свою відмінність (як індиві-дуальності) від інших людей;

за допомогою та запитаннями педагога формулює свої думки, бажання, описує свої емоції та відчуття у різних ситуаціях (залежно від мовленнєвих та психо-емоційних можливостей учня, з опорою на слова, малюнки та наочні матеріали), – у процесі моделювання заданих ситуацій та у повсякденному житті, у процесі прига-дування життєвих ситуацій;

знає та називає негативні почуття, розу-міє, що вони заважають бути здоровим та щасливим серед людей;

знає про необхідність вчитися управляти собою, своїми почуттями;

знає про способи впливу на свій настрій;

диференціює людей за статевими озна-ками;

усвідомлює себе представником певної статі;

визначає відмінності представників чоловічої та жіночої статі (за простими фізіологічними та психологічними озна-ками);

знає та визначає свої відмінності як представника чоловічої (жіночої) статі (за простими фізіологічними та психоло-гічними ознаками);

знає та називає основні особливості поведінки представників чоловічої та жіночої статі.

Розвиток диференційованого сприймання;

розвиток концентрації уваги;

розвиток уміння сприймати, аналізувати, узагальнювати, порівнювати, оцінювати, ро-бити висновки;

розширення точності пам’яті;

розширення активного слов-ника;

формування вміння оцінюва-ти власний зовнішній вигляд та зовнішній вигляд оточую-чих;

формування звички здійсню-вати контроль за власною зовнішністю, поставою та хо-дою;

розвиток практичних умінь із самообслуговування;

формування адекватного інте-ресу до власного зовнішнього вигляду;

виховання бажання гарно виглядати;

формування естетичного сма-ку;

формування особистісних якостей (охайності, стри-маності, відповідальності, сумлінності, самостійності, самокритичності);

виховання бережливого став-лення до речей.

Формування уміння сприйма-ти себе адекватно;

формування навичок самооці-нювання, самоконтролю;

формування позитивного ставлення до себе та до ін-ших;

формування уміння встанов-лювати причинно-наслідкові зв’язки;

розширення видів діяльності;

формування навичок та зви-чок здорового способу життя;

формування мотивації до ре-гулярних занять фізкульту-рою;

розвиток координації рухів;

розвиток кінестетичних від-чуттів;

корекція та розвиток рухової сфери;

розвиток чуттєвої сфери;

формування уявлень про себе;

формування позитивних рис характеру;

збагачення активного слов-ника;

розвиток зв’язного мовлення;

виховання врівноваженості;

виховання здатності співпере-живати;

виховання самоповаги.

Уточнення та розширення уявлень про здоровий спосіб життя;

формування звички дотриму-ватися санітарно-гігієнічних вимог;

формування навичок здорово-го способу життя;

формування мотивації щодо дотримання здорового спосо-бу життя;

формування прагнення бути здоровою людиною;

сприяння руховій активності;

формування вміння отриму-вати задоволення від рухової діяльності;

формування позитивних зви-чок на основі відповідних навичок і вмінь;

корекція та розвиток рухової сфери;

корекція постави та ходи;

уточнення та збагачення словникового запасу;

виховання відповідальності за власне здоров’я;

виховання вміння зберігати рівновагу в стресовій ситуації, не розгублюватися;

виховання негативного став-лення до шкідливих звичок;

формування вміння уникати залучення до вживання нарко-тичних речовин;

формування вміння встанов-лювати причинно-наслідкові зв’язки (шкідливі звички –захворювання – симптоми –погане самопочуття тощо);

формування вміння зберігати рівновагу в стресовій ситуа-ції;

формування навичок само-контролю;

формування усвідомлення відповідальності за власне здоров’я;

формування комунікативних навичок;

розвиток зв’язного мовлення;

виховання ініціативності, са-мостійності і відповідаль-ності;

виховання культури харчу-вання;

розвиток точності, злагодженості, скоординованості рухів;

формування вміння мобілі-зуватися у надзвичайних си-туаціях;

формуваня вміня надавати допомогу тим, хто її потребує;

розвиток емпатії (розуміння почуттів, станів іншої особи);

формування навичок безпеч-ної поведінки;

формування вміння вчасно реагувати на змінену си-туацію;

формування навичок отри-мувати та використовувати надану інформацію;

виховання обережного став-лення до спілкування з нез-найомими людьми;

виховання охайності, естетичних почуттів, естетичного смаку.

Формування навичок та звичок культурної поведінки (в школі, вдома, на вулиці, громадських місцях тощо);

збагачення активного словника;

розвиток емоційної сфери;

розвиток виразності мовлен-ня та міміки під час спілкування;

удосконалення діалогічного мовлення з використанням мовленнєвих і немовленнєвих засобів комунікації;

розвиток комунікативних умінь;

формування вміння корис-туватися послугами довід-кових та екстренних служб;

виховання моральних якостей (доброзичливості, вічливості, тактовності).

Формування національної са-мосвідомості;

розвиток уяви, пам’яті, сло-весно-логічного мислення;

корекція та розвиток процесів узагальнення та абстрагуван-ня;

формування елементів кри-тичного мислення;

розвиток узагальненості та диференційованості сприй-мання;

формування самостійності в діяльності;

формування позитивного ставлення до своєї зовніш-ності, статевої приналежності, власного імені та прізвища;

розвиток уміння помічати свої чесноти і пишатися ними;

корекція відчуття неповноцін-ності;

формування навичок безпеч-ної поведінки;

формування вміння звернути-ся по допомогу та скорис-татися нею;

формування навичок само-контролю та адекватної само-оцінки;

розвиток усвідомлення влас-них особистісних якостей;

формування вміння встанов-лювати причинно-наслідкові зв’язки;

формування вміння аналізу-вати ситуацію та визначати послідовність власних дій;

розвиток усвідомлення відпо-відальності за власні дії та вчинки;

формування вміння передба-чати наслідки вчинків (влас-них і чужих);

формування адаптивних форм поведінки;

удосконалення навичок моно-логічного мовлення;

збагачення словникового за-пасу;

розвиток емоційності;

формування усвідомлення се-бе як представника певної статі;

виховання жіночності (муж-ності);

формування навичок і звичок позитивної поведінки;

формування здатності самос-тійно вирішувати життєві ситуації;

виховання відповідальності та вимогливості до себе;

виховання слухняності;

виховання уважності, органі-зованості та дисциплінова-ності;

виховання упевненості у собі;

виховання самоповаги.

2.

Я і родина”

(виховання особистості дитини як члена родини)

Сім’я, родина. ”Я” як член ро-дини.

Генеалогічне дерево (без виз-начення поняття).

Повна і неповна сім’я.

Обов’язки членів сім’ї.

Допомога батькам у приби-ранні приміщення, у догляді за молодшими дітьми.

Організація ігор, прогулянок.

Правила поведінки в сім’ї, особисті стосунки в родині. Врахування думки інших лю-дей. Уникання конфліктів.

Вимоги до поведінки хлопчика та дівчинки у сім’ї.

Бюджет сім’ї. Заробітна плат-ня, стипендія, пенсія.

Сімейні свята.

Учень:

знає та може пояснити поняття ”сім’я” та ”родина”;

знає склад своєї сім’ї та родини;

усвідомлює себе як члена сім’ї, родини (донькою (сином), онукою (онуком), сест-рою (братом) тощо);

разом із педагогом та батьками складає генеалогічне дерево (без визначення поняття) своєї сім’ї;

знає та називає імена, по-батькові близь-ких родичів; їх місце проживання та роботи;

відповідаючи на запитання, визначає ро-динні зв’язки;

знає про існування неповної сім’ї;

розрізняє обов’язки членів сім’ї та вико-нує власні; допомагає іншим членам сім’ї (за дорученням дорослих);

за питаннями педагога розповідає про виконання своїх обов’язків у сім’ї, про допомогу іншим членам родини;

вміє одягати малюків на прогулянку; пояснити дітям молодшого віку правила гри і грати з ними в тихі й рухливі ігри;

вміє допомагати малюкам прибирати іграшки;

розуміє необхідність дотримання певних правил поведінки у сім’ї (пошана до старших; шанобливе ставлення до жінки: бабусі, матері, сестри; турбота про членів сім’ї; шанобливе ставлення до сім’ї, кожного її члена тощо), дотримується їх під контролем дорослих;

за питаннями педагога розповідає про ставлення до членів сім’ї;

знає про необхідність прислухатися до членів сім’ї та враховувати їхню думку;

знає, як можна уникати конфліктів у сім’ї;

знає про необхідність довіряти батькам як найріднішим людям;

усвідомлює себе представником певної статі;

знає та може розказати (відповідаючи на запитання) про основні вимоги до поведінки хлопчика та дівчинки у сім’ї;

має уявлення про складові частини сімейного бюджету, основні джерела доходів;

знає розмір заробітної плати (стипендії, пенсії) членів сім’ї;

разом із дорослими підраховує бюджет сім’ї;

знає, які свята відзначають у сім’ї;

знає дати народження членів сім’ї, інших сімейних свят;

вміє привітати рідних зі святом (лис-тівкою, у словесній формі), приготувати та вручити подарунок.

Формування соціальної ролі члена сім’ї;

виховання ввічливого, чуйно-го, шанобливого і дбайливого ставлення до членів родини;

формування інтересу до істо-рії своєї родини;

формування здатності врахо-вувати думку інших людей;

формування відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків у сім’ї;

збагачення емоційно-почут-тєвої сфери;

формування почуття відпові-дальності за молодших;

виховання позитивних якос-тей особистості (відповідаль-ності, уважності, чуйності, доброти, врівноваженості, доброзичливості тощо);

формування усвідомлення се-бе як представника певної статі;

виховання жіночності (муж-ності);

формування навичок культу-ри спілкування з членами родини, вміння уникати конфліктів;

розвиток зв’язного мовлення;

формування навичок куль-турної поведінки;

виховання уважного й так-товного ставлення до дітей із неповної родини та дітей-сиріт;

виховання економності та бережливості;

виховання шанобливого став-лення до сімейних традицій.

3.

Я і школа”

(виховання особистості дитини як учня, члена шкільного колективу)

Поведінка в школі. Режим дня.

Організація власної діяльності (учбової, трудової, ігрової), її

планування, аналіз та оціню-вання.

Правила товаришування.

Громадська думка у колективі.

Історія школи. Шкільні свята і традиції.

Учень:

розуміє поняття ”дисципліна”, може його пояснити, відповідаючи на запитання педагога;

під контролем педагогів дотримується загальних правил поведінки у школі;

знайомий з усіма формами шкільного режиму, дотримується режиму дня у школі;

дотримується дисципліни в процесі усіх видів діяльності (під контролем педагога);

за допомогою педагога планує процес власної діяльності (учбової, трудової, у вільний час тощо);

відповідаючи на запитання педагога, зві-тується про виконану роботу;

разом із педагогом, відповідаючи на за-питання, аналізує результати власної діяльності, визначає її позитивні та негативні сторони;

вміє спілкуватися з товаришами та педа-гогами в урочний та позаурочний час;

дотримується правил спілкування з това-ришами в урочний та позаурочний час;

під контролем педагога дотримується ос-новних правил ввічливості при спілку-ванні;

знає про необхідність враховувати думку колективу;

дотримується правил співжиття у колек-тиві;

вміє радіти успіхам та адекватно реагу-вати на невдачі (власні та товаришів);

вміє запропонувати допомогу тим, хто її потребує (за підказкою педагога);

знає основні традиції та свята, які свят-кують у школі; бере участь у їх підготовці та проведенні;

знає певні відомості з історії школи.

Формування вміння керувати-ся суспільними правилами поведінки;

формування у школярів пунк-туальності, самостійності, точності, оперативності, ре-тельності, старанності, вправ-ності;

розвиток самоконтролю пове-дінки;

формування уміння і бажання разом спілкуватися, працюва-ти і проводити дозвілля;

формування вміння самос-тійно організовувати власну діяльність і вільний час;

формування доброзичливого ставлення учнів одне до од-ного, до шкільних справ.

формування комунікативних умінь;

формування вміння помічати чесноти своїх товаришів і пишатися ними;

формування навичок культу-ри спілкування з дорослими і товаришами;

формування загальнотрудо-вих умінь;

формування вміння адекватно реагувати на успіхи і невдачі кожного із членів колективу і класу в цілому;

стимулювання мовленнєвої активності;

виховання культури міжосо-бистісних стосунків.

4.

Я і довкілля”

(розвиток уявлень про довкілля, природу, фор-мування природовідповід-

ної поведінки)

Орієнтування в часі

Оперування часовими понят-тями.

Доба. Дні тижня. Рік, місяць. Пори року (розширення знань).

Часові зв’язки між об’єктами довкілля.

Орієнтування в просторі

Орієнтування у школі, за її межами.

Орієнтування в межах міста (села).

Орієнтування в межах країни.

Довкілля

Населений пункт, в якому про-живає учень, орієнтування в ньому.

Транспорт. Правила користу-вання та поведінки в ньому.

Правила дорожнього руху.

Заклади та установи, їх при-значення та місце знаход-ження (заклади торгівлі, зв’яз-ку, культури та спорту, медич-ні заклади, промислові та сільськогосподарські підпри-ємства).

Правила поведінки в громад-ських місцях.

Природа

Природні умови та багатства України. Можливості викорис-тання їх людиною.

Природні умови та багатства місцевості, де живе учень.

Природоохоронні заходи та участь у них.

Забруднення довкілля. Факто-ри, що негативно впливають на стан довкілля (забруднення повітря, води, землі).

Учень:

орієнтується в часі, одиницях часу;

визначає час із точністю до хвилини та секунди;

знає, як можна дізнатися про час без годинника (за допомогою довідкової служ-би, мобільного телефону);

вміє ставити запитання та відповідати, котра година;

оперує часовими поняттями, застосовує основні одиниці часу в повсякденному житті (під контролем педагога);

оперує поняттям ”доба”, визначає час до-би, кількість діб тощо;

оперує поняттями ”день”, ”тиждень”, ”місяць”, ”рік”, ”пора року” визначає їх та називає;

вміє встановлювати часові зв’язки між об’єктами та явищами довкілля (за допо-могою педагога).

Самостійно орієнтується в приміщенні школи (у класі, на перерві, в їдальні, у спальному корпусі тощо) за його межами (на прогулянці, екскурсії тощо);

знає адресу (де знаходиться школа), дорогу (маршрут) від дому до школи, транспорт, яким потрібно скористатися тощо;

орієнтується у просторі, оперує відповід-ними поняттями (далеко-близько, високо-низько, справа-зліва, над, під, поміж )

вміє встановлювати просторові зв’язки між об’єктами та явищами довкілля (за допомогою педагога);

застосовує в побуті основні одиниці вимірювання (довжини, ширини, висоти);

орієнтується в межах свого міста (села): знає розташування знайомих вулиць, уста-нов і закладів, дорогу до них та ін.;

вміє звернутися із запитанням до дорос-лого у незнайомому місці;

має уявлення про розташування свого міста (села), району, області в межах України.

Має уявлення про розташування свого міста (села), району, області в межах України;

знає основні видатні та мальовничі місця свого населеного пункту, знає їх місце роз-ташування, відвідує їх; відповідаючи на запитання, розповідає про них;

знає окремі відомості з історії свого на-селеного пункту;

орієнтується в межах свого міста (села): знає розташування знайомих вулиць, уста-нов і закладів, дорогу до них та ін.;

вміє звернутися із запитанням до дорос-лого у незнайомому місці;

знайомий із усіма видами міського та основними видами міжміського транс-порту;

знає правила проїзду та поведінки в місь-кому та міжміському транспорті (правила оплати проїзду, культурної поведінки, штрафні санкції тощо);

за допомогою дорослого вміє корис-туватися розкладом руху різних видів транспорту;

  • вміє купувати квитки, компостувати

їх;

дотримується правил поведінки у транс-порті;

знайомий із основними правилами дорожнього руху;

дотримується правил дорожнього руху під контролем дорослих;

разом із дорослим вибирає найбільш ра-ціональні маршрути при пересуванні по місту;

знає про наявність основних закладів та установ (заклади торгівлі, зв’язку, куль-тури та спорту, медичні заклади, про-мислові та сільськогосподарські підпри-ємства), їх призначення та місце знаход-ження;

має уявлення про послуги, які надають у закладах та установах; під керівництвом дорослих вміє ними скористатися (купувати деякі товари, квитки на транспорт, надсилати листи та бандеролі, підрахову-вати вартість товарів та послуг, звертатися із запитаннями, отримувати необхідну інформацію тощо);

під контролем дорослих дотримується правил поведінки в громадських місцях (правила поведінки, звертання, обслуго-вування; знаходження, отримання та користування інформацією тощо).

Знає та описує (з опорою на ілюстрації, опорні слова, запитання тощо) особливості природних умов в основних регіонах України;

знає та називає типових представників рослинного і тваринного світу України;

знає про можливості використання при-родних багатств людиною, розуміє не-обхідність бережливого ставлення до природи;

знає та описує (з опорою на ілюстрації, опорні слова, запитання тощо) особливості природних умов місцевості, де проживає;

знає та називає типових представників рослинного і тваринного світу даної місцевості, розпізнає їх за зовнішніми ознаками;

за допомогою педагога встановлює взає-мозалежність між кліматом, рослинним і тваринним світом, природніми умовами та заняттям населення;

за дорученням педагога веде спосте-реження за погодою, фіксує результати, узагальнює;

дотримується правил культурного повод-ження у природі (під контролем дорос-лого);

допомагає дорослим в організації приро-доохоронних заходів (захист зелених насаджень, годівля птахів узимку, догляд за домашніми тваринами тощо);

доглядає за кімнатними рослинами;

бере участь у сезонних роботах на при-шкільних ділянках, у саду, городі тощо;

знає про необхідність підтримання чис-тоти та порядку на вулицях рідного міста (села), у природі.

розуміє небезпеку забруднення довкілля; – знає та називає фактори, що призводять до забруднення повітря, води, землі (вих-лопні гази, масла і паливо, шумове забруднення, смог та ін.).

Формування вміння користу-ватися годинником, календа-рем і т.д. для визначення часу;

розвиток уяви;

розвиток уміння орієнтувати-ся в часі, оперувати відповід-ними поняттями;

формування вміння встанов-лювати часові зв’язки між об’єктами та явищами дов-кілля.

Розвиток уміння орієнтувати-ся у просторі;

розвиток уваги та уявлення;

корекція та розвиток рухової сфери;

розвиток просторової уяви;

формування вміння орієнту-ватися в незнайомих умовах;

формування вміння встанов-лювати просторові зв’язки між об’єктами та явищами довкілля;

формування комунікативних навичок;

виховання самостійності та відповідальності.

Формування знань про свою малу Батьківщину, інтересу до її минулого та сьогодення;

збагачення словникового за-пасу;

розвиток процесів узагалі-нення;

збагачення знань про об’єкти сфери обслуговування людей;

розвиток просторової орієн-тації та просторово-часових уявлень;

формування мотивації до від-відування осередків культури та спорту;

формування бережливого ставлення до природи та пам’яток рідного міста;

розвиток емоційно-ціннісної сфери (викликати радість від зустрічі з цікавими куточками міста);

формування вміння виокрем-лювати в довкіллі привабливе, гарне, яскраве;

стимулювання до опанування нових видів діяльності;

формування умінь орієнтува-тися в новій ситуації, отри-мувати інформацію та корис-туватися нею;

виховання уважності та обе-режності;

формування навичок самос-тійної поведінки;

формування вміння користу-ватися допомогою.

Збагачення уявлень про об’-єкти живої та неживої при-роди;

розвиток спостережливості;

формування усвідомлення відповідальності за збережен-ня природи;

поширення словникового за-пасу;

формування причинно-наслід-кового мислення;

формування навичок приро-довідповідної поведінки;

формування вміння захищати власне здоров’я від впливу шкідливих факторів;

формування уміння емоційно сприймати красу довкілля;

виховання дбайливого став-лення до довкілля;

виховання любові до природи та рідного краю; охайності, дбайливості, працелюбності;

формування вміння відрізняти гарне, охайне, привабливе в природі від занедбаного, за-сміченого.

5.

Я і соціум”

(виховання особистості дитини як члена суспільства)

Спілкування зі знайомими та незнайомими людьми (звер-тання, знайомство, підтриман-ня розмови, прощання, вис-ловлення прохання, подяки тощо).

Правила спілкування з одно-літками, з дорослими, з молод-шими.

Конфлікти. Причини їх виникнення. Можливі наслідки конфліктів, способи їх подолання та попередження.

Організація власного дозвілля.

Учень:

під контролем дорослого дотримується основних правил спілкування (бути ввіч-ливим, уважним, тактовним, стриманим, дотримуватися черговості висловлювань тощо) у власній поведінці;

уважно слухає співрозмовника під час спілкування;

відповідає на запитання співрозмовника повними реченнями;

включається в діалог зі знайомими та не-знайомими (за допомогою педагога) людь-ми;

самостійно будує репліки-відповіді та репліки-запитання у звичних ситуаціях;

звертається до співрозмовника (педаго-гів, однокласників, батьків тощо) у звич-них ситуаціях, висловлює прохання, поба-жання, подяку;

під контролем педагога звертається до співрозмовника у незвичних (незнайомих) ситуаціях у процесі розігрування ситуації, рольової гри, інсценування тощо (після по-переднього аналізу ситуації та розучуван-ня реплік);

разом із педагогом визначає особливості спілкування з однолітками, зі старшими та молодшими за віком;

під контролем педагога дотримується відповідної інтонації в процесі спілку-вання;

знає деякі причини виникнення конфлік-тів і стадії їх розвитку;

разом із педагогом визначає способи запобігання конфліктів і можливі шляхи їх подолання;

відповідаючи на запитання, розказує про основні види занять, якими можна займа-тися у вільний час;

разом із дорослим планує проведення вільного часу (у другу половину дня, у вихідний день, під час канікул тощо);

розказує про те, чим займався у вільний час (як провів канікули тощо).

Розвиток уміння користува-тися основними засобами спілкування;

формування комунікативних навичок;

розширення кола спілкуван-ня;

розвиток уявлень про суспіль-не оточення;

збагачення та активізація словника;

розвиток усного зв’язного мовлення;

формування навичок діалогіч-ного й монологічного усного мовлення;

регулювання інтонаційної ви-разності мовлення;

формування навичок підтрим-ки та збереження міжособис-тісної злагоди;

формування навичок володіти собою;

формування мотивації до спілкування українською мо-вою;

удосконалення вміння плану-вати власну діяльність, здійс-нювати самоконтроль;

виховання культури мовлен-ня та спілкування.

6.

Я і Батьківщина”

(виховання особистості дитини як громадянина держави)

Органи управління державою та органи правопорядку (пре-зидент країни, Верховна Рада, міліція, суд).

Дискримінація як обмеження прав та обов’язків людини за певною ознакою. Види дис-кримінації. Державний захист від насилля, рабства, кату-вання, торгівлі людьми, в т.ч. дітьми. Конституція України. Загальна декларація ООН «Про права людини».

Права та обов’язки школярів. Громадянські права та обов’язки.

Органи місцевого управління та правопорядку.

Учень:

має уявлення про основні органи управ-ління державою та органи правопорядку (президент країни, Верховна Рада, міліція, суд);

знає про функції держави захищати жит-тя та гідність людини;

розуміє, що таке дискримінація, розріз-няє її види;

знає про право кожного на державний захист;

знає та називає основні документи, які гарантують людині захист її прав (Конституція України, Загальна декларація ООН «Про права людини»);

називає та розуміє основні права та обов’язки школярів;

виконує обов’язки школярів під контро-лем педагога;

разом із педагогом визначає ситуації, в яких необхідно відстоювати свої права;

називає та розуміє основні громадянські права та обов’язки;

знає та називає основні органи місцевого

управління та правопорядку, знає їх місцезнаходження у своєму районі.

Поширення уявлень про дер-жаву та її функції, органи управління, правопорядку то-що;

збагачення уявлень про свої права та обов’язки;

формування відповідальності за власні вчинки та поведінку;

збагачення активного словни-ка;

формування відповідального ставлення до виконання обов’язків школяра;

формування усвідомлення власних прав;

формування громадянської самосвідомості;

виховання непримиренності до проявів насилля.

7.

Я і мистецтво”

(виховання ціннісного ставлення до мистецтва)

Роль мистецтва у житті люди-ни.

Творчі професії (композитор, художник, співак, поет, пись-менник тощо).

Мистецтво українського наро-ду (декоративно-ужиткове мистецтво, народна пісня й танець, усна народна твор-чість).

Заклади культури (музеї, театри, галереї, бібліотеки тощо).

Учень:

має уявлення про мистецтво;

розрізняє основні види мистецтв;

розуміє роль мистецтва у житті людини;

знає назви основних творчих професій;

виявляє зацікавленість до основних ви-дів мистецтв;

разом із педагогом встановлює подіб-ність і відмінність різних видів мистецької діяльності;

має уявлення про основні види мис-тецтва українського народу;

за допомогою педагога наводить прик-лади творів українського народного мис-тецтва (різних жанрів);

знає та пояснює зміст народних прика-зок, прислів’їв тощо;

бере участь у виконавській діяльності (участь у гуртках, у підготовці та прове-денні святкових заходів, виставок тощо);

знає та називає основні заклади культури (з опорою на слова, наочність, запитання), їх призначення;

знає основні заклади культури свого на-селеного пункту, їх місце розташування;

разом із дорослими відвідує заклади культури.

Активізація емоційно-почут-тєвої сфери;

конкретизація знань про різні сфери діяльності митця (ство-рення картин, скульптур, про-зових, поетичних, музичних творів, побутових речей);

стимулювання до безпосеред-ньої участі в мистецьких заходах;

формування потреби в ху-дожньо-творчій самореаліза-ції;

розвиток естетичного сприй-мання, емоційно-образної па-м’яті;

формування інтересу до укра-їнського народного мистец-тва, поваги до культурної спадщини України, її тради-цій;

формування мотивації до від-відування закладів культури.

8.

Я і праця”

(виховання ціннісного ставлення до праці)

Повсякденний догляд за одягом, взуттям, головними убо-рами (попередження забруднення, зашивання, штопання, чищення, прання, сушіння, прасування, зберігання тощо).

Дрібний ремонт власних ре-чей (ремонт розірваних місць одягу, штопання та ін.)

Догляд за житлом.

Підприємства побутового об-слуговування населення. Види послуг. Правила користування ними.

Приготування їжі. Сервіруван-ня столу.

Електропобутові прилади (мік-рохвильова піч).

Робітничі професії.

Підприємства рідного міста (села).

Допомога старшим і молод-шим.

Суспільно корисна праця.

Учень:

вміє доглядати за одягом, оцінювати його загальний вигляд, визначати ступінь

забруднення і ушкодженості;

вміє ремонтувати розірвані місця одягу (штопати, зашивати, накладати латки);

знає особливості прання кольорової та білої білизни, правила користування миючими засобами;

вміє прати білу білизну вручну і за допомогої пральної машини, прасувати одяг і білизну.

вміє прибирати житлові приміщення, чи-

стити меблі, мити дзеркала і скло тощо;

має уявлення про призначення і види підприємств з хімічного чищення одягу, види послуг, що ними надаються, під-готовка речей до здавання у чистку;

вміє готувати обід (закуски, перші, другі й треті страви), оформляти готові страви, сервірувати стіл до обіду, користуватися рецептами кулінарних посібників;

знає про призначення мікрохвильової пе-чі, основні санітарно-гігієнічні вимоги та правила техніки безпеки при користуванні нею;

знайомий із основними робітничими професіями, називає їх;

розуміє й пояснює, чим займаються представники основних робітничих про-фесій, де вони працюють;

розповідає про професію, яка подо-бається;

знає місцезнаходження найближчих про-мислових підприємств чи сільськогоспо-дарських об’єктів; назви основних цехів і відділів, що є на підприємствах; види про-дукції, що ними випускається; назви робіт-ничих спеціальностей;

усвідомлює необхідність допомоги стар-шим, людям похилого віку, молодшим за себе;

допомагає людям, старшим чи молод-шим за себе, виконуючи відповідні дору-чення дорослих;

розуміє поняття ”суспільно корисна пра-ця”;

разом із колективом групи виконує різні види суспільно корисної праці у школі;

дотримується дисципліни та правил без-пеки під час трудової діяльності.

Формування навичок і звичок самообслуговуючої праці;

розвиток потреби в праці;

формування організованості в трудовій діяльності;

формування позитивного ставлення до праці;

формування вміння доводити розпочату роботу до завер-шення;

розширення уявлень про види професій та їх представників;

стимулювання до активної участі в суспільно корисній праці;

формування мотивації до ви-конання трудових обов’язків;

формування особистісних якостей (працелюбності, охайності, сумлінності, відпо-відальності, дисциплінова-ності тощо);

виховання вимогливості до себе;

виховання поваги до людини праці;

виховання почуття обов’язку.

Залишити відповідь